353/2019

Helsingfors den 21 mars 2019

Statsrådets förordning om statens tjänstemannaetiska delegation

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 68 § 2 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994), sådant momentet lyder i lag 181/2019:

1 §
Delegationens uppgifter

Statens tjänstemannaetiska delegation som avses i 68 § 1 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994) har till uppgift att

1) göra framställningar och ge allmänna rekommendationer om tjänstemannaetik samt verka som stöd för beslutsfattandet,

2) på begäran av statens ämbetsverk yttra sig i tjänstemannaetiska frågor,

3) främja diskussionen om tjänstemannaetik,

4) enligt egen prövning utföra uppgifter som gäller tjänstemannaetiska frågor efter framställning av finansministeriet.

Delegationens yttranden och rekommendationer är till sin natur rådgivande och de är inte juridiskt bindande. Delegationen har inte till uppgift att vara ett organ för tvistlösning eller klagomål.

2 §
Sammansättning

Delegationen har en ordförande och en vice ordförande samt ett behövligt antal andra medlemmar, dock högst tio.

Till medlemmar ska väljas personer som har en mångsidig syn på samhället och en grundlig förståelse av myndighetsverksamhet.

Delegationen har två sekreterare, av vilka en utses av finansministeriet och en av statsrådets kansli.

3 §
Sakkunniga

Delegationen kan vid behov kalla utomstående sakkunniga till sin hjälp för sin mandatperiod eller för en begränsad tid.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

Med undantag för 2 §, som gäller sammansättningen av statens tjänstemannaetiska delegation, tillämpas denna förordning också på den före ikraftträdandet av denna förordning tillsatta delegationen.

Helsingfors den 21 mars 2019

Näringsminister
Mika Lintilä

Regeringssekreterare
Anna Gau

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.