1026/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om tjänsteed och tjänsteförsäkran samt domared och domarförsäkran

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i förordningen om tjänsteed och tjänsteförsäkran samt domared och domar-försäkran (1183/1987) 2 a, 6, 6 a, 9 och 9 a §, av dem 2 a, 6 a och 9 a § sådana de lyder i förordning 953/1993 och 9 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 953/1993 och 1056/2011, samt

ändras 2, 3 och 13 §, sådana de lyder, 2 § i förordning 1056/2011 och 13 § delvis ändrad i förordning 953/1993, som följer:

2 §
Domarförsäkran

Förutom medlemmarna av en domstol är den som ensam eller vid ett kollegialt förfarande avgör förvaltningslagskipningsärenden skyldig att avge domarförsäkran när tjänsten eller uppdraget tillträds.

Försäkran avges vid det berörda ämbetsverket eller det organ där personen deltar i avgörandet av förvaltningsprocessuella mål eller ärenden.

3 §
Ed och försäkran av medlemmarna av statsrådet

Medlemmarna av statsrådet skall avlägga tjänsteed eller avge tjänsteförsäkran samt avge domarförsäkran innan de tillträder sina uppdrag.

13 §
Uppfyllande av skyldigheten att avlägga ed eller avge försäkran

Den som har avlagt tjänsteed eller avgett tjänsteförsäkran är inte skyldig att på nytt avlägga motsvarande ed eller avge motsvarande försäkran.

Bestämmelsen i 1 mom. gäller på motsvarande sätt skriftlig försäkran som avses i 4 §. Den som har avlagt tjänsteed eller avgett tjänsteförsäkran är inte heller skyldig att avge skriftlig försäkran.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Helsingfors den 19 december 2017

Justitieminister
Antti Häkkänen

Regeringssekreterare
Jennimari Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.