747/2017

Helsingfors den 16 november 2017

Statsrådets förordning om ändring av skjutvapenförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i skjutvapenförordningen (145/1998) 44 c, 47–49, 54 och 60 §,

av dem 44 c § sådan den lyder i förordning 572/2011, 47 § sådan den lyder i förordningarna 101/2002, 1121/2009 och 1305/2015, 48 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 101/2002 och 1305/2015, 49 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 101/2002 samt 54 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 101/2002, 572/2011 och 1305/2015,

ändras 1 a §, 33 § 1 mom., 42 a, 43, 44, 45, 46 och 50 §, 52 § 3 mom. och 57 §,

av dem 1 a § sådan den lyder i förordningarna 101/2002 och 1121/2009, 42 a § och 52 § 3 mom. sådana de lyder i förordning 101/2002, 43 § sådan den lyder i förordningarna 101/2012, 1121/2009 och 1305/2015, 44 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 101/2012 och 1305/2015, 50 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 101/2002, 1121/2009 och 1305/2015 och 57 § sådan den lyder i förordningarna 101/2002 och 1305/2015, samt

fogas till förordningen en ny 43 a § som följer:

1 a §
Serie- och identifieringsnummer på skjutvapen

Om ett skjutvapen som förvärvats, tillverkats eller modifierats med stöd av ett vapentillstånd inte är försett med serie- eller identifieringsnummer, ska polisinrättningen innan uppgifterna antecknas i tillståndet sända vapnet till Polisstyrelsen för märkning med identifieringsnummer.

Om skjutvapnet har ett betydande samlarvärde som skulle minska på grund av märkningen, kan polisinrättningen bevilja vapentillstånd för vapnet utan att vapnet förses med identifieringsnummer.

33 §
Ansökan om europeiskt skjutvapenpass

Europeiskt skjutvapenpass ska sökas skriftligen. I ansökan ska anges

1) sökandens namn, adress, personbeteckning, födelseort och nationalitet,

2) de skjutvapen och vapendelar som sökanden önskar få införda i skjutvapenpasset,

3) uppgifter om vapentillstånd eller parallelltillstånd för skjutvapnen och vapendelarna.


42 a §
Tullens anmälningsskyldighet när det gäller privat införsel

Tullen ska i den anmälan som avses i 83 a § i skjutvapenlagen ange tillståndshavarens namn och adress, ursprungsland samt de uppgifter som avses i 37 § 1 mom. 3–6 punkten samt 6 a- och 6 b-punkten i denna förordning. Vidare ska i anmälan anges nummer för vapentillstånd, gasspraytillstånd och privat införseltillstånd samt den som har meddelat tillståndet.

43 §
Ansökan om vapentillstånd

Vapentillstånd ska sökas skriftligen. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

1) sökandens namn, yrke, adress och personbeteckning eller företags- och organisationsnummer,

2) grunden för ansökan,

3) för skjutvapen som ska förvärvas, deras typ, funktionssätt och kaliber samt, om de är kända, serie- eller identifieringsnummer, fabriksmärke och modell eller modellnummer,

4) för skjutvapen som ska modifieras, deras typ, funktionssätt och kaliber samt, om de är kända, serie- eller identifieringsnummer, fabriksmärke och modell eller modellnummer, samt numret på det tillstånd som berättigar till innehav av skjutvapnet och vem som meddelat tillståndet,

5) för effektiva luftvapen som ska förvärvas, pipans minsta inre diameter samt, om de är kända, serie- eller identifieringsnummer, fabriksmärke och modell eller modellnummer,

6) för vapendelar som ska modifieras, deras slag och, om det är känt, serie- eller identifieringsnummer, samt numret på det tillstånd som berättigar till innehav av vapendelen och vem som meddelat tillståndet,

7) för skjutvapen som ska tillverkas eller som tillverkas genom modifiering, deras typ, funktionssätt och kaliber,

8) för effektiva skjutvapen som ska tillverkas, pipans minsta inre diameter,

9) för vapendelar som ska tillverkas eller som tillverkas genom modifiering, deras slag och pipans eller eldrörets kaliber samt uppgift om huruvida vapendelen ska anslutas permanent till vapnet,

10) för vapendelar som ska förvärvas, deras slag, pipans eller eldrörets kaliber samt, om de är kända, serie- eller identifieringsnummer, fabriksmärke och modell eller modellnummer,

11) namnet på den vapenansvarige i sammanslutningen eller stiftelsen,

12) den planerade platsen och det planerade sättet för att förvara de skjutvapen eller vapendelar som ska förvärvas, modifieras eller tillverkas samt sådana patroner och särskilt farliga projektiler som är avsedda att användas i vapnen.

Till en ansökan som gäller privat tillverkning eller modifiering ska fogas utredning om den sökandes förmåga att tillverka eller modifiera föremålet för ansökan.

Sammanslutningar och stiftelser ska till ansökan foga bolagsordning, stadgar eller annan skriftlig utredning över syftet med verksamheten.

Om tillståndsmyndigheten är Polisstyrelsen, kan den begära ett utlåtande från polisen om tillståndsansökan. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som behövs för att bedöma förutsättningarna för meddelande av tillstånd.

43 a §
Anmälan av identifieringsuppgifter om vapen och vapendelar

En i 42 c § i skjutvapenlagen avsedd anmälan ska innehålla följande uppgifter:

1) det förvärvade, tillverkade eller modifierade skjutvapnets typ, funktionssätt och kaliber samt, om de är kända, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, serie- eller identifieringsnummer, fabriksmärke och modell eller modellnummer,

2) det förvärvade, tillverkade eller modifierade effektiva luftvapnets pipas minsta inre diameter och, om de är kända, det effektiva luftvapnets serie- eller identifieringsnummer, fabriksmärke och modell eller modellnummer,

3) den förvärvade, tillverkade eller modifierade vapendelens slag, pipans eller eldrörets kaliber samt, om de är kända, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, serie- eller identifieringsnummer, fabriksmärke och modell eller modellnummer.

44 §
Bevis över vapentillstånd samt förvaringsanvisning

I bevis över vapentillstånd ska anges

1) tillståndshavarens namn och födelsetid eller företags- och organisationsnummer,

2) tillståndets giltighetstid,

3) de uppgifter som avses i 43 § 1 mom. 3–12 punkten,

4) i 43 a § avsedda identifieringsuppgifter om vapen och vapendelar,

5) särskilda kännetecken för skjutvapen och vapendelar,

6) eventuella tillståndsvillkor.

I samband med utfärdandet av beviset över vapentillstånd ska tillståndsmyndigheten ge en anvisning om sådana sätt för att förvara skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som är säkra och som uppfyller kraven på förvaringssätt enligt skjutvapenlagen.

45 §
Ansökan om förvärvstillstånd för utomlands bosatt person

Förvärvstillstånd för utomlands bosatt person ska sökas skriftligen. I ansökan ska anges

1) sökandens namn, yrke, adress och personbeteckning eller födelsetid,

2) de uppgifter som avses i 43 § 1 mom. 3, 5 och 10 punkten,

3) mängd, slag och kaliber för de patroner och särskilt farliga projektiler som ska förvärvas.

46 §
Bevis över förvärvstillstånd för utomlands bosatt person

I bevis över förvärvstillstånd för utomlands bosatt person ska anges

1) tillståndshavarens namn, adress och födelsetid,

2) tillståndets giltighetstid,

3) de uppgifter som avses i 43 § 1 mom. 3, 5 och 10 punkten,

4) de uppgifter som avses i 45 § 3 punkten,

5) den adress som föremålen ska levereras till,

6) eventuella tillståndsvillkor.

50 §
Ansökan om parallelltillstånd

Parallelltillstånd ska sökas skriftligen. I ansökan ska anges

1) sökandens namn, yrke, adress och personbeteckning,

2) grunden för ansökan,

3) uppgifter om vapentillståndet eller om statens samtycke,

4) skjutvapnets slag, funktionssätt och kaliber samt, om de är kända, serie- eller identifieringsnummer, fabriksmärke och modell eller modellnummer,

5) det effektiva luftvapnets pipas minsta inre diameter samt, om de är kända, luftvapnets serie- eller identifieringsnummer, fabriksmärke och modell eller modellnummer,

6) vapendelens slag, pipans eller eldrörets kaliber samt, om de är kända, serie- eller identifieringsnummer, fabriksmärke och modell eller modellnummer,

7) särskilda kännetecken för skjutvapnet och vapendelen,

8) den planerade platsen och det planerade sättet för att förvara skjutvapnet eller vapendelen samt sådana patroner och särskilt farliga projektiler som är avsedda att användas i ett skjutvapen.

Om tillståndsmyndigheten är Polisstyrelsen, kan den begära ett utlåtande från polisen om tillståndsansökan. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som behövs för att bedöma förutsättningarna för meddelande av tillstånd.

52 §
Ansökan om godkännande som vapensamlare

Den myndighet som ger godkännandet kan begära utlåtande om ansökan av polisen. Den myndighet som ger godkännande kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar som behövs för att bedöma förutsättningarna för meddelande av godkännande.

57 §
Ansökan om samtycke

Samtycke ska sökas skriftligen. I ansökan ska anges

1) sökandens namn, adress, födelsetid och födelseort samt passets eller identitetsbevisets nummer och utfärdare,

2) de uppgifter som avses i 43 § 1 mom. 3, 5 och 10 punkten,

3) antal, slag och maximal koncentration för gassprayer,

4) slag och kaliber för patroner och särskilt farliga projektiler.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2017.

Bestämmelserna om vapentillstånd i 1 a och 42 a § i denna förordning gäller också giltigt förvärvstillstånd och privat tillverkningstillstånd som beviljats före ikraftträdandet av denna förordning. Bestämmelserna om vapentillstånd i 33 § 1 mom. och 50 § i denna förordning gäller också giltigt innehavstillstånd som beviljats före ikraftträdandet av denna förordning.

Helsingfors den 16 november 2017

Inrikesminister
Paula Risikko

Specialsakkunnig
Heidi Aliranta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.