667/2017

Helsingfors den 5 oktober 2017

Statsrådets förordning om stöd till producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012):

1 §
Maximibelopp för åtgärd

I 20 § 1 mom. 1–7 punkten i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012) föreskrivs det om stödberättigande åtgärder av producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker. Högst 80 procent av stödets totala belopp kan användas för en av de ovannämnda åtgärderna under genomförandet av verksamhetsprogrammet.

2 §
Skördeförsäkringsåtgärder

Producentorganisationerna inom sektorn för frukt och grönsaker administrerar stödberättigande skördeförsäkringsåtgärder enligt artikel 50 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/891 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker och komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller påföljder som ska tillämpas på dessa sektorer och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011, nedan den delegerade förordningen om sektorn för frukt och grönsaker.

Producentorganisationen kan ha olika skördeförsäkringar för olika åtgärder. En skördeförsäkring kan vara riktad till alla producenter eller endast en del av producenterna.

Stödberättigande skördeförsäkringsåtgärder får inte omfatta de försäkringsbetalningar som nämns i artikel 51.3 i den delegerade förordningen om sektorn för frukt och grönsaker.

3 §
Allmänna krav på miljöåtgärder

En producentorganisation ska i samband med att den ansöker om godkännande av verksamhetsprogrammet uppge huruvida miljöåtgärderna genomförs i enlighet med artikel 33.5 första stycket led a eller b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, nedan marknadsordningsförordningen, samt lägga fram en verkställighetsplan och kostnadsberäkning för åtgärderna.

Åtgärderna ska genomföras i minst fem år eller, om det är fråga om en investering i materiella tillgångar, minst den tid som föreskrivs i artikel 31.5 i den delegerade förordningen om sektorn för frukt och grönsaker.

4 §
Miljöåtgärder

Miljöåtgärder enligt 3 § kan med hänsyn till de begränsningar som föreskrivs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/892 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker, nedan genomförandeförordningen om sektorn för frukt och grönsaker, vara

1) sådana åtgärder för att förbättra energieffektiviteten och användningen av förnybara energikällor som grundar sig på en energikartläggning eller energiplan och som minskar användningen av fossila bränslen eller åstadkommer energibesparing,

2) åtgärder som främjar utnyttjande av koldioxidutsläpp i växthus och som uppkommer vid övergång till att vid koldioxidgödsling använda koldioxiden i industrins rökgasutsläpp eller den koldioxid som uppstår vid förbränning av biobränsle, flytgas eller naturgas vid uppvärmning,

3) centraliserad anskaffning och försäljning av biologiskt nedbrytbart material till producentorganisationens medlemmar,

4) åtgärder som anknyter till sortering av avfall, förbättrad kvalitet hos avfallskomponenter eller materialåtervinning av dem och som minskar mängden blandavfall eller den mängd organiskt material som leds till avloppsvattennätet eller näringsbelastningen på avloppsvattennätet,

5) användning av miljövänliga material, återanvändbara lådor eller återvunnet material eller insamling, sortering och rengöring av återanvändbara lådor eller förpackningsmaterial och annan motsvarande verksamhet vars sammantagna effekt på miljön är positiv,

6) genomförande av ett miljöstyrningssystem eller en miljökartläggning,

7) sådana åtgärder inom frilandsodling som är mer omfattande än de allmänna principerna för växtslagsspecifikt integrerat växtskydd,

8) anläggning av en biobädd för uppsamling, lagring och nedbrytning av växtskyddsmedel som skvätter på marken vid tvätt och fyllning av en spruta på den plats där sprutan fylls och tvättas,

9) användning av odlingsväxtspecifik biologisk bekämpning i växthus som alternativ till konventionella bekämpningsmetoder,

10) åtgärder i samband med preciserad vattenanvändning samt återvinning och tillvaratagande av näringsämnen.

Av kostnaderna för de åtgärder som avses i 1 mom. 7 punkten är 77 procent stödberättigande och för de åtgärder som avses i 1 mom. 9 punkten 93 procent.

I artikel 3 i genomförandeförordningen om sektorn för frukt och grönsaker föreskrivs det om stödberättigande investeringar i samband med miljöåtgärder. I enlighet med förutsättningarna i artikel 3.4 andra stycket i genomförandeförordningen om sektorn för frukt och grönsaker godtas som investering också investeringar som leder till en minskning på minst 7 procent jämfört med den tidigare situationen.

5 §
Gårdsvisa investeringar

Verksamhetsprogrammet kan omfatta investeringar eller insatser som avses i artikel 31.7 i den delegerade förordningen om sektorn för frukt och grönsaker. Ur driftsfonden kan inte en enskild gårds markförvärv eller byggande av produktionslokaler finansieras.

Om gårdsvisa investeringar tas in i verksamhetsprogrammet, ska bestämmelser om återkrav av investeringen eller dess värde när en medlem utträder ur organisationen tas in i produktionsorganisationens stadgar.

6 §
Godtagbara arbets- och resekostnader

Ersättning för personalkostnader enligt punkt 2 b i bilaga III till den delegerade förordningen om sektorn för frukt och grönsaker kan sökas som en engångsersättning, som kan vara högst 20 procent av driftsfondens totala belopp. I ansökan ska de personer som deltagit i uppgiften anges. Över dessa uppgifter behöver arbetstidsbokföring inte läggas fram. En utredning av detta arbete ska läggas fram i samband med myndighetstillsynen.

Av de rese- och boendekostnader samt dagtraktamenten som ska ersättas enligt punkt 3 i bilaga III till EU:s förordning om frukt och grönsaker godkänns i driftsfonden högst den ersättning som är skattefri enligt Skatteförvaltningens beslut.

7 §
Ändringar av producentorganisationens verksamhetsprogram

I artikel 34 i den delegerade förordningen om sektorn för frukt och grönsaker föreskrivs det om producentorganisationers rätt att göra ändringar i nästa års verksamhetsprogram. Ansökan ska lämnas in senast den 15 oktober.

8 §
Delbetalningar

Producentorganisationerna får ansöka om delbetalning av stödet för de utgifter som uppkommit under tiden mellan ingången av januari och utgången av juni.

Delbetalning ska sökas på Landsbygdsverkets blankett senast den 31 augusti. Till ansökan ska fogas uppgifter om utgifterna samt kopior av fakturor och verifikationer.

På utbetalningar till följd av ansökningar om en del av stödet tillämpas vad som bestäms i artikel 12 tredje stycket i genomförandeförordningen om sektorn för frukt och grönsaker.

9 §
Höjning av maximibeloppet av stöd

En producentorganisation kan ansöka om att artikel 34.3 f i marknadsordningsförordningen ska tillämpas på höjningen av maximibeloppet av stöd.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 9 oktober 2017.

På miljöåtgärder enligt gällande verksamhetsprogram vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. I fråga om miljöåtgärder enligt gällande verksamhetsprogram tillämpas förordningens 4 § dock endast om verksamhetsprogrammets miljöåtgärder ändras.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om stöd till producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker (522/2013).

Helsingfors den 5 oktober 2017

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.