286/2017

Helsingfors den 11 maj 2017

Statsrådets förordning om ändring av 37 § i och bilagan till statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras bilagan till statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning (403/2008), samt

fogas till förordningens 37 § ett nytt 4 mom. som följer:

37 §
Besiktare som utför idrifttagningsbesiktningar och återkommande besiktningar

På sådana fartyg i trafik mellan tredjeländer som inte har en resa till Finland inplanerad innan tidsfristerna för besiktning av lyftanordningar löper ut kan en återkommande besiktning av lyftanordningar med avvikelse från 1 mom. utföras av en lyftanordningsinspektör som godkänts av hamnstaten.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.

Helsingfors den 11 maj 2017

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Regeringssekreterare
Tuula Andersin

Bilaga

BESIKTNINGAR ENLIGT ANORDNINGSKATEGORI
Idrifttagningsbesiktning Återkommande besiktning Grundliga besiktningar av lyftanordningar
Mobilkran Sakkunnigorgan* Sakkunnigorgan Sakkunnigorgan
Billyftvars lyfthöjd överstiger 0,5 m och vid användningen av vilken arbete utförs under en last som endast bärs upp av lyftanordningen Sakkunnig Sakkunnig Sakkunnig
Personlyftanordning Sakkunnig* Sakkunnig Sakkunnig
Personlyftanordning som kräver installering Sakkunnig Sakkunnig Sakkunnig
Lastkran Sakkunnig Sakkunnig Sakkunnig
Lastkranvars lastmoment överstiger 25 tonmeter och som enligt tillverkaren är avsedd att användas till huvudsakligen annat än lastning av fordon Sakkunnigorgan Sakkunnigorgan Sakkunnigorgan
Kran jämte banorsom lyfter över 500 kg Sakkunnig Sakkunnig Sakkunnig
Bygghiss avsedd för personlyft Sakkunnigorgan Sakkunnigorgan Sakkunnigorgan
Tornkran Sakkunnigorgan Sakkunnigorgan Sakkunnigorgan
Fartygs lyftanordningar Sakkunnigorgan Sakkunnig Sakkunnig

* = efter betydande ändringsarbeten som avses i 33 § 1 mom.

I denna bilaga avses med

1) kran en maskindriven lyftanordning som används till att lyfta, sänka och förflytta last och i vilken lasten rör sig endast om den styrs av en lyftlina, lyftkedja eller motsvarande konstruktion. Som kran anses också en sådan lyftanordning där lastens svängningar begränsas med anordningar som förflyttas tillsammans med kranen,

2) tornkran en lyftkran i vilken den bärande delen utgörs av en tornkonstruktion och tornkonstruktionens övre del av en utliggande balk som är fäst med hjälp av staglinor eller strävor vid tornkonstruktionens övre del eller med staglinor som löper genom tornkonstruktionens topp till dess bas,

3) lastkran en kran som har monterats på en lastbil, något annat fordon, en släpvagn eller ett motorredskap och som huvudsakligen är avsedd att användas för lastning av fordonet,

4) mobilkran en lyftkran som är försedd med hjul eller band och som fritt kan förflyttas från en plats till en annan med egen motor eller kopplad till ett fordon,

5) personlyftanordning en maskindriven anordning som är stationärt installerad eller byggd på ett fordon eller ett flyttbart underlag och som är avsedd för lyftning av personer för utförande av arbete på anordningens arbetsplattform,

6) billyft en maskindriven anordning som är avsedd för lyftning eller lutning av en bil eller något annat fordon för service, smörjning, reparation eller något annat arbete som utförs under fordon,

7) bygghiss en sådan tillfälligt uppförd lyftanordning som används i byggarbete och motsvarande arbete och som har en korg som styrs längs fasta gejder eller går i en fast bana; en sådan bygghiss är avsedd att mellan två eller flera plan transportera personer eller gods inom gränserna för högsta tillåtna last,

8) fartygs lyftanordning en maskindriven lyftanordning.

Med ovan avsedda lyftanordningar likställs också andra motsvarande lyftanordningar som till sin konstruktion och sina användningsegenskaper motsvarar dem.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.