250/2017

Helsingfors den 5 maj 2017

Lag om ändring av 24 § i lagen om paketresor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om paketresor (1079/1994) 24 §, sådan den lyder i lag 1229/2002, som följer:

24 §
Bestämmande av skadeståndsansvaret i vissa fall

Trots vad som föreskrivs i 23 § ska på researrangörens ersättningsansvar för skador vid transport tillämpas vad som om transporten i fråga föreskrivs i sjölagen (674/1994), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss, lagen om befordran med luftfartyg (289/1937), lagen om luftbefordringsavtal (45/1977), lufttransportlagen (387/1986), järnvägstransportlagen (1119/2000), rådets förordning (EG) nr 2027/97 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras bagage, konventionen om internationell järnvägstrafik (Cotif, FördrS 5/1985), konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter     (FördrS 78/2004) och 2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods (FördrS /).


Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

RP 271/2016
KoUB 1/2017
RSv 5/2017

Helsingfors den 5 maj 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.