237/2017

Helsingfors den 27 april 2017

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 4 § i statsrådets förordning om tillämpning av nationella fiskebestämmelser inom Torneälvens fiskeområde

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om tillämpning av nationella fiskebestämmelser inom Torneälvens fiskeområde (436/2011) 1 och 4 §, sådana de lyder i förordning 348/2016, som följer:

1 §
Kommersiellt fiske efter lax i havet inom Torneälvens fiskeområde

Kommersiella fiskare i grupp I enligt 88 § i lagen om fiske (379/2015) får fiska lax på Finlands del av vattenområdet sådant det anges i 2 § 1 mom. d-punkten i den fiskestadga som ingår i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige (FördrS 91/2010)

1) från och med den 17 juni kl. 12.00 till och med den 1 juli samtidigt med högst två fasta redskap,

2) från och med den 2 juli samtidigt med högst fyra fasta redskap.

Kommersiella fiskare i grupp II får fiska lax från och med den 2 juli samtidigt med högst fyra fasta redskap.

Vid fiske enligt 1 mom. 1 punkten är det för varje enskild kvotinnehavare tillåtet att innan den 25 juni fånga lax till högst 25 procent av den aktörsspecifika fiskekvot för lax som avses i 20 § i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (1048/2016). När denna maximimängd har uppnåtts ska laxfångst med storryssja förhindras med ett nät som sätts som hinder mellan ledarmen och det första mellanfiskhuset eller så att storryssjans fiskhus hålls öppet till och med den 24 juni.

Kommersiella fiskare ska senast sju dygn innan det laxfiske som avses i 1 och 2 mom. inleds till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland meddela positionerna för de storryssjor som sätts ut för fångst.

4 §
Användningen av fasta redskap och anmälan

Kommersiella fiskare som bedriver fiske enligt 2 § 1 mom. får vittja sina redskap endast mellan klockan 06.00 och 10.00 eller 18.00 och 22.00. Fiskaren ska till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland lämna ett meddelande senast

1) den 1 juni om i vilken hamn fångsten från fisket ska landas,

2) tre timmar innan vittjandet av redskapen inleds om sin avsikt att vittja redskapen,

3) två timmar innan fångsten ska landas om vilken hamn som är landningshamn och tidpunkten för landningen.


Denna förordning träder i kraft den 29 april 2017.

Helsingfors den 27 april 2017

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Fiskeriråd
Risto Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.