1559/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för investeringar i lantbruket

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 4 mom. och 13 § 4 mom. i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), av dessa lagrum 7 § 4 mom. sådan den lyder i lag 1187/2014, 12 § 4 mom. i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011), 10 § 4 mom. i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), sådant det lyder i lag 1479/2007 samt 19 § 1 mom. skoltlagen (253/1995), sådan det lyder i lag 1677/2015:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid beviljande av investeringsstöd för investeringar i enlighet med lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011), lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) samt skoltlagen (253/1995).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) godtagbar kostnad den maximikostnad som används som grund när investeringsstödet fastställs,

2) godtagbar enhetskostnad den maximikostnad som har fastställts per utrymme och funktion eller anordning i byggnaden, byggverket eller konstruktionen,

3)  kostnadsförslag kostnadsuppskattning per byggnadsdel i enlighet med den nomenklatur som i allmänhet används vid byggande,

4)  byggnadens rumsareal summan av de rumsytor, trafikerings- och korridorutrymmen som krävs för produktionsverksamheten inkluderat ej bärande väggar och byggnadsdelar.

3 §
Godtagbara kostnader för bygg- och anordningsinvesteringar

De enhetskostnaderna som används som godtagbara kostnader för bygg- och anordningsinvestering bestäms i bilagan till denna förordning.

När enhetskostnaden har angetts används summan av enhetskostnaderna och i denna förordning avsedda höjningar som godtagbara maximikostnader.

Den maximala kostnaden för ett djurstall med tillhörande utrymmen för samfunktioner och foderhantering bestäms enligt den maximala enhetskostnaden per utrymme i punkt 1.2 i bilagan och dimensionerat i enlighet med punkt 1.1 i bilagan plus höjningar enligt denna förordning. De maximala enhetskostnaderna för djurstallarnas anordningar finns i punkt 1.3 i bilagan.

De maximala kostnaderna för andra utrymmen, konstruktioner och anordningar bestäms enligt de enhetskostnaderna i punkt 1.2 och 1.3 i bilagan plus höjningar enligt denna förordning.

4 §
Enhetskostnader för bygginvestering

Enhetskostnaderna för produktionslokaler inkluderar bås, boxar, burar, dricksanordningar, utgödslingssystem och liknande fasta inredningar och system samt behövliga hustekniska system. Enhetskostnaderna för produktionslokaler inkluderar inte i punkt 1.3 i bilagan särskilt prissatta anordningar och inte heller flyttbara och lösa inredningar och system.

I enhetskostnaderna ingår kostnaderna för byggnadsplanering såsom arkitekt-, konstruktions- och andra nödvändiga specialplaneringkostnader samt nödvändiga och rimliga kostnader för huvudplanerarens eller den ansvarige arbetsledarens arbete.

5 §
Utarbetande av kostnadsförslag och byggnadsbeskrivning

Kostnadsförslaget och byggnadsbeskrivningen för berörda byggnadsinvestering ska utarbetas av en byggnadsplanerare eller någon annan sakkunnig inom byggbranschen som har tillräckliga insikter i byggnadsekonomi.

Kostnadsförslaget och byggnadsbeskrivningen ska utarbetas utgående från den byggplan som avses i 23 § i statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket (240/2015) samt för dräneringsplan i 24 §. Kostnadsförslaget och byggnadsbeskrivningen ska göras per byggnadsdel i enlighet med den nomenklatur som i allmänhet används i byggbranschen.

Kostnadsförslaget och byggnadsbeskrivningen ska innehålla alla investeringar för drift och tekniska system som är nödvändiga för den verksamhet som har planerats för byggnaden. I huvudritningarna och kostnadsförslaget ska uppges de beräkningsenheter som används för att fastställa godtagbara enhetskostnader. De kännetecken som beskriver produktionsvolymen, såsom antalet djur och omfångsdata ska anges i enlighet med de enheter som finns bilagan.

Om byggnaden innefattar utrymmen eller driftsinvesteringar för vilka inte ansöks om finansieringsstöd ska dessa kostnader särskiljas i kostnadsförslaget.

I kostnadsförslaget ska kostnaderna specificeras för sådana fasta och övriga maskiner och anläggningar enligt 4 § 1 mom. som är nödvändiga med tanke på produktionsverksamheten. Kostnaderna för byggnadsdelen fås genom att man räknar ihop material- och arbetskostnaderna för de delar som ingår i konstruktionen.

I kostnadsförslaget ska de planeringskostnader som hänvisas till i 4 § 2 mom. specificeras.

Kostnaderna ska ges enligt kostnadsnivån vid tidpunkten för stödets ansökningstid.

Kostnaderna anges utan mervärdesskatt. Bostadsbyggnadskostnaderna anges inklusive mervärdesskatt.

6 §
Ekologisk produktion

Om gårdsbruksenheten har ingått en förbindelse som gäller ekologisk husdjursproduktion, kan enhetskostnaden per djur höjas på det sättet som framgår av enhetskostnaderna för djurutrymmen och funktioner i punkt 1.2 i bilagan till denna förordning.

7 §
Investeringar för byggnadsrenoveringar

Renoveringsnivån på en byggnadsrenovering fastställs genom en jämförelse av kostnaderna för byggnadsrenoveringen med motsvarande kostnader uträknade per byggnadsdel i ett nybygge.

Den godtagbara enhetskostnaden för en renovering är begränsad till 75 procent av enhetskostnaden för motsvarande nybygge.

Maximibeloppet för de godtagbara enhetskostnaderna för renovering kan höjas till högst 100 procent om det på grund av byggnadens byggnadssätt eller andra kulturhistoriska eller arkitektoniska värden används sådana material eller arbetssätt som värdena kräver.

8 §
Regionala faktorer

Maximibeloppen för de godtagbara enhetskostnaderna enligt bilagan kan höjas med tio procent inom Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner och med fem procent i de övriga kommunerna inom Lapplands närings-, trafik- och miljöcentrals verksamhetsområde samt i Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi och Suomussalmi.

Dessutom får maximibeloppet för enhetskostnaderna höjas med tio procent på öar som saknar fast vägförbindelse.

9 §
Affärsplan

I kostnaden för en bygginvestering får läggas till en kostnad högst i enlighet med den i bilagan angivna enhetskostnaden för affärsplan om affärsplanen ska framläggas i enlighet med 17 § i statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 16 januari 2017.

Denna förordning tillämpas på ansökningar om beviljande av stöd som har blivit anhängiga den 16 januari 2017 eller därefter.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för bygginvesteringar (695/2015).

Helsingfors den 21 december 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Planerare
Kjell Brännäs

Bilaga

ENHETSKOSTNADER FÖR BYGGINVESTERINGAR
1.1. ENHETSKOSTNADER FÖR BYGGINVESTERINGAR
1.1. BERÄKNINGSGRUNDER FÖR UTRYMMEN
Funktion Beräkningsgrund Preciseringar
  Beräkningsgrunderna är maximala stödberättigade arealer
STALL FÖR MJÖLKBOSKAP, LÖSDRIFTSSTALL
Djurstallar      
Avdelning för mjölkboskap mjölkko 12,5 m2/djur Inkluderar liggbås och boxinredningar, sjuk-, skötsel- och kalvningsboxar, foderbord och gångar inkl. utfodrings- och gödselrännor
Mjölkningsavdelning, mjölkstation mjölkko 2,0 m2/djur Inkl. samlingsfålla
Mjölkningsavdelning, automatisk mjölkning mjölkningsrobot 25,0 m2/enhet
Mjölkrum mjölkko 0,4 m2/djur Högst 45 m2
Avdelning för rekrytering kviga och ungdjur 9,0 m2/djur ≥ 6 månader gamla, inkl. boxar, foderbord och gångar
ungdjur 4,0 m2/djur < 6 månader gamla, inkl. boxar, foderbord och gångar
Rum för foderhantering rumsareal, m2 10 % Av djurstallarnas sammanlagda rumsareal, högst 300 m2
Samfunktioner rumsareal, m2 5 % Av djurstallarnas sammanlagda rumsareal, högst 80 m2. Inkl. bl.a. personalrum, tekniska utrymmen, arbetsrum, toaletter och korridorer
STALL FÖR MJÖLKBOSKAP, BÅSLADUGÅRD
Djurstallar      
Avdelning för mjölkboskap mjölkko 9,0 m2/djur Inkluderar bås och boxinredningar, sjuk-, skötsel- och kalvningsboxar, foderbord och gångar inkl. utfodrings- och gödselrännor
Mjölkrum mjölkko 0,4 m2/djur  
Ungdjursavdelning kviga och ungdjur 7,0 m2/djur ≥ 6 månader gamla, inkl. boxar, foderbord och gångar
ungdjur 4,0 m2/djur < 6 månader gamla, inkl. boxar, foderbord och gångar
Rum för foderhantering rumsareal, m2 10 % Av djurstallarnas sammanlagda rumsareal, högst 300 m2
Samfunktioner rumsareal, m2 5 % Av djurstallarnas sammanlagda rumsareal, högst 50 m2. Inkl. bl.a. personalrum, tekniska utrymmen, arbetsrum, toaletter och korridorer
STALL FÖR KÖTTBOSKAP
Djurstallar      
Avdelning för köttboskap diko 10 m2/djur Fullvuxet djur, inkl. boxar, sjuk-, skötsel- och kalvningsboxar, foderbord och gångar
Ungdjursavdelning köttnöt, ungdjur 6,0 m2/djur ≥ 6 månader gamla, inkl. boxar, foderbord och gångar
köttnöt, ungdjur 4 m2/djur < 6 månader gamla, inkl. boxar, foderbord och gångar
Rum för foderhantering rumsareal, m2 10 % Av djurstallarnas sammanlagda rumsareal, högst 300 m2
Samfunktioner rumsareal, m2 5 % Av djurstallarnas sammanlagda rumsareal, högst 50 m2. Inkl. bl.a. personalrum, toaletter, tekniska utrymmen, arbetsrum och korridorer
SUGGSTALL
Djurstallar      
Grisningsavdelning griskull 6m2/griskull Grisningsbox med bur. Inkl. gångar
griskull 7,5m2/griskull Grisningsbox frigående sugga. Inkl. gångar
Betäckningsavdelning sugga 3,7m2/djur Inkl. platser för suggor och gångar
galt 6,6m2/djur Inkl. plats för galt och gångar
betäckningsbox 11m2/djur Inkl. plats för galt och gångar
Avdelning för sinsuggor sugga 4,5m2/djur Inkl. grupp- och skötselboxar, 650 mm breda liggburar, gångar eller lösdriftsstall för sinsuggor
Avdelning för gyltor gylta 3,0 m2/djur Inkl. gruppboxar och gångar
Uppfödningsavdelning <40kg 0,6m2/djur Inkl. svin- och skötselboxar och gångar
Rum för foderhantering rumsareal, m2 3 % Av djurstallarnas sammanlagda rumsareal, högst 300 m2
Samfunktioner rumsareal, m2 2 % Av djurstallarnas sammanlagda rumsareal, högst 80 m2. Inkl. bl.a. personalrum, toaletter, tekniska utrymmen, arbetsrum och korridorer
GÖDSVINSSTALL
Djurstallar      
Avdelning för gödsvin < 40kg 0,65 m2/djur Inkl. svin- och skötselboxar samt gångar
  ≥ 40kg 1,3 m2/djur Inkl. svin- och skötselboxar samt gångar
Rum för foderhantering rumsareal, m2 3 % Av djurstallarnas sammanlagda rumsareal, högst 300 m2
Samfunktioner rumsareal, m2 2 % Av djurstallarnas sammanlagda rumsareal, högst 80 m2. Inkl. bl.a. personalrum, toaletter, tekniska utrymmen, arbetsrum och korridorer
HÄSTSTALL
Djurstallar      
Boxar och spiltor hästar 15,0m2/djur Inkluderar boxar och gångar
ponnyhästar 9,5m2/djur Inkluderar boxar och gångar
Fölningsbox   16,5m2/box Inkluderar boxar och gångar
Rum för foderhantering rumsareal, m2 10 % Av djurstallarnas sammanlagda rumsareal, högst 100m2
Samfunktioner rumsareal, m2 5 % Av djurstallarnas sammanlagda rumsareal, högst 30m2. Inkl. bl.a. personalrum, toaletter, tekniska utrymmen, arbetsrum och korridorer
FÅR- OCH GETSTALLAR
Djurstallar      
Fårstall får 3,4m2/djur Inkl. boxar, foderkrubbor eller -bord samt gångar
Getstall get 3,4m2/djur Inkl. boxar, foderkrubbor eller -bord samt gångar
Rum för foderhantering rumsareal, m2 7 % Av djurstallarnas sammanlagda rumsareal, högst 100 m2
Samfunktioner rumsareal, m2 7 % Av djurstallarnas sammanlagda rumsareal, högst 30m2. Inkl. bl.a. personalrum, toaletter, tekniska utrymmen, arbetsrum och korridorer
BYGGNAD FÖR UPPFÖDNING AV FJÄDERFÄ
Djurstallar      
Uppfödningshus för fjäderfä broiler 0,056 m2/djur  
  kalkon 0,25 m2/djur  
Rum för foderhantering rumsareal, m2 3 % Av djurstallarnas sammanlagda rumsareal, högst 100m2
Samfunktioner rumsareal, m2 2 % Av djurstallarnas sammanlagda rumsareal, högst 30m2. Inkl. bl.a. personalrum, toaletter, tekniska utrymmen, arbetsrum och korridorer
PÄLSDJURSFARMER
Djurstallar      
Minkhall avelshona, mink 1,8 m2/ avelsminkhona  
Rävhall avelshona, räv 7m2/avelsrävhona  
Rum för foderhantering rumsareal, m2 3 % Av djurstallarnas sammanlagda rumsareal, högst 100 m2
Samfunktioner rumsareal, m2 2 % Av djurstallarnas sammanlagda rumsareal, högst 50 m2. Inkl. bl.a. personalrum, toaletter, tekniska utrymmen, arbetsrum och korridorer
1.2 UTRYMMESKOSTNADER
Enhetskostnad / enhet
Precisering Tilläggsuppgifter
Enhetskostnaderna inkluderar– planeringskostnader– behövliga hustekniska system– boxar, burar, vattendricksanordningar, utgödslingssystem och motsvarande inredningar och system. Enhetskostnaderna inkluderar inte apparater eller anordningar för driften om inte annat nämns. Enhetskostnaderna är maximala kostnader per enhet. rum2 = rumsyta Maximal enhetskostnad per djur eller box enligt beräkningsgrunden för utrymmen i bilagans punkt 1.1 och enhetskostnaderna i denna punkt 1.2.
Utrymme Enhet Euro (moms 0 %)
BOSTADS- OCH ARBETSUTRYMMEN (euro/rum2)
Bostadsbyggnader
Bostäder rum2 1 600 Inkluderar uppvärmningssystem som använder förnybar energi. Enhetskostnader för uppvärmningsteknik och utrymmen beräknas enligt tabellerna 1.2 och 1.3 utgående från de stödbara bostadsutrymmenas värmeeffektbehov. I enhetspriset läggs mervärdesskatten till.
Arbetsplatsbostäder i anslutning till renskötsel och fiske
Arbetsplatsbostad rum2 600
DJURSTALLAR (euro/rum2)
Byggnad för mjölkboskap, lösdriftsstall Kostnad per djur högst:
Avdelning för mjölkboskap samt utrymme för sjuk-, skötsel- och kalvningsboxar rum2 460 Varm, sval och kall 5 750 mjölkko
Avdelning för mjölkboskap, ekologisk produktion % + 5 rum2 - enhetspriset höjs med 5 %    
Mjölkningsavdelning, inklusive samlingsfålla rum2 950  
Mjölkrum rum2 950 Inkl. reningssystem för tvättvatten
Avdeln. för rekrytering ≥ 6 mån rum2 460 Varm, sval och kall 4140 kviga och ungdjur
Avdeln. för rekrytering < 6 mån rum2 460 Varm, sval och kall 1840 ungdjur
Byggnad för mjölkboskap, båsladugård Kostnad per djur högst:
Avdelning för mjölkboskap rum2 460 Varm, sval och kall 4140 mjölkko
Mjölkrum rum2 950 Inkl. reningssystem för tvättvatten 380 mjölkko
Ungdjursavdelning rum2 460 Varm, sval och kall 3220 kviga och ungdjur
Byggnad för köttboskap, lösdriftsstall Kostnad per djur högst:
Avdeln. för köttboskap, diko rum2 420 Varm, sval och kall 4200 diko
Avdeln. för köttboskap, ungdjur ≥ 6 mån rum2 420 Varm, sval och kall 2520 köttnöt, ungdjur
Avdeln. för köttboskap, ungdjur < 6 mån rum2 420 Varm, sval och kall 1680 köttnöt, ungdjur
Suggstall Kostnad per djur eller box högst:
Grisningsavdelning med bur eller frigång, betäckningsavdelning, sinsuggsavdelning, lösdriftsstall för sinsuggor, avdelning för gyltor rum2 570 34204275 sugga med griskull, sugga i bur sugga med griskull, sugga frigående
2109 betäckning/sugga
3762 betäckning/galt
6270 betäckningsbox
2565 sinsuggsavdeln./sinsugga
1710 gyltavdelning/gylta
Uppfödningsavdelning <40kg 510 306 svinplats
Suggstall och grisningssvinstall, ekologisk produktion % + 10 rum2 - enhetspriset höjs med 10 %
Gödsvinsstall Kostnad per djur högst:
Gödsvinsstall < 40 kg rum2 510 332 gris
Gödsvinsstall ≥ 40 kg rum2 510 663 gödsvin
Gödsvinsstall, ekologisk produktion % + 10 rum2 - enhetspriset höjs med 10 %
Häststall och lösdriftsstall för hästar Kostnad per djur eller box högst:
Häststall och lösdriftsstall för hästar, stora hästar rum2 400 Varm och kall 6000 häst
Häststall och lösdriftsstall för hästar, ponnyhästar rum2 400 Varm och kall 3800 ponny
Häststall och lösdriftsstall för hästar, fölningsbox rum2 400 Varm och kall 6600 fölningsbox
Får- eller getstall Kostnad per djur eller box högst:
Fårstall, får rum2 350 Varm och kall 1190 får, tacka
Getstall, get rum2 350 Varm och kall 1190 get, honget
Får- eller getstall, ekologisk produktion % + 5 rum2 - enhetspriset höjs med 5 %    
Byggnad för uppfödning av fjäderfä Kostnad per djur högst:
Uppfödningshus, broiler rum2 400   22 broiler
Uppfödningshus, kalkon rum2 400   100 kalkon
Pälsdjursfarmer Kostnad per djur högst:
Skugghus, minkar lm 440 Längd per två rader burar. Inkl. burar och drickskärl
Skugghus, rävar lm 360 Längd per två rader burar. Inkl. burar och drickskärl
Pälsdjurshall, minkhall rum2 335 Inklusive burar 603 Avelshona, mink
Pälsdjurshall, rävhall rum2 335 Inklusive burar 2345 Avelshona, räv
RUM FÖR FODERHANTERING rum2 350 Varm och kall
SAMFUNKTIONER rum2 1050  
ANDRA BYGGNADER OCH KONSTRUKTIONER (euro/enhet)
Stängsel      
Stängsel för renar lm 15
Inhägnader      
Rastgård m2 30 Arealen för inhägnad med tätt underlag. Inkluderar uppsamlingssystem för gödsel och urin samt stängsel
Produktionsgårdsplan, bärande makadam eller motsvarande 13 Samma som byggnadsobjektets areal men högst 2500 m2
Beläggning, asfalt eller motsvarande 12 Samma som byggnadsobjektets areal men högst 2500 m2
Växthus Ett växthus kan betraktas som en stödberättigande byggnad, om1) det har uppförts på betongsockel eller betongpelare eller på annan motsvarande fast grundkonstruktion,2) det har ett uppvärmningssystem och ett ventilations- eller kylsystem,3) täckmaterialet är avsett för växthus och utgörs av glas, flerskiktsmaterial eller dubbel plastfolie och4) det som växt- eller odlingshus har specialbelysning och som taktäckning ovan nämnda eller värmeisolerat inte ljusgenomsläppligt tak.
Växthus, täckt med glas eller hårdplast dubbelskivor rum2 195 I priset ingår klimatautomatik, värmerör, bevattningsanordningar
Växthus, täckt med dubbel plastfolie rum2 130 I priset ingår klimatautomatik, värmerör, bevattningsanordningar
Växt-/drivhus, helt beroende av konstbelysning rum2 450 I priset ingår klimatautomatik, värmerör, bevattningsanordningar
Säsongväxthus, täckt med enkel plastfolie rum2 32 Fast grundkonstruktion, betongsockel eller betongpelare eller på annan motsvarande fast grundkonstruktion, ingen teknik exkl. odlingsbord
Odlingstunnel, lätt konstruktion för tidigare odlingsstart rum2 8 Jordförankring och konstruktion hållbar för sommarsäsongen, enkel plastfolie som täckning exkl. odlingsbord
Spannmålstorkar      
Torkbyggnaden rum2 600 Inkl. grundkonstruktion, stomme, vattentak och utrymme för värmeanläggning exkl. torkningsapparaturen.
Modulsilo i anslutning till varmluftstork m3 120 m3=silons lagringsvolym. Inkl. silokonstruktionen, exkl. torkningsapparatur
Lager och behållare för gödsel      
Lagunbassäng, jorddammskonstruktion m3 15 Enligt bassängens volym, vattentät membran. Inkluderar skyddsstänsel
Gödselplatta, öppen m3 23 Enligt lagringsvolym
Fast vattentakskonstruktion inkl. väggar för gödselplatta m2 150 Byggnadens areal enligt de yttre måtten
Flytgödselbehållare, öppen m3 24 Inkluderar skyddsstänsel
Fast tak för flytgödselbehållare m2 80 Takets areal enligt horisontalprojektion
Flytande tak för lagunbassäng- eller flytgödselbehållare m2 20
Lagerbyggnader      
Kyllager, värmeisolerat rum2 615 Lager för livsmedel, inkl. kylanläggning
Fryslager, värmeisolerat rum2 1 450 Lager för livsmedel, inkl. kylanläggning
Frysrum rum2 2 030 Inkl. kylanläggning <10m2
Produkthanteringslager rum2 450 Lager för livsmedel, packning etc.
Lagerbyggnad, värmeisolerat rum2 350
Lagerbyggnad, oisolerad rum2 280 Grov- och stråfoder-, strö-, bränsle- och maskinlager, kalluftstork
Silon      
Plansilo, öppen m3 40 m3 = lagringsvolym, inkl. uppsamlingssystem för pressaft
Plansilons väggar och vattentak m2 150 Byggnadens areal enligt de yttre måtten
Ensilagesilo, tornsilo m3 150 m³ = lagringsvolym, inkl. silokonstruktionen och anordningar
Spannmålssilo m3 120 m³ = lagringsvolym, inkl. silokonstruktionen
Spannmålssilo, med torkningsanordning <600m3 m3 150 m3= lagringsvolym, inkl. silokonstruktionen, fylltömmare och torkningsanordning
Spannmålssilo, med torkningsanordning ≥600m3 m3 125 m3= lagringsvolym, för den del som ligger över 600 m3, inkl. silokonstruktionen, fylltömmare och torkningsanordning
Silo för färsk spannmål, gastät tornsilo m3 150 m³ = lagringsvolym, inkl. silokonstruktionen och anordningar
Dränering och reglerad dränering      
Täckdike och rörläggning, dräneringsgrus, stenkross eller rörfilter som kringfyllnadsmaterial lm 3,60 Inkluderar planering, rör, kringfyllnadsmaterial, grävnings- och fyllnadsarbete. Rör enligt standarden SFS 5211. Tjockleken av ett installerat rörfilter minst 3 mm enligt standarden SFS-EN ISO 9863. Ovanför rörets övre kant ska finnas ett minst 8 cm tjockt lager av dräneringsgrus eller stenkross.
Täckdike och rörläggning, annat kringfyllnadsmaterial lm 1,90 Inkluderar planering, rör, kringfyllnadsmaterial, grävnings- och fyllnadsarbete. Rör enligt standarden SFS 5211.
Reglerbrunn ha 800 Inkluderar reglerbrunn och monteringsarbete
Affärsplan plan 1 200 Utarbetad enligt 11 § i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) och med stöd av denna Landsbygdsverkets givna föreskrifter.
1.3. PRISER FÖR ANORDNINGAR
  Enhet Euro (moms 0%) Precisering
  Enhetskostnaderna är maximala kostnader per enhet.
DJURSTALLAR
Stall för mjölkboskap      
Mjölkningsutrustn. i lösdriftsstall mjölkko 1 900 Inkluderar mjölkningssystemet
Mjölkningsutrustn. i båsladugård mjölkko 1 100 Inkluderar mjölkningssystemet
Mjölktank m3 4 000  
Övrig utrustning i lösdriftsstall mjölkko 800 Inkluderar utfodrings- och ströläggningssystem, putsanordning för gödselgång, anordning för fodertransport, brandvarningssystem
Anordningar i båsladugård mjölkko 800 Inkluderar utfodringssystem, brandvarningssystem
Lösdriftens eller båsuppfödningsstallets utrustning ungnöt 650 Inkluderar utfodrings- och ströläggningssystem, putsanordning för gödselgång, anordning för fodertransport, brandvarningssystem
Stall för köttboskap
Anordningar i köttdjursstall slaktnöt 350 Inkluderar utfodrings- och ströläggningssystem, putsanordning för gödselgång, anordning för fodertransport, brandvarningssystem
Behandlingsanordning för köttboskap omgång 8 000 Inkluderar utrustning och fasta stängsel för anordningen
Svinstallar
Suggstall sugga 230 Inkluderar utfodrings- och ströläggningssystem, avsvalningsanordningar, brandvarningssystem
Uppfödningsavdelning gris <40kg 10 Inkluderar utfodrings- och ströläggningssystem, avsvalningsanordningar, brandvarningssystem
Gödsvinsstall gödsvin 23 Inkluderar utfodrings- och ströläggningssystem, avsvalningsanordningar, brandvarningssystem
Häststall häst 70 Foder och ströutdelningssystem i stall eller lösdrift, skötselanordningar, brandvarningssystem
Fårstall får, takka 70 Inkluderar utfodringssystem, brandvarningssystem
Getstall get, honget 70 Inkluderar utfodringssystem, brandvarningssystem. Mjölkningssystem enligt särskild beräkning
Uppfödningshall för fjäderfä broiler, kalkon 1 Inkluderar utfodrings- och ströläggningssystem, brandvarningssystem
Pälsdjursfarm    
Minkfarmens inhägnad lm 50 Stängslets höjd 2 m nät 25x25, plåtskydd i övre kanten, nedre kanten insänkt i marken 0,2 m
Drickssystem för mink burradens längd, lm 30 Året runt drickssystem
Rävfarmens inhägnad lm 40 Stängslets höjd 2 m nät 50x50, nedre kanten insänkt i marken 0,2 m
Drickssystem för räv burradens längd, lm 25 Året runt drickssystem
ÖVRIGA BYGGNADER OCH KONSTRUKTIONER
Växthus, anordningar      
Isolerings- och skuggardiner i växthus m2 17 Inklusive automatik
Rullbord i plantväxthus m2 47
Odlingslinjer för ört, sallats- och blomsterodling m2 70 Odlingsareal, m2
Bevattnings- och gödslingssystem för säsongväxthus och odlingstunnel m2 8
Växthus, plantbelysning      
Överbelysning,Högtrycksnatriumlampor (HPS) m2 50 Belyst odlingsareal, m2.
Överbelysning,Lysdiodlampor (LED) m2 80 Belyst odlingsareal, m2.
Mellanbelysning, tomat- och gurkodling m2 40 Belyst odlingsareal, m2. Högtrycksnatriumlampor (HPS) eller lysdiodlampor (LED) eller en kombination av dessa mellan växtraderna
Jämn belysning i bordodlingslinjer för ört-, sallats- och blomsterodling m2 110 Belyst odlingsareal, m2. Högtrycksnatriumlampor (HPS) eller lysdiodlampor (LED) eller en kombination av dessa
LED-belysning i odlingslinjer med flera våningar för ört-, sallats- och blomsterodling, på basen av anbud
Kalluftstork m3 210 m3=torkningsvolym, inkl. torkmaskineri och luftkanaler
Varmluftstork, stationär byggnad eller vagntork m3 1 700 m3= torkningsvolym, inkl. maskineriet för silotork, förrensare, elevator, luftrör, exkl. värmeanläggning, exkl. byggkonstruktioner och ugnsrum.
Myllningsaggregat för spridning av flytgödsel m 4 000 m= aggregatets arbetsbredd
Värmecentral/ värmeproduktionsanläggning för förnybart fast bränsle
< 100 kW kW 800 Under 100 kW. Inkluderar byggnad, silo, skorsten, panna, brännare och annan nödvändig teknik
100 -250 kW kW 500 För över 100kW till 250kW. Inkluderar byggnad, silo, skorsten, panna, brännare och annan nödvändig teknik
>250 kW kW 230 För den del som ligger över 250 kW. Inkluderar byggnad, silo, skorsten, panna, brännare och annan nödvändig teknik
Varmvattenackumulator m3 300 Värmeisolerad och ytterbeklädd ackumulatorcistern
Anläggning för produktion av värmeenergi för spannmålstork/ förnybart fast bränsle kW 200 Inkluderar för funktionen nödvändiga konstruktioner och teknik.
Värmeåtervinningsanordning i spannmålstork
Till torkens frånluft ansluten värmepump och värmeväxlare m3 1 100 m3=torkens torkningsvolym
Till torkens frånluft ansluten värmeväxlare m3 550 m3= torkens torkningsvolym
Anläggning för produktion av värmeenergi/ jord, berg, vatten, sol, luft och vind
<100 kW anläggning kW 1 200 Inkluderar upptagningssystem, pump, ackumulator, anordningar och tekniskt utrymme.
≥100 kW anläggning kW 800 För den del som överskrider 100 kW, inkluderar uppsamlingssystem, pump, ackumulator, anordningar och tekniskt utrymme.
Anläggning för produktion av elektricitet/ vatten, sol, luft och vind [th=värme; el= elektricitet]
<100 kW anläggning kW el 1600 Inkl. alla anordningar och tekniskt utrymme
≥100 kW anläggning kW el 1300 För den del som överskrider 100 kW, inkl. alla anordningar och tekniskt utrymme
Anläggning för produktion av elektricitet och värme/ trä som energikälla    
      Inkluderar nödvändiga anordningar, konstruktioner samt tekniskt utrymme, bränslesilo och inmatningssystem. Anläggningens totalverkningsgrad minst 70 %.
<100 kW laitos kW th 1 200 Enligt den nominella värmeeffekten
  kW el 4 000 Enligt den nominella elektriciteteffekten
≥100 kW laitos kW th 750 För den del som överskrider 100 kW, enligt den nominella värmeeffekten
  kW el 3 500 För den del som överskrider 100 kW, enligt den nominella elektriciteteffekten
Anläggning för produktion av elektricitet och värme som utvinner energi från stallgödsel, vall eller annan biomassa Inkluderar nödvändiga anordningar, konstruktioner samt tekniskt utrymme, bränslesilo och inmatningssystem. Anläggningens totalverkningsgrad minst 70 %.
<250 kW anläggning kW th 1 500 Enligt den nominella värmeeffekten
  kW el 6 500 Enligt den nominella elektriciteteffekten
≥250 kW anläggning kW th 800 För den del som överskrider 250 kW, enligt den nominella värmeeffekten
  kW el 4 300 För den del som överskrider 250 kW, enligt den nominella elektriciteteffekten
Värmekulvert lm 130 Inkl. grävnings- och fyllnadsarbete

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.