1552/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001) och 17 b § 3 mom. och 20 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001), av dem 17 b § 3 mom. och 20 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1286/2016:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på beviljande, utbetalning och användning av statsunderstöd som av anslaget under moment 33.90.50 i statsbudgeten (understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd) ska beviljas allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga.

Bestämmelser om understöden finns dessutom i statsunderstödslagen (688/2001).

2 §
Statsbidragsmyndighet

Statsbidragsmyndigheter är social- och hälsovårdsministeriet och Social- och hälsoorganisationernas understödscentral. Bestämmelser om uppgiftsfördelningen mellan ministeriet och understödscentralen finns i 20 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001).

3 §
Slag av understöd

Understöd som avses i denna förordning kan beviljas som allmänt understöd, investeringsunderstöd eller projektunderstöd.

Allmänt understöd kan beviljas för mottagarens verksamhet i allmänhet (allmänt understöd) eller för en viss del av mottagarens verksamhet (riktat verksamhetsunderstöd).

4 §
Särskilda förutsättningar för beviljande av understöd

Utöver vad som föreskrivs i 7 § i statsunderstödslagen är särskilda förutsättningar för beviljande av understöd att

1) beviljande av understöd ska anses vara behövligt med beaktande av sökandens egna medel, de disponibla medlen i sammanslutningar eller stiftelser som sökanden har bestämmande inflytande i eller som sökanden ekonomiskt eller verksamhetsmässigt har en fast anknytning till samt avkastningen från den verksamhet som understöds,

2) beviljande av understöd ska anses vara behövligt med beaktande av arten och resultatet av annan sådan verksamhet än den understödda verksamheten som den som ansöker om understöd bedriver,

3) det vid ansökan om investeringsunderstöd eller projektunderstöd har lämnats en tillräcklig utredning om verksamhetsplanen eller den tekniska planen för projektet samt om understödsmottagarens förutsättningar att finansiera projektets självfinansieringsandel och driftskostnader och

4) understödet riktas till målområden som är förenliga med riktlinjerna för understödsverksamheten.

5 §
Statsunderstödets belopp

Understödet får täcka det fulla beloppet av de totalkostnader som orsakas av den verksamhet eller det projekt som utgör föremål för statsunderstödet, om ingen annan finansiering finns att tillgå.

6 §
Ansökan om statsunderstöd

Understöd ska sökas årligen före utgången av september året före det år då understödet beviljas. Understöd för ett nytt understödsobjekt ska dock sökas före utgången av maj året före det år då understödet beviljas.

Om understöd utöver den årliga understödsutdelning som avses i 1 mom. söks för särskilda ändamål, ska understöd sökas senast den tidpunkt som meddelats av social- och hälsovårdsministeriet.

En ansökan som inkommit senare än de i 1 och 2 mom. avsedda tidsfristerna kan tas upp till behandling endast av särskilt vägande skäl.

7 §
Understödsbeslut

Av ett beslut genom vilket understöd beviljas ska utöver vad som föreskrivs i 11 § i statsunderstödslagen vid behov framgå en plan över understöden för de följande åren (understödsplan). Planen är inte bindande.

8 §
Utbetalning av understöd

Allmänna understöd betalas kvartalsvis i fyra lika stora poster, om det inte är motiverat att i enskilda fall avvika från detta på grund av väsentliga variationer i tidpunkten för kostnaderna eller verksamheten eller till följd av förändringar i verksamheten.

Specialunderstöd betalas enligt tidpunkten för kostnaderna och arbetena i så stora poster som det anses vara behövligt för att täcka de godtagbara kostnaderna enligt understödsbeslutet. Ett villkor för utbetalning av investeringsunderstöd som beviljats för anskaffning, uppförande eller ombyggnad av fast egendom, en byggnad eller en lägenhet i en byggnad är dessutom att understödsmottagaren har lämnat en byggnads- eller anskaffningsplan och en redogörelse för projektets totalfinansiering och finansieringen av driftskostnaderna. Understöd för planeringskostnaderna kan betalas ut tidigare. Om ett beviljat riktat verksamhetsunderstöd eller annat specialunderstöd till beloppet väsentligt avviker från det understöd som har sökts, är ett villkor för utbetalning av understödet att understödsmottagaren har lämnat en ny budget och en preciserad genomförande- och verksamhetsplan.

9 §
Användning av understöd

Om understödet har beviljats för anskaffning, uppförande eller ombyggnad av fast egendom, en byggnad eller en lägenhet i en byggnad, får egendomen under 20 år efter att understödet beviljats inte på ett bestående sätt användas för något annat ändamål än det som bestäms i understödsbeslutet, och ägande- eller besittningsrätten till egendomen får inte överlåtas till någon annan under denna tid.

Den som får investeringsunderstöd kan trots 1 mom. låta någon annan ordna den verksamhet eller en del av den verksamhet som bedrivs i lokaler som är föremål för understöd eller hyra ut lokalerna. Verksamheten ska överensstämma med ändamålet med understödet.

10 §
Godtagbara kostnader

Som godtagbara kostnader betraktas nödvändiga och skäliga kostnader som föranleds av den verksamhet eller det projekt som anges i understödsbeslutet.

Från de godtagbara kostnaderna avdras de övriga offentliga understöd som har beviljats för samma ändamål. Om understödets andel av de godtagbara kostnaderna finns angiven i understödsbeslutet, kan understödet tillsammans med andra offentliga understöd vara högst så stort som den angivna understödsdelen, om inte något annat framgår av understödsbeslutet.

Avskrivningar och kalkylmässiga poster som inte baserar sig på kostnader eller förluster som redan har uppstått är inte godtagbara kostnader. Låneamorteringar och andra än i 13 § avsedda finansieringskostnader är inte heller godtagbara kostnader, om inte något annat framgår av understödsbeslutet.

11 §
Allmänt understöd

Allmänt understöd får användas till kostnader som föranleds av den understödda verksamheten och till utgifter för anskaffning av sådana lösa anläggningstillgångar som hänför sig till den understödda verksamheten.

Allmänt understöd får inte användas till sådana utgifter för anskaffning av lösa anläggningstillgångar som föranleds av inrättande, utvidgning, omorganisering eller ombyggnad av en verksamhetsenhet.

Som en godtagbar kostnad för försäljning av förnödenheter och publikationer, uthyrning av lokaler och utbildningsverksamhet eller annan därmed jämförbar verksamhet beaktas endast underskott i verksamheten.

12 §
Riktat verksamhetsunderstöd

Riktat verksamhetsunderstöd får användas endast till kostnader för den verksamhet som understöds, minskade med avkastningen från verksamheten.

13 §
Specialunderstöd

Specialunderstöd får användas endast till kostnader för den investering eller det projekt som understöds, minskade med avkastningen från projektet.

När specialunderstöd beviljas för anläggningsutgifter är godtagbara kostnader utgifter för anskaffning, byggande och ombyggnad som gäller anläggningstillgångar, ränte- och andra finansieringskostnader under byggtiden minskade med motsvarande ränte- och finansieringsintäkter samt sådana utgifter för anskaffning av lösa anläggningstillgångar som hänför sig till anläggandet.

14 §
Val av kunder

Om det i ett understödsbeslut förutsätts att de kunder som deltar i verksamheten ska väljas på basis av ansökan, ska understödsmottagaren

1) vid valet av kunder beakta sociala faktorer och hälsofaktorer som visar behovet av service eller stöd eller inkomsterna för kunden och en person som lever med kunden i gemensamt hushåll i äktenskap eller under äktenskapsliknande förhållanden samt tidigare deltagande i motsvarande understödd verksamhet,

2) informera om ansökningsförfarandet och urvalskriterierna i så stor utsträckning som möjligt med beaktande av det understödsbelopp som står till förfogande,

3) ordna uppföljningen och statistikföringen i fråga om valet av kunder så att det utan svårighet går att övervaka att villkoren för användningen av understödet följs, och

4) förvara handlingarna som gäller valet av kunder på samma sätt som bokföringsverifikat.

15 §
Tiden för användning av understöd

Som godtagbara kostnader för varje år beaktas de kostnader som enligt 3 kap. 3 § 1 mom. 6 punkten i bokföringslagen (1336/1997) ska antecknas i bokslutet för räkenskapsperioden i fråga.

Allmänt understöd får användas till kostnader eller utgifter som uppstår under det år understödet beviljas och det därpå följande kalenderåret, om det inte av understödsbeslutet framgår att understödet också får användas till kostnader eller utgifter eller underskott som uppstått före det år understödet beviljades.

Specialunderstöd får användas till kostnader eller utgifter som uppstår under det år understödet beviljas och det därpå följande kalenderåret. Understödet får användas till kostnader eller utgifter som uppstått före det år understödet beviljades, om kostnaderna eller utgifterna har förorsakats av det projekt som avses i understödsbeslutet.

Av särskilda skäl kan det i understödsbeslutet bestämmas att understödets användningstid är längre än vad som föreskrivs i 2 och 3 mom.

16 §
Bokföring

Understödsmottagaren ska ordna bokföringen så att det är möjligt att tillförlitligt kontrollera hur understödet används.

17 §
Redovisning över användningen av understöd

Understödsmottagaren ska för varje kalenderår, före utgången av maj efter det år då understödet använts, lämna en redovisning över användningen av understödet. Till redovisningen ska fogas bokslut, verksamhetsberättelse eller berättelse över verksamheten, revisionsberättelse eller verksamhetsgranskningsberättelse, utredningar angående resultatet samt andra utredningar som behövs för redovisningen över användningen och verkningarna av understödet.

En understödsmottagare som avses i 6 kap. 1 § i bokföringslagen ska till sin redogörelse foga ett koncernbokslut enligt 6 kap. 2 § i bokföringslagen.

Om understöd under räkenskapsperioden har använts till ett belopp av minst 100 000 euro till ett enskilt understödsobjekt, ska understödsmottagaren dessutom lämna revisorns rapport om användningen av understöden under räkenskapsperioden, om inget annat följer av understödsbeslutet.

I revisorns rapport ska redogöras för

1) att bokföringen har ordnats enligt projekt och funktion,

2) att arbetstidshanteringen är systematiskt organiserad,

3) att intäkterna och kostnaderna för de projekt och funktioner som angetts i årsredovisningen motsvarar understödsmottagarens bokföring,

4) att de lönekostnader som bokförts för projekten och funktionerna motsvarar arbetsavtalen, samt för pensions- och lönebikostnadernas andel av lönekostnaderna,

5) att sådana andra kostnader än löne- och lokalkostnader som bokförts för projekten och funktionerna uppkommit enligt prestationsprincipen under tiden för användningen av understödet samt att kostnaderna har godkänts,

6) att de allmänna kostnaderna för projekten och funktionerna är korrekta och

7) att lagstiftningen om offentlig upphandling iakttas vid genomförande av projekten och funktionerna.

18 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 29 december 2016

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Konsultativ tjänsteman
Matti Pulkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.