1345/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Lag om temporär ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 27 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996), sådan paragrafen lyder i lag 1663/2015, temporärt ett nytt 2 mom., till 27 b §, sådan den lyder i lag 1663/2015, temporärt ett nytt 2 mom., till 28 §, sådan den lyder i lag 1663/2015, temporärt ett nytt 3 mom. och till 28 a §, sådan den lyder i lag 1663/2015, temporärt ett nytt 4 mom. som följer:

27 §
Avgifter för vikariehjälp

Den timavgift som i enlighet med 1 mom. bestämts enligt arbetsinkomsten sänks med 31 procent vid vikariehjälp som används 2017.

27 b §
Avgift för vikariehjälp som lämnas på grund av organisering av företagsverksamheten

Trots det som föreskrivs i 1 mom. tas det för vikariehjälp som lämnas med stöd av 7 i § och som används 2017 ut en avgift på 12 euro per timme hos den som får vikariehjälpen. Trots det som föreskrivs i 47 b § 2 mom. motsvarar det belopp som anges i detta moment lönekoefficientens nivå 2017.

28 §
Avgift för avgiftsbelagd avbytarhjälp

Trots det som föreskrivs i 1 mom. ska det för avbytarhjälp enligt 16 b § 1 mom. och 24 § 2 mom. som används 2017 tas ut en avgift på 12 euro per timme hos lantbruksföretagaren. Trots det som föreskrivs i 47 b § 2 mom. motsvarar det belopp som anges i detta moment lönekoefficientens nivå 2017.

28 a §
Avgifter för övervakningsbesök och beredskap

Trots det som föreskrivs i första meningen i 2 mom. ska det för beredskap som den lokala enheten ordnar 2017 tas ut en avgift på 1,50 euro per timme hos lantbruksföretagaren. Trots det som föreskrivs i 47 b § 2 mom. motsvarar det belopp som anges i detta moment lönekoefficientens nivå 2017.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017 och gäller till och med den 31 december 2017.

RP 182/2016
ShUB 39/2016
RSv 225/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.