1180/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) 18, 24 och 25 §,

sådana de lyder, 18 § i lag 966/2012, 24 § delvis ändrad i lag 1306/2007 och 25 § delvis ändrad i lag 966/2012, samt

ändras 3 §, 6 § 3 mom., 8 a § 2—4 mom., 9 §, mellanrubriken före 15 § samt 16, 17 och 21 a §,

sådana de lyder, 3 §, 8 a § 3 och 4 mom. samt 16 och 17 § i lag 966/2012, 6 § 3 mom. och 9 § i lag 501/2015, 8 a § 2 mom. i lag 1400/2010, mellanrubriken före 15 § i lag 1306/2007 samt 21 a § i lagarna 1400/2010 och 966/2012, som följer:

3 §

På de behöriga myndigheterna tillämpas 4 § i punktskattelagen (182/2010).

6 §

Elproducenter och småskaliga producenter ska lämna Skatteförvaltningen en separat skattedeklaration för varje kraftverk.


8 a §

Vid beräkningen av det i 1 mom. avsedda beloppet av betalda punktskatter avdras skatteåterbäringar som avses i 14 och 22 § samt skatteåterbäringar som avses i 9 a § i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) och i 1 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006). Om företaget under räkenskapsperioden har överlåtit produkter som avses i denna paragraf, ska skatt som företaget betalat för dessa produkter eller som ingår i dessa produkter inte beaktas vid beräkningen av beloppet av betald punktskatt.

Ansökan om skatteåterbäring ska lämnas till Skatteförvaltningen inom sex månader från utgången av räkenskapsperioden.

Om inte något annat bestäms i denna lag, tillämpas på skatteåterbäring vad som i punktskattelagen eller med stöd av den bestäms eller föreskrivs om skatterättelse, efterbeskattning, skatteförhöjning, bokföringsskyldighet, granskning av och skyldighet att lämna uppgifter, överklagande samt om punktskatt i övrigt. Om företaget till någon annan efter räkenskapsperiodens utgång har överlåtit sådana produkter som avses i denna paragraf för vilka punktskatt har återburits med stöd av 1 mom., återkrävs skatteåterbäringen. Företaget ska utan dröjsmål anmäla överlåtelsen till Skatteförvaltningen för vidtagande av åtgärder som avses i detta moment.


9 §

En nätinnehavare, elproducent och småskalig producent ska göra en skriftlig anmälan till Skatteförvaltningen för registrering som skattskyldig. I anmälan ska den skattskyldiges namn, adress och kontaktuppgifter uppges. För kraftverk ska dessutom kraftverkets typ, nominella effekt, huvudsakliga bränslen och fastighetsbeteckning uppges. Anmälan ska göras separat för varje anläggning. Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska anmälas för verkställandet av, tillsynen över och utvecklandet av beskattningen. Anmälan ska göras inom tre månader från det att verksamheten inleddes.

Registret förs av Skatteförvaltningen.

På en elnätsinnehavare, elproducent och småskalig producent och på en skattskyldig enligt 5 § 3 och 4 punkten tillämpas vad som i punktskattelagen föreskrivs om skattskyldig som deklarerar per skatteperiod.

Tallolja och bränntorv
15 §

16 §

Skatt på bränntorv och tallolja påförs för varje skatteperiod enligt de bestämmelser som är i kraft den dag då bränntorv och tallolja använts för ett sådant ändamål som avses i 15 §. En användare enligt 15 § ska lämna Skatteförvaltningen en separat skattedeklaration för varje anläggning. Med skatteperiod avses en kalendermånad.

17 §

En användare enligt 15 § ska göra en skriftlig anmälan till Skatteförvaltningen för registrering som skattskyldig. Anmälan ska göras separat för varje anläggning.

Registret förs av Skatteförvaltningen.

21 a §

En naturgasnätsinnehavare ska skriftligen registrera sig som skattskyldig hos Skatteförvaltningen.

Den som använder naturgas för skattefritt ändamål kan ansöka om att bli registrerad användare separat för varje användningsställe. En registrerad användare som inte längre har i 21 § avsedd skattefri användning ska återta registreringen.

På en registrerad användare tillämpas vad som i punktskattelagen föreskrivs om skattskyldig som deklarerar per skatteperiod.

Skatteförvaltningen får trots sekretessbestämmelserna lämna ut namn och kontaktuppgifter över dem som registrerats som registrerade användare till naturgasnätsinnehavare och godkända naturgasupplagshavare.

Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om registreringsförfarandet enligt 1 och 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 159/2016
FiUB 17/2016
RSv 178/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.