814/2016

Helsingfors den 15 september 2016

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för yrkeshögskolornas basfinansiering

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 43 § 6 mom. i yrkeshögskolelagen:

1 §
Beräkningskriterierna för finansieringsandelen för utbildningen

Finansieringsandelen för utbildningen enligt 13 § 1 mom. i statsrådets förordning om yrkeshögskolor (1129/2014) grundar sig på följande beräkningskriterier:

1) antalet yrkeshögskoleexamina som avlagts vid yrkeshögskolan under kalenderåret, högst till det mål enligt utbildningsområdesgrupp som ställts upp för avtalsperioden,

2) antalet studerande för yrkeshögskoleexamen som under läsåret avlagt minst 55 studiepoäng,

3) det totala antalet studiepoäng som under kalenderåret avlagts i den öppna yrkeshögskoleundervisningen, som fristående studier, i den förberedande utbildningen för invandrare, på basis av samarbetsavtal mellan högskolor och i specialiseringsutbildning, med undantag för studiepoäng som ifrågavarande yrkeshögskolas examensstuderande och utländska utbytesstuderande avlagt,

4) antalet utexaminerade som ett år efter avlagd yrkeshögskoleexamen vid yrkeshögskolan är sysselsatta i Finland,

5) poängsumman för svaren i den riksomfattande enkäten för studeranderespons under kalenderåret,

6) studiepoäng som yrkeshögskolans examensstuderande avlagt i studerande- och praktikantutbyte utomlands och som utländska utbytesstuderande avlagt vid yrkeshögskolan under kalenderåret,

7) antalet studerande som under kalenderåret avlagt studiehelheten yrkespedagogisk lärarutbildning inom den yrkespedagogiska lärarutbildningen.

Utbildningsområdesgrupperna som avses i 1 mom. 1 punkten är enligt den internationella utbildningsklassificeringen (ISCED)

1) det pedagogiska området, konst- och kulturområdet samt de samhällsvetenskapliga områdena,

2) det humanistiska området, medicin samt hälso- och välfärdsområdet,

3) handel, administration och juridik samt tjänstebranschen,

4) de naturvetenskapliga områdena, databehandling och kommunikation, det tekniska området samt lant- och skogsbruk.

Vid beräkning av det antal som avses i 1 mom. 2 punkten beaktas antalet studerande som inlett studierna på våren och avlagt minst 27 studiepoäng under vårterminen dividerat med två. Vid beräkningen beaktas därtill det antal studiepoäng som avlagts under tidigare läsår och som överstiger 55 studiepoäng per läsår, eller i fråga om de som inlett studierna på vårterminen 27 studiepoäng under den första terminen. Studiepoängen beaktas enligt datumet då de avlagts eller i fråga om tillgodoräknade studieprestationer enligt datumet då de räknats till godo.

Vid beräkning av antalet sysselsatta som avses i 1 mom. 4 punkten multipliceras antalet utexaminerade som är sysselsatta som företagare med två.

I den enkät för studeranderespons som avses i 1 mom. 5 punkten svarar studerande som avlagt de studier som ingår i en yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen på påståenden som gäller undervisningen och lärandet, internationalitet, kontakterna med arbetslivet, lärdomsprovet och tillfredsställelsen med studierna. De som avlagt de studier som ingår i yrkeshögskoleexamen svarar också på påståenden om praktiken. Svaren på påståendena poängsätts enligt skalan 1—7.

Viktningarna mellan de beräkningskriterier som avses i 1 mom. anges i punkt 1 i bilagan.

2 §
Beräkningskriterierna för finansieringsandelen för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet

Finansieringsandelen för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet enligt 13 § 2 mom. i statsrådets förordning om yrkeshögskolor grundar sig på följande beräkningskriterier:

1) extern finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet utifrån de uppgifter som Statistikcentralen samlat in och den definition av extern forsknings- och utvecklingsverksamhet som Statistikcentralen utarbetat,

2) antalet högre yrkeshögskoleexamina som avlagts under kalenderåret,

3) antalet publikationer, offentliga produktioner inom konst och konstindustri, audiovisuella material samt data- och kommunikationstekniska program,

4) antalet dygn i internationellt lärar- eller sakkunnigutbyte under kalenderåret.

I 1 mom. 3 punkten avses med publikation sådana publikationer som grundar sig på forskning och vars upphovsman står i anställningsförhållande till en yrkeshögskola eller annars är en del av yrkeshögskolesamfundet, eller publikationer som yrkeshögskolan genom sin verksamhet har möjliggjort. Publikationen ska dessutom höra till någon av följande publikationstyper enligt datainsamlingsklasserna för undervisnings- och kulturministeriets publikationer:

1) referentgranskade vetenskapliga artiklar (A)

2) icke-referentgranskade vetenskapliga skrifter (B)

3) vetenskapliga böcker (monografier) (C)

4) publikationer som är avsedda för en yrkesgrupp (D)

5) publikationer för allmänheten (E)

6) offentlig konstnärlig och konstindustriell verksamhet (F)

7) audiovisuellt material samt data- och kommunikationstekniska program (I)

Viktningarna mellan de beräkningskriterier som avses i 1 mom. anges i punkt 2 i bilagan.

3 §
Beräkningskriterierna för den områdesspecifika finansieringsandelen

Områdesspecifik finansieringsandel enligt 14 § 2 mom. i statsrådets förordning om yrkeshögskolor får de yrkeshögskolor där man kan avlägga en eller flera av de examina som nämns i bestämmelsen samt de examensbenämningar som fogas till dem. Finansieringsandelen grundar sig på antalet examina som avlagts under kalenderåret.

4 §
Uppdatering av uppgifterna enligt beräkningskriterierna

Vid beräkningen av finansieringsandelen enligt 1—3 § används medeltalet för beräkningsgrunderna för de tre senaste tillgängliga åren och finansieringen fördelas mellan högskolorna direkt i förhållande till beräkningskriterierna.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Genom denna förordning upphävs undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för yrkeshögskolornas basfinansiering (1457/2014).

Trots bestämmelserna i 2 § 1 mom. 4 punkten beaktas vid beräkningen av finansieringen för 2017 längden på internationella lärar- och sakkunnigutbyten som varat minst fem dagar.

Vid beräkningen av finansieringen för 2017 och 2018 kan en yrkeshögskolas finansiering som inte innefattar den strategibaserade finansieringsandelen trots bestämmelserna i denna förordning minska med totalt högst 3 procent och öka med totalt högst 5 procent jämfört med föregående års finansieringsnivå som ställts i relation till den kalkylmässiga finansiering som är tillgänglig under finansieringsåret. Den faktiska gränsprocenten kan avvika från ovan angivna minimi- och maximigränser. Eventuella överskott eller underskott som orsakas av beräkningen av gränserna fördelas mellan yrkeshögskolorna i förhållande till deras finansiering.

Helsingfors den 15 september 2016

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Immo Aakkula

Bilaga

1. Inbördes viktningar av beräkningskriterierna för finansieringsandelen för utbildningen

Beräkningskriterium Viktning
1. Antalet avlagda yrkeshögskoleexamina 40 %
2. Antalet studerande för yrkeshögskoleexamen som avlagt minst 55 studiepoäng 23 %
3. Det totala antalet studiepoäng som avlagts i den öppna yrkeshögskoleundervisningen, som fristående studier, i den förberedande utbildningen för invandrare, på basis av samarbetsavtal mellan högskolor och i specialiseringsutbildning 5 %
4. Antalet sysselsatta som avlagt yrkeshögskoleexamen 4 %
5. Poängsumman för svaren i den riksomfattande enkäten för studeranderespons 3 %
6. Studiepoäng som avlagts i studerandeutbyte utomlands 2 %
7. Antalet studerande som avlagt studiehelheten yrkespedagogisk lärarutbildning inom den yrkespedagogiska lärarutbildningen 2 %

2. Inbördes viktningar för beräkningskriterierna för finansieringsandelen för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet

Beräkningskriterium Viktning
1. Extern finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet 8 %
2. Antalet avlagda högre yrkeshögskoleexamina 4 %
3. Antalet publikationer, offentliga produktioner inom konst och konstindustri, audiovisuella material samt data- och kommunikationstekniska program 2 %
4. Antalet dygn i internationellt lärar- eller sakkunnigutbyte 1 %

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.