619/2016

Helsingfors den 11 augusti 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna (1392/2014) 5 § 4 mom., 7 § 1 mom. 4 punkten underpunkterna c och d, 8 § 3 mom., 12 § 3 mom., 17 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. 3 punkten samt 29 § 3 punkten, av dem 5 § 4 mom., 7 § 1 mom. 4 punkten underpunkterna c och d, 8 § 3 mom., 12 § 3 mom. och 17 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. 3 punkten sådana de lyder i förordning 208/2016, samt

fogas till 13 § 1 mom. en ny 4 punkt som följer:

5 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Satakunta, Birkaland, Södra Österbotten och Österbotten sådana till närings, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter som gäller konkurrensutsättning av underhåll och byggande av landsvägar samt uppgifter under tiden för avtalsperioden och garantitiden, uppgifter som gäller tillsyn över iakttagande av tillstånd och beslut enligt 37, 42, 47 och 52 § i landsvägslagen (503/2005) och väghållningsmyndighetens åtgärder enligt 101 § i den lagen samt följande till väghållningsmyndigheten hörande uppgifter som gäller landsvägarnas skick, underhåll av landsvägar och byggande av landsvägar:

1) tillfälligt trafikförbud eller tillfällig begränsning av trafiken enligt 35 § i landsvägslagen och ordnande av tillfällig farväg enligt 36 § i den lagen,

2) i 49 § 1 mom. i vägtrafikförordningen (182/1982) avsedd tillfällig avstängning av en väg och reglering av trafiken på vägen eller i dess närhet samt avgivande av i 51 § 1 mom. i vägtrafikförordningen avsedda utlåtanden till polisen före avstängning av väg.


7 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:


4) följande uppgifter enligt landsvägslagen som hör till väghållningsmyndigheten:


c) tillståndsuppgifter enligt 42 § och uppgifter som gäller anmälan och förbud mot åtgärd enligt 42 a §,

d) uppgifter enligt 52 § som har samband med reklam och annonsering invid vägar,


8 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland och Tavastland sådana till närings, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter som gäller konkurrensutsättning av underhåll och byggande av landsvägar samt uppgifter under tiden för avtalsperioden och garantitiden, med undantag för uppgifter som avses i 5 § 1 mom. 6 punkten, uppgifter som gäller tillsyn över iakttagande av tillstånd och beslut enligt 37, 42, 47 och 52 § i landsvägslagen och väghållningsmyndighetens åtgärder enligt 101 § i landsvägslagen samt följande till väghållningsmyndigheten hörande uppgifter som gäller landsvägarnas skick, underhåll av landsvägar och byggande av landsvägar:

1) tillfälligt trafikförbud eller tillfällig begränsning av trafiken enligt 35 § i landsvägslagen och ordnande av tillfällig farväg enligt 36 § i den lagen,

2) i 49 § 1 mom. i vägtrafikförordningen avsedd tillfällig avstängning av en väg och reglering av trafiken på vägen eller i dess närhet samt avgivande av i 51 § 1 mom. i vägtrafikförordningen avsedda utlåtanden till polisen före avstängning av väg.

12 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen sådana till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter som gäller konkurrensutsättning av underhåll och byggande av landsvägar samt uppgifter under tiden för avtalsperioden och garantitiden, med undantag för uppgifter som avses i 5 § 1 mom. 6 punkten, uppgifter som gäller tillsyn över iakttagande av tillstånd och beslut enligt 37, 42, 47 och 52 § i landsvägslagen och väghållningsmyndighetens åtgärder enligt 101 § i landsvägslagen samt följande till väghållningsmyndigheten hörande uppgifter som gäller landsvägarnas skick, underhåll av landsvägar och byggande av landsvägar:

1) tillfälligt trafikförbud eller tillfällig begränsning av trafiken enligt 35 § i landsvägslagen och ordnande av tillfällig farväg enligt 36 § i den lagen,

2) i 49 § 1 mom. i vägtrafikförordningen avsedd tillfällig avstängning av en väg och reglering av trafiken på vägen eller i dess närhet samt avgivande av i 51 § 1 mom. i vägtrafikförordningen avsedda utlåtanden till polisen före avstängning av väg.

13 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:


4) uppgifter som avses i statsrådets förordning om statsunderstöd åren 2016−2018 för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt investeringar som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa (382/2016).


17 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) ärenden som gäller ersättning av sak- eller förmögenhetsskador enligt 89 a § i banlagen i samband med underhållet av landsvägar, med undantag för skadeståndsärenden som avses i lagen om statens skadeståndsverksamhet (978/2014),


Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Norra Österbotten och Kajanaland följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:


3) sådana till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter som gäller konkurrensutsättning av underhåll och byggande av landsvägar samt uppgifter under tiden för avtalsperioden och garantitiden, med undantag för uppgifter som avses i 5 § 1 mom. 6 punkten, uppgifter som gäller tillsyn över iakttagande av tillstånd och beslut enligt 37, 42, 47 och 52 § i landsvägslagen och väghållningsmyndighetens åtgärder enligt 101 § i landsvägslagen samt följande till väghållningsmyndigheten hörande uppgifter som gäller landsvägarnas skick, underhåll av landsvägar och byggande av landsvägar:

a) tillfälligt trafikförbud eller tillfällig begränsning av trafiken enligt 35 § i landsvägslagen och ordnande av tillfällig farväg enligt 36 § i den lagen,

b) i 49 § 1 mom. i vägtrafikförordningen avsedd tillfällig avstängning av en väg och reglering av trafiken på vägen eller i dess närhet samt avgivande av i 51 § 1 mom. i vägtrafikförordningen avsedda utlåtanden till polisen före avstängning av väg.


29 §
Behörighet för tjänsteman vid utvecklings- och förvaltningscentret vid föredragning av förvaltningsärenden för närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråerna

En tjänsteman vid utvecklings- och förvaltningscentret föredrar för avgörande:


3) andra beslut i anslutning till ett anställningsförhållande än de som gäller tjänstledighet för den närings-, trafik- och miljöcentral eller den arbets- och näringsbyrå till vilken den person som beslutet gäller står i anställningsförhållande, i fråga om arbets- och näringsbyråns direktör dock för den närings-, trafik- och miljöcentral som styr arbets- och näringsbyrån i fråga,Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2016. På de ärenden som hade inletts när förordningen trädde i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 11 augusti 2016

Näringsminister
Olli Rehn

Konsultativ tjänsteman
Elina Isoksela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.