602/2016

Helsingfors den 7 juli 2016.

Statsrådets förordning om ändring av 3 § 3 mom. i statsrådets förordning om miljöskydd

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om miljöskydd (713/2014) 3 § 3 mom. som följer:

3 §
Innehållet i tillståndsansökan

Om ansökan gäller en direktivanläggning ska ansökan alltid innehålla de uppgifter som avses i 2 mom. En tillståndsansökan för en direktivanläggning ska dessutom innehålla

1) uppgift om den huvudsakliga verksamheten vid anläggningen, om det vid anläggningen bedrivs flera sådana verksamheter som avses i tabell 1 i bilaga 1 till miljöskyddslagen,

2) en beskrivning av de tekniker som syftar till att förebygga eller minska utsläpp från anläggningen,

3) ett sammandrag av de huvudsakliga tekniker och åtgärder som sökanden undersökt,

4) vid behov ett motiverat förslag om tillämpning av lindrigare utsläppsgränsvärden enligt 78 § i miljöskyddslagen,

5) en redogörelse för användningen och uppkomsten av relevanta farliga ämnen i verksamheten och en bedömning av behovet att utarbeta en statusrapport.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG (32003L0035); EUT L 156, 25.6.2003, s. 17
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU (32010L0075); EUT L 334, 17.12.2010, s. 17

Helsingfors den 7 juli 2016.

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Oili Rahnasto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.