385/2016

Helsingfors den 20 maj 2016

Lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om bostadssparpremier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bostadssparpremier (1634/1992) 3 och 7 §, sådana de lyder, 3 § delvis ändrad i lag 1052/2014 och 7 § delvis ändrad i lag 1300/1999, som följer:

3 §
Krav på bostadsspardeponenten

Bostadsspardeponent kan den bli som innan deponerandet inleds har fyllt 18 men inte 40 år. Makar samt personer i ett parförhållande enligt lagen om registrerat partnerskap (950/2001) kan tillsammans bli bostadsspardeponenter trots att den ena av dem har fyllt 40 år.

Den som har fyllt 15 år kan dock bli bostadsspardeponent, om i det bostadssparavtalet avtalas att insättningarna ska bestå av sådana i 25 § i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) avsedda medel som har förvärvats genom eget arbete.

Den som tidigare har ägt en bostad kan dock inte bli bostadsspardeponent. Om en person vederlagsfritt har fått en kvotdel av en bostad i sin ägo, anses han eller hon inte ha ägt en bostad.

7 §
Ränta och tilläggsränta på bostadsspardepositioner

På bostadsspardepositioner betalar penninginrättningen en ränta som bestäms genom förordning. Dessutom betalar penninginrättningen på depositioner för det år deponerandet inleds och därefter för högst fem kalenderår en tilläggsränta som avtalas i bostadssparavtalet. Minimi- och maximibeloppen av tilläggsräntan bestäms genom förordning.

Den som har fyllt 15 år och som ska bli bostadsspardeponent och penninginrättningen kan dock komma överens om att betalningstiden för tilläggsräntan börjar antingen vid den tidpunkt när deponerandet inleds eller när bostadsspardeponenten fyller 18 år.

Tilläggsräntan betalas efter det att bostadsspardeponenten har uppfyllt villkoren i bostadssparavtalet och köpebrevet för bostaden har upprättats eller byggnadstillsynsmyndigheten har förrättat slutsyn som gäller godkännande av den bostad som deponenten byggt eller låtit bygga.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

RP 151/2015
MiUB 5/2016
RSv 30/2016

Helsingfors den 20 maj 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.