1742/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Statsrådets förordning om ändring av 12 och 13 § i statsrådets förordning om regionförvaltningsverken

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om regionförvaltningsverken (906/2009) 12 § och 13 § 1 mom., av dem 13 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 1093/2013, som följer:

12 §
Verksamhetsområdet och behörigheten för Regionförvaltningsverket i Norra Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Regionförvaltningsverket i Norra Finland även i hela landet följande uppgifter som föreskrivits för regionförvaltningsverken:

1) de uppgifter som avses i lagen om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar (1635/2015) och lagen om hälsovården inom försvarsmakten (322/1987),

2) i räddningslagen föreskrivna uppgifter som gäller spaning efter skogsbränder.

Övriga regionförvaltningsverk ska bistå Regionförvaltningsverket i Norra Finland i skötseln av den uppgift som avses i 1 mom. 2 punkten.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland sköter dessutom den riksomfattande utvecklingen och samordningen av utvärderingen av basservicen.

13 §
Verksamhetsområdet och behörigheten för Regionförvaltningsverket i Lappland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Regionförvaltningsverket i Lappland i hela landet följande uppgifter som föreskrivits för regionförvaltningsverken:

1) uppgifter i anslutning till statsunderstöd för undervisning på samiska och i samiska i grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning enligt 45 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009),

2) i livsmedelslagen (23/2006) avsett godkännande av renslakterier och anläggningar som finns i anslutning till dem och i livsmedelslagen avsedd livsmedelstillsyn, tillsyn över den första ankomstplatsen samt köttbesiktning och övervakning i anslutning därtill samt i 85 § 2 mom. 4 punkten i lagen om djursjukdomar (441/2013) avsedd tillsyn över djursjukdomar och i 35 § 1 mom. i djurskyddslagen (247/1996) avsedda uppgifter i renslakterier och anläggningar som finns i anslutning till dem,

3) uppgifter i anslutning till återkrav av stöd enligt lagen om upphävande av lagen om iståndsättning av underproduktiva skogar i Lappland (1182/2011).Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 30 december 2015

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Lagstiftningsråd
Sami Kouki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.