1722/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen och temporär ändring av bilagan till lagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) 2 § 6 punkten, 12 § 2 mom., 21 § 1 mom. 3 punkten och skattetabell 1 i bilagan och temporärt skattetabell 2 i bilagan,

av dem 2 § 6 punkten och bilagan sådana de lyder i lag 1185/2014 samt 21 § 1 mom. 3 punkten sådan den lyder i lag 612/2012, som följer:

2 §

I denna lag avses med


6) industri verksamhet som hör till huvudgrupp C (Tillverkning) och verksamhet som hör till huvudgrupp B (Utvinning av mineral) i Statistikcentralens näringsgrensindelning 2008; med industri jämställs stödverksamhet av ringa omfattning som utövas vid det industribedrivande företagets produktionsställe och som huvudsakligen hänför sig till företagets egen industriella produktion samt yrkesmässig växthusodling,


12 §

Befrielsen från accis och avgift enligt 1 mom. 3 punkten gäller dock inte sådan elproduktion som avses i 1 § 3 mom. eller 2 § 5 b-punkten.


21 §

Fri från punktskatt och försörjningsberedskapsavgift är naturgas som används


3) vid elproduktion och vid idriftsättning, urdrifttagning eller upprätthållande av produktionsberedskap för separat elproduktion, med undantag för elproduktion som avses i 1 § 3 mom. och 2 § 5 b-punkten,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. Lagens 2 § 6 punkt träder dock i kraft först den 1 januari 2017. Skattetabell 2 i bilagan är i kraft tills lagen om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (513/2015) träder i kraft.

RP 34/2015
FiUB 11/2015
EkUU 12/2015
RSv 73/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Bilaga

SKATTETABELL 1
Produkt Produkt-grupp Energi-innehålls-skatt Koldioxid-skatt Försörjnings-beredskaps-avgift Sammanlagt
Stenkol, stenkolsbriketter, fasta bränslen av stenkol euro/t 1 47,10 130,26 1,18 178,54
Naturgas, euro/MWh 2 6,65 10,69 0,084 17,424
SKATTETABELL 2
Produkt Produkt-grupp Energi-skatt Försörjnings-beredskaps-avgift Sammanlagt
Elström cent/kWh
– skatteklass I 1 2,24 0,013 2,253
– skatteklass II 2 0,69 0,013 0,703
Tallolja cent/kg 3 25,36 0 25,36
Bränntorv euro/MWh 4 3,40 0 3,40

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.