1328/2015

Helsingfors den 17 november 2015

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter

I enlighet med finansministeriets beslut

upphävs i finansministeriets förordning om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter (1020/2012) 3 och 4 §, 11 § 4 punkten, och

ändras 1 §, rubriken för 2 §, det inledande stycket i 2 § 1 mom., 5 § 1 mom. 3 punkten, rubriken för 9 §, 9 § 3 mom., 10 § samt det inledande stycket i 11 § och 2 punkten som följer:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller den regelbundna informationsskyldighet som avses i 7 kap. i värdepappersmarknadslagen (746/2012), såsom offentliggörande av och innehållet i halvårsrapporter, bokslut och verksamhetsberättelser, och hur informationen i dem läggs fram.

Denna förordning ska tillämpas på halvårsrapporter, bokslut och verksamhetsberättelser för kreditinstitut och finansiella institut enligt kreditinstitutslagen (610/2014) och för försäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008), om inte något annat bestäms i nämnda lagar eller de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av dem.

2 kap

Emittenter av aktier, av värdepapper som berättigar till aktier och av med dem jämförbara värdepapper

2 §
Halvårsrapportens redogörelsedel

I halvårsrapportens redogörelsedel beskrivs de uppgifter som avses i 7 kap. 11 § 2 mom. i värdepappersmarknadslagen. I redogörelsedelen ska beskrivas de betydande händelser och transaktioner som gäller


5 §
Uppgifter som ska lämnas i verksamhetsberättelsen

En emittent ska utöver det som bestäms i bokföringslagen och de lagar som gäller samfundet i fråga lämna följande uppgifter i verksamhetsberättelsen:


3) de aktieägare som emittenten känner till och som direkt eller indirekt innehar minst 5 procent av det röstetal som hänför sig till emittentens aktier eller av totalantalet aktier, samt de 10 aktieägare som direkt eller indirekt innehar mest av det röstetal som hänför sig till emittentens aktier och de 10 aktieägare som direkt eller indirekt innehar mest av emittentens totalantal aktier samt varje sådan aktieägares andel av totalantalet aktier och det sammanlagda röstetalet,


3 kap

Emittent av masskuldebrev och av andra skuldförbindelser

9 §
Verksamhetsberättelsen och halvårsrapportens redogörelsedel

En emittent ska på motsvarande sätt iaktta bestämmelserna om halvårsrapportens redogörelsedel i 2 §.

4 kap

Emittenter av andra värdepapper

10 §
Verksamhetsberättelse och halvårsrapportens redogörelsedel

Vad som i 9 § föreskrivs om verksamhetsberättelsen och halvårsrapportens redogörelsedel som lämnas av en emittent av masskuldebrev och andra skuldförbindelser gäller i tillämpliga delar även en verksamhetsberättelse och halvårsrapportens redogörelsedel som lämnas av en emittent av sådana andra värdepapper som avses i 2 kap. 1 § 1 och 3 mom. i värdepappersmarknadslagen.

5 kap

Emittenter från tredjeland

11 §
Bedömning av lagstiftningens överensstämmelse

Enligt 7 kap. 18 § 2 mom. i värdepappersmarknadslagen ska Finansinspektionen bevilja emittenter som har sitt säte i ett tredjeland tillstånd att i Finland i stället för uppgifter i halvårsrapporter, bokslut och verksamhetsberättelser offentliggöra informationen i fråga i enlighet med lagstiftningen i emittentens hemstat om Finansinspektionen bedömer att kraven i lagstiftningen i emittentens hemstat motsvarar Finlands lagstiftning. Finansinspektionen ska vid bedömande av denna överensstämmelse beakta följande omständigheter:


2) den halvårsrapport som ska upprättas för räkenskapsperiodens sex första månader ska innehålla en motsvarande tabelldel som avses i 7 kap. 11 § i värdepappersmarknadslagen samt en redogörelsedel som innehåller en granskning av perioden i fråga och en bedömning av emittentens utveckling under de sex månader som återstår av räkenskapsperioden. En aktieemittent ska i redogörelsedelen redogöra för de viktigaste närståendetransaktionerna,Denna förordning träder i kraft den 26 november 2015.

Helsingfors den 17 november 2015

Finansminister
Alexander Stubb

Specialrådgivare
Marianna Uotinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.