1026/2015

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

Lag om ändring av gentekniklagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i gentekniklagen (377/1995) 44 a §, sådan den lyder i lag 847/2004, samt

ändras 44 §, sådan den lyder i lagarna 847/2004 och 387/2009, som följer:

44 §
Ändringssökande

Ett beslut som gentekniknämnden och en tillsynsmyndighet har fattat med stöd av 7 kap. och 38 § får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

När det gäller andra beslut av gentekniknämnden och tillsynsmyndigheter än sådana som avses i 1 mom. får omprövning begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). Omprövning av andra beslut av tillsynsmyndigheter än sådana som fattats med stöd av 35 § 2 mom. i denna lag ska dock begäras hos gentekniknämnden. Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som avses i 1 mom. får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som avses i 35 § 2 mom. får inte överklagas genom besvär. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Besvärsrätt i ärenden som avses i 23 § har också en registrerad förening eller stiftelse vars syfte är att främja naturvård eller miljöskydd och inom vars stadgeenliga verksamhetsområde miljökonsekvenserna i fråga uppträder.

I beslut om fastställande av avgift enligt 35 § 1 mom. får ändring sökas på det sätt som anges i 11 b § i lagen om grunderna för avgifter till staten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014
LaUB 26/2014
RSv 319/2014

  Nådendal den 7 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.