967/2015

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

Lag om ändring av 1 a och 2 c § i lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (236/1961) 1 a och 2 c §, sådana de lyder, 1 a § i lag 368/2000 och 2 c § i lag 665/2002, som följer:

1 a §

För utdelningen av de stipendier och understöd som avses i 1 § finns en nämnd som är tillsatt av undervisnings- och kulturministeriet.

Närmare bestämmelser om nämnden och tillsättandet av nämnden utfärdas genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet.

Omprövning av beslut om beviljande av stipendier och understöd får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

2 c §

På stipendier och understöd som avses i denna lag tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i statsunderstödslagen (688/2001).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014
LaUB 26/2014
RSv 319/2014

  Nådendal den 7 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.