860/2015

Utfärdad i Helsingfors den 10 juli 2015

Lag om ändring av polisförvaltningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i polisförvaltningslagen (110/1992) 1 §, den finska språkdräkten i 3 §, 4 och 4 a §, den finska språkdräkten i 6 §, 8—10 och 15 d § samt den finska språkdräkten i 15 i och 16 §,

sådana de lyder, 1, 4 och 6 § i lagarna 497/2009 och 503/2013, 3, 4 a, 8 och 10 § i lag 497/2009, 9 § i lagarna 497/2009 och 89/2015 samt 15 d, 15 i och 16 § i lag 873/2011, som följer:

1 §
Polisförvaltningen och polisenheterna

Inrikesministeriet ansvarar för styrningen och övervakningen av polisens verksamhetsområde och för sådana uppgifter inom polisens verksamhetsområde som enligt vad som föreskrivs särskilt ankommer på ministeriet.

Centralförvaltningsmyndighet under inrikesministeriet är Polisstyrelsen som är polisens högsta ledning i fråga om andra polisenheter än skyddspolisen. Riksomfattande enheter under Polisstyrelsen är centralkriminalpolisen och Polisyrkeshögskolan. Lokala förvaltningsmyndigheter under Polisstyrelsen är polisinrättningarna.

Skyddspolisen är en riksomfattande enhet under inrikesministeriet.

Polisenheter är Polisstyrelsen och enheterna under den samt skyddspolisen.

I fråga om polisväsendet i landskapet Åland gäller vad som föreskrivs särskilt.

4 §
Polisstyrelsen

Polisstyrelsen leds av polisöverdirektören.

I enlighet med inrikesministeriets styrning ska Polisstyrelsen

1) planera, utveckla, leda och övervaka polisverksamheten och dess stödfunktioner i fråga om polisenheterna under den,

2) se till att den medborgarservice som hör samman med polisens uppgifter finns tillgänglig i lika utsträckning och är av samma kvalitet i hela landet,

3) besluta om samarbetet mellan polisenheterna under den,

4) ansvara för resultatstyrningen av polisenheterna under den och se till att resurser riktas till enheterna,

5) sköta övriga uppgifter som enligt bestämmelser eller föreskrifter ankommer på den.

4 a §
Anmälningsskyldighet och förbehållande av beslutanderätten

Polisöverdirektören ska underrätta inrikesministern om sådana angelägenheter inom polisväsendet som är av samhällelig betydelse. Skyddspolisen ska underrätta inrikesministern om sådana angelägenheter i skyddspolisens uppgifter som är av samhällelig betydelse, och dessutom underrätta polisöverdirektören om dessa angelägenheter, om de har betydande inverkan på det övriga polisväsendet.

Polisöverdirektören ska hålla inrikesministeriet informerat om angelägenheter som gäller Polisstyrelsen. Skyddspolisens chef ska hålla inrikesministeriet informerat om angelägenheter som gäller skyddspolisen. I fråga om polisöverdirektörens och skyddspolisens chefs deltagande i handläggningen av säkerhetsfrågor vid inrikesministeriet gäller vad som föreskrivs särskilt.

En enhet som är underställd Polisstyrelsen ska underrätta Polisstyrelsen om sådana av enheten planerade förvaltningsinterna avgöranden eller förändringar i omständigheterna som på grund av sin beskaffenhet eller omfattning kan ha stor inverkan på realiseringen av de av Polisstyrelsen godkända resultatmålen och riktlinjerna för enheten.

Polisöverdirektören kan i enskilda fall överta avgörandet av ett i 3 mom. avsett förvaltningsinternt ärende som det föreskrivs att ska avgöras av någon annan tjänsteman som hör till polispersonalen.

8 §
Samarbete

För en ändamålsenlig skötsel av polisverksamheten kan Polisstyrelsen, efter att ha hört de berörda polisinrättningarna och områdets kommuner, bestämma att polisinrättningarna ska sköta uppgifter i samarbete.

För en ändamålsenlig skötsel av polisverksamheten kan Polisstyrelsen, efter att ha hört de berörda polisenheterna, bestämma att polisinrättningen och en annan polisenhet som är underställd Polisstyrelsen ska sköta uppgifter i samarbete.

I ett beslut om samarbete enligt 1 och 2 mom. ska det utses en chef för att leda de uppgifter som sköts i samarbete och bestämmas om övriga ledningsförhållanden samt vid behov meddelas närmare föreskrifter om hur samarbetet ska ordnas.

9 §
Centralkriminalpolisen

Centralkriminalpolisen ska

1) bekämpa internationell, organiserad, yrkesmässig, ekonomisk och annan allvarlig brottslighet,

2) göra undersökningar,

3) tillhandahålla sakkunnigtjänster,

4) utveckla brottsbekämpningen och brottsutredningsmetoderna,

5) genomföra vittnesskyddsprogram.

Polisstyrelsen meddelar vid behov närmare föreskrifter om centralkriminalpolisens uppgifter. Polisstyrelsen får vid behov också bestämma om undersökningsarrangemangen i förhållandet mellan centralkriminalpolisen och andra enheter som är underställda Polisstyrelsen.

10 §
Skyddspolisen

Skyddspolisen har till uppgift att i enlighet med inrikesministeriets styrning bekämpa förehavanden och brott som kan äventyra stats- och samhällsskicket eller rikets inre eller yttre säkerhet samt att utföra undersökning av sådana brott. Skyddspolisen ska även upprätthålla och utveckla en allmän beredskap för att förebygga verksamhet som äventyrar rikets säkerhet.

Inrikesministeriet bestämmer efter att ha hört Polisstyrelsen närmare vilka kategorier av ärenden som ska undersökas av skyddspolisen och bestämmer efter att ha hört Polisstyrelsen vid behov närmare om samverkan och samarbetet mellan skyddspolisen och övriga polisenheter och om undersökningsarrangemangen i förhållandet mellan dem.

Skyddspolisen ska underrätta inrikesministeriet om sådana av skyddspolisen planerade förvaltningsinterna avgöranden eller förändringar i omständigheterna som på grund av sin beskaffenhet eller omfattning kan ha stor inverkan på realiseringen av de av inrikesministeriet godkända resultatmålen och riktlinjerna för skyddspolisen.

Inrikesministeriet kan i enskilda fall överta avgörandet av ett i 3 mom. avsett förvaltningsinternt ärende som det föreskrivs att ska avgöras av någon tjänsteman som hör till skyddspolisens personal eller ett ärende som gäller samarbetet eller arbetsfördelningen mellan skyddspolisen och en annan polisenhet.

15 d §
Inställelse i tjänst

Med tanke på särskilda situationer som kan uppstå i polisens verksamhet ska varje polisman se till att polisenheten har hans eller hennes kontaktuppgifter.

En polisman ska utan dröjsmål inställa sig i tjänst när en allvarlig gärning eller händelse som hotar allmän ordning och säkerhet nödvändigt kräver det.

En polisman är skyldig att enligt förordnande inställa sig i tjänst också under sin semester, när detta är nödvändigt för att allmän ordning och säkerhet ska kunna upprätthållas. Ett sådant förordnande kan ges av Polisstyrelsen i fråga om polismän vid Polisstyrelsen eller vid en enhet under den samt av chefen för en riksomfattande polisenhet och chefen för en polisinrättning i fråga om polismän vid den egna enheten.

En polisman som inte är tjänstledig eller har semester är skyldig att enligt förordnande tillfälligt vara i larmberedskap och inställa sig i tjänst när detta behövs av särskilda skäl i anslutning till polisens verksamhet. Ett sådant förordnande kan ges av Polisstyrelsen i fråga om polismän vid Polisstyrelsen eller vid en enhet under den samt av chefen för en riksomfattande polisenhet och chefen för en polisinrättning i fråga om polismän vid den egna enheten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 346/2014
FvUB 52/2014
RSv 373/2014

  Helsingfors den 10 juli 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.