144/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 februari 2015

Lag om ändring av gentekniklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i gentekniklagen (377/1995) 5 §, 5 b § 2 mom., 5 d och 5 e §, 5 g § 1 mom. samt 5 h § 1 och 2 mom.,

sådana de lyder, 5 § i lagarna 847/2004 och 766/2014 samt 5 b § 2 mom., 5 d och 5 e §, 5 g § 1 mom. samt 5 h § 1 och 2 mom. i lag 847/2004, samt

fogas till 5 b §, sådan den lyder i lag 847/2004, ett nytt 5 mom. som följer:

5 §
Gentekniknämnden

För uppgifter enligt denna lag tillsätter statsrådet på framställning av social- och hälsovårdsministeriet en gentekniknämnd för fem år i sänder. Statsrådet förordnar ordförande och vice ordförande för nämnden. Vidare förordnar statsrådet högst fem andra medlemmar och en personlig ersättare för var och en av dem. Nämnden finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet.

Nämndens ordförande och vice ordförande ska ha tillräcklig förtrogenhet med genteknikområdet och beslutsfattandet inom den offentliga förvaltningen samt i praktiken visad ledarförmåga.

Nämndens medlemmar ska företräda social- och hälsovårdsministeriet, miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet eller förvaltningen under dessa ministerier. Tillgången på tillräcklig sakkunskap om genteknikområdet och på annan vetenskaplig och etisk sakkunskap i nämnden ska säkerställas. Om företrädarna för ministerierna inte har sådan sakkunskap, får statsrådet utse högst tre sakkunniga på dessa områden till permanenta sakkunniga i nämnden.

Om en medlem eller ersättare avgår eller avlider under mandatperioden ska social- och hälsovårdsministeriet, på förslag av samma myndighet, organisation eller offentligrättsliga inrättning som hade föreslagit honom eller henne, förordna en ny medlem eller ersättare för den återstående mandatperioden.

5 b §
Gentekniknämndens beslutförhet och behandlingen av ärenden i nämnden

Gentekniknämnden är beslutför när mötesordföranden och minst tre andra medlemmar deltar i mötet. Nämndens medlemmar och de övriga personer som har närvaro- och yttranderätt vid nämndens möte får delta i mötet också med anlitande av telefon- eller videokonferens eller någon annan lämplig teknisk dataöverföring. Gentekniknämndens ordförande eller vice ordförande är mötesordförande.


Gentekniknämnden fastställer en arbetsordning med närmare föreskrifter om ordnande av nämndens administration och verksamhet samt om behandlingen och avgörandet av ärenden.

5 d §
Avgörande av ärenden

Gentekniknämnden avgör ärenden på föredragning av nämndens generalsekreterare eller en av nämnden utsedd föredragande. Gentekniknämnden kan till föredragande för viss tid utse ett behövligt antal personer med lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med genteknikområdet eller med annan kompetens som de ärenden som behandlas i nämnden kräver. Sådana ärenden som inte kräver beslut av nämnden får avgöras av föredraganden.

Nämnden kan använda skriftligt förfarande för att avgöra rutinmässiga ärenden skyndsamt, om inte någon av medlemmarna särskilt kräver att ärendet ska behandlas på ett möte.

5 e §
Straffrättsligt tjänsteansvar

På nämndens ordförande, medlemmar, ersättare, föredragande och permanenta sakkunniga tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de utför uppgifter som avses i denna lag.

5 g §
Tillsynsmyndigheter

Tillsynsmyndigheter enligt denna lag är Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Finlands miljöcentral och Livsmedelssäkerhetsverket.


5 h §
Tillsynsmyndigheternas uppgifter

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska föra ett genteknikregister enligt vad som föreskrivs i denna lag.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården övervakar innesluten användning och, när det gäller hälsofrågor, avsiktlig utsättning i miljön av genetiskt modifierade organismer. Finlands miljöcentral övervakar när det gäller miljöfrågor avsiktlig utsättning i miljön av genetiskt modifierade organismer. Inom området för jord- och skogsbruk övervakar Livsmedelssäkerhetsverket avsiktlig utsättning i miljön av genetiskt modifierade organismer.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

RP 331/2014
ShUB 37/2014
RSv 261/2014

Helsingfors den 20 februari 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Omsorgsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.