138/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 februari 2015

Lag om ändring av museilagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till museilagen (729/1992) en ny 3 a § som följer:

3 a §

Till riksomfattande specialmuseum kan undervisnings- och kulturministeriet på ansökan utse ett museum

1) som representerar ett nationellt sett betydande verksamhetsområde,

2) som behövs med tanke på verksamhetsområdet,

3) som har en nationellt sett betydande samling inom sitt verksamhetsområde, och

4) som har förutsättningar att sköta de uppgifter som riksomfattande specialmuseer har enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lag.

Undervisnings- och kulturministeriet kan efter att ha hört huvudmannen för ett museum återkalla ställningen som riksomfattande specialmuseum, om museet inte längre uppfyller förutsättningarna i 1 mom. eller om museet inte utför de uppgifter som föreskrivits med stöd av denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.

Ett museum som vid ikraftträdandet av denna lag är utsett till riksomfattande specialmuseum ska senast den 31 december 2018 visa undervisnings- och kulturministeriet att museet uppfyller förutsättningarna i 3 a §.

RP 303/2014
KuUB 17/2014
RSv 275/2014

Helsingfors den 20 februari 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.