97/2015

Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015

Lag om ändring av 5 § i lagen om bekämpning av oljeskador

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 5 § i lagen om bekämpning av oljeskador (1673/2009) ett nytt 5 mom. som följer:

5 §
Finlands miljöcentrals uppgifter

Finlands miljöcentral är den kontaktpunkt som avses i internationella avtal som är bindande för Finland om bekämpning av olyckor i den marina miljön och svarar för att meddelanden lämnas till andra stater om fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor i enlighet med dessa avtal. Dessutom är Finlands miljöcentral den kontaktpunkt som avses i artikel 32.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/30/EU om säkerhet för olje- och gasverksamhet till havs och om ändring av direktiv 2004/35/EG och tillhandahåller den medlemsstat som avses i artikel 32.4 b information enligt den punkten.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

RP 205/2014
MiUB 12/2014
RSv 174/2014

  Helsingfors den 6 februari 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Miljöminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.