67/2015

Utfärdad i Helsingfors den 2 februari 2015

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningar

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i handels- och industriministeriets beslut (938/1999) 3 § 12 punkten och

fogas till beslutet en ny 3 a § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

3 §

I detta beslut avses med


12) fluider gaser, vätskor och ångor i ren fas samt blandningar av dessa; en fluid kan innehålla en suspension av fasta ämnen,


3 a §

Fluiderna delas in i två grupper på följande sätt:

1) till grupp 1 hör ämnen och blandningar, som definieras i artikel 2.7 och 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 och som klassificeras som farliga i enlighet med följande faroklasser för fysikalisk fara eller hälsofara enligt delarna 2 och 3 i bilaga I till den förordningen:

a) instabila explosiva ämnen eller explosiva ämnen i riskgrupperna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 och 1.5,

b) brandfarliga gaser, kategorierna 1 och 2,

c) oxiderande gaser, kategori 1,

d) brandfarliga vätskor, kategorierna 1 och 2,

e) brandfarliga vätskor, kategori 3, med en högsta tillåtna temperatur över flampunkten,

f) brandfarliga fasta ämnen, kategorierna 1 och 2,

g) självreaktiva ämnen och blandningar, typerna A−F,

h) pyrofora vätskor, kategori 1,

i) pyrofora fasta ämnen, kategori 1,

j) ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser, kategorierna 1, 2 och 3,

k) oxiderande vätskor, kategorierna 1, 2 och 3,

l) oxiderande fasta ämnen, kategorierna 1, 2 och 3,

m) organiska peroxider, typerna A−F,

n) akut oral toxicitet, kategorierna 1 och 2,

o) akut dermal toxicitet, kategorierna 1 och 2,

p) akut inhalationstoxicitet, kategorierna 1, 2 och 3,

q) specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 1,

2) grupp 1 omfattar även ämnen och blandningar som finns i tryckbärande anordningar och som har en högsta tillåten temperatur (TS) som överstiger fluidens flampunkt,

3) till grupp 2 hör alla ämnen och blandningar som inte hör till grupp 1.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/68/EU (32014L0068); EUT L 189, 27.6.2014, s. 164

Helsingfors den 2 februari 2015

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Överinspektör
Veli Viitala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.