1278/2014

Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2014

Statsrådets förordning om rehabilitering för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor år 2015

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 7 c § i lagen om statsbudgeten (423/1988), sådan paragrafen lyder i lag 689/2001:

1 §

För rehabilitering enligt denna förordning kan den godkännas som behöver rehabilitering och vars:

1) make har skadats eller insjuknat till följd av krigen 1939—1945 så att hans invaliditetsgrad enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) är minst 50 procent,

2) make, som skadats eller insjuknat till följd av krigen 1939—1945, har avlidit 1961 eller senare, om makens invaliditetsgrad vid hans död har varit minst 40 procent,

3) make, som skadats eller insjuknat till följd av krigen 1939—1945, har avlidit 1961 eller senare och den som ansöker om rehabilitering får full försörjningspension efter maken fast den skadade eller insjuknade makens invaliditetsgrad inte har kunnat fastställas, samt

4) make har avlidit eller försvunnit till följd av krigen 1939—1945 och den som ansöker om rehabilitering får försörjningspension enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst.

En ytterligare förutsättning i fall enligt 1 mom. 1 punkten är att makarna bor tillsammans. Intagning av en krigsinvalid för institutionsvård hindrar dock inte rehabilitering av maken.

Den som avses i 1 mom. 2—4 punkten och som på nytt får försörjningspension efter att ett senare äktenskap upplösts, kan inte godkännas för rehabilitering.

2 §

En anstaltsrehabiliteringsperiod varar högst två veckor och en dagrehabiliteringsperiod högst 15 dagar.

Öppen rehabilitering kan omfatta en serie på högst 15 behandlingstillfällen. Kostnaderna för en behandlingsserie får uppgå till högst 840 euro per rehabiliteringsklient, dock så att kostnaderna för öppen rehabilitering som ges i hemmet får uppgå till högst 1 260 euro per rehabiliteringsklient.

3 §

Statskontoret väljer på basis av ansökningar de personer som ska rehabiliteras. Till ansökan ska fogas ett läkarintyg som visar behovet av rehabilitering. Till en ansökan om öppen rehabilitering ska fogas ett förordnande till vård eller en kopia av den.

Vid val av personer som ska rehabiliteras ska företräde ges sådana i 1 § 1 mom. 1 punkten avsedda personer vars makes invaliditetsgrad är 100 procent.

4 §

Anstaltsrehabilitering och dagrehabilitering ges på sådana rehabiliteringsanstalter som Statskontoret godkänt. Öppen rehabilitering kan ges av serviceproducenter och självständiga yrkesutövare enligt lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990).

Statskontoret betalar kostnaderna för rehabiliteringen direkt till rehabiliteringsanstalterna, serviceproducenterna och de självständiga yrkesutövarna.

5 §

Utgifterna för rehabiliteringen betalas av det anslag som i statsbudgeten för 2015 har reserverats för ändamålet under moment 33.50.53.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015 och gäller till och med den 31 december 2015.

  Helsingfors den 18 december 2014

Omsorgsminister
Susanna Huovinen

Regeringssekreterare
Annika Parsons

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.