1185/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

I enlighet med rikdagens beslut

ändras i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) 2 § 6 punkten, 8 a § 1 mom., 26 a § samt bilagan,

sådana de lyder, 2 § 6 punkten i lag 1306/2007, 8 a § 1 mom. i lag 1446/2011, 26 a § i lag 1132/2013 och bilagan i lagarna 612/2012 och 1132/2013, som följer:

2 §

I denna lag avses med


6) industri verksamhet som hör till huvudgrupp C (Tillverkning) i Statistikcentralens näringsgrensindelning 2008; anrikning av gruvmineraler även om den sker i samband med verksamhet som hör till huvudgrupp B (Utvinning av mineral); dock inte förflyttning, krossning, finfördelning, malning, sållning eller tvättning av metallmalm och mineraler som erhållits i samband med utvinning av mineral eller annan bearbetning av dessa till en form som föregår anrikning; med industri jämställs stödverksamhet av ringa omfattning som utövas vid det industribedrivande företagets produktionsställe och som huvudsakligen hänför sig till företagets egen industriella produktion; samt yrkesmässig växthusodling,


8 a §

När de punktskatter som ett företag under räkenskapsperioden betalat för i denna lag avsedda produkter, för lätt och tung brännolja, biobrännolja och flytgas som används inom industrin för annat ändamål än som motorbränsle eller de punktskatter som ingått i anskaffningspriset för dessa produkter (beloppet av betalda punktskatter) utgör mer än 0,5 procent av företagets förädlingsvärde, har företaget rätt att beträffande den överskjutande delen ansöka om att 85 procent av de punktskatter som betalts ska återbäras (skatteåterbäring). Det förädlingsvärde som används vid beräkningen av skatteåterbäringen ska vara noll eller högre. Av den på detta sätt beräknade skatteåterbäringen utbetalas dock endast den andel som överstiger 50 000 euro. Vid beräkningen av beloppet av betalda punktskatter kan företaget beakta punktskatter på i detta moment avsedda produkter som ingår i fjärrvärme och processånga som anskaffats av företaget, om det kan lägga fram tillförlitlig utredning om dessa. Punktskatter som ingår i köpvärme bestäms utifrån medeltalet av de punktskatter som ingår i den värmeproducerande anläggningens värmeproduktion under skatteperioden.


26 a §

Den skattesänkning som avses i 4 § 2 och 3 mom. och den skatteåterbäring som avses i 8 a § beviljas inte till företag som är i ekonomiska svårigheter enligt artikel 1.4 c i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget eller till företag enligt artikel 1.4 a i den förordningen som är föremål för ett betalningskrav på grundval av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Lagens 8 a § 1 mom. tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2015 och därefter.

RP 128/2014
RP 234/2014
FiUB 30/2014
RSv 192/2014

  Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Antti Rinne

Bilaga

SKATTETABELL 1
Produkt Produktgrupp Energi-innehållsskatt Koldioxidskatt Försörjningsberedskapsavgift Sammanlagt
Stenkol, stenkolsbriketter, fasta bränslen av stenkol euro/t 1 47,10 106,14 1,18 154,42
Naturgas, euro/MWh 2 6,65 8,71 0,084 15,444
SKATTETABELL 2
Produkt Produktgrupp Energiskatt Försörjningsberedskapsavgift Sammanlagt
Elström cent/kWh
– skatteklass I 1 2,24 0,013 2,253
– skatteklass II 2 0,69 0,013 0,703
Tallolja cent/kg 3 22,12 0 22,12
Bränntorv euro/MWh 4 3,40 0 3,40

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.