916/2014

Utfärdad i Helsingfors den 7 november 2014

Lag om ändring av tobakslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tobakslagen (693/1976) 5 § 3 mom., 6 a § 2 mom., 6 b § 1 mom. 1 punkten, den finska språkdräkten i 6 c § 2 mom., 7 a § 1 mom., 14 § 2 mom. och 28 § 3 mom. 3 punkten,

sådana de lyder, 5 § 3 mom. och 28 § 3 mom. 3 punkten i lag 498/2002, 6 a § 2 mom. och 6 b § 1 mom. 1 punkten i lag 698/2010, den finska språkdräkten i 6 c § 2 mom. samt 7 a § 1 mom. i lag 984/2008 samt 14 § 2 mom. i lag 1538/2009, som följer:

5 §

Beträffande andra än i 1 mom. avsedda för hälsan farliga eller menliga ämnen som en tobaksprodukt innehåller eller som uppstår vid rökning därav bestäms deras högsta tillåtna halter genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet så som verkställigheten av Europeiska unionens rättsakter förutsätter.

6 a §

Ansökan om godkännande av ett provningslaboratorium ska lämnas till tillstånds- och tillsynsverket. Verket godkänner ett laboratorium, om laboratoriet till sin ansökan fogar ett intyg över att Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) har konstaterat att laboratoriet uppfyller de internationella kompetenskraven för provningslaboratorier och att de testmetoder som avses i 6 § 2 mom. hör till dess kompetensområde.


6 b §

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan avbryta verksamheten vid ett laboratorium för viss tid eller återkalla godkännandet av ett laboratorium om

1) Ackrediteringstjänsten FINAS konstaterar att provningslaboratoriet inte uppfyller de kompetenskrav som ställs på laboratoriet eller testmetoderna, eller


7 a §

Texter, namn, varumärken och figurativa märken eller andra märken som ger intrycket att en viss tobaksprodukt är mindre skadlig än andra får inte användas på tobaksprodukters förpackningar. Vad som bestäms i detta moment gäller dock inte förpackningar för tobaksprodukter som exporteras till länder utanför Europeiska unionen.


14 §

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården styr regionförvaltningsverken och kommunerna i deras skötsel av de uppgifter som med stöd av denna lag ankommer på dem. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården övervakar iakttagandet av bestämmelserna i 5, 6, 6 a—6 c, 7, 7 a, 8 och 9 § om sammansättning och kvalitetsövervakning av, provningslaboratorier för samt försäljning av och reklam för tobaksprodukter. Ackrediteringstjänsten FINAS bistår i den övervakning av provningslaboratoriernas och testmetodernas kompetenskrav som ankommer på Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Ackrediteringstjänsten FINAS har i denna uppgift samma rättigheter som en övervakningsmyndighet har enligt 28 §.


28 §

Utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) kan sådana uppgifter om affärs- eller yrkeshemlighet som erhållits vid övervakningen av att denna lag iakttas eller vid utförande av uppgifter i anslutning till övervakningen lämnas ut till


3) utländska organ och inspektörer som förutsätts i Europeiska unionens lagstiftning eller något annat internationellt avtal som är bindande för Finland, i de fall då ifrågavarande lagstiftning eller avtal förutsätter detta.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 163/2014
EkUB 15/2014
RSv 115/2014

Helsingfors den 7 november 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.