396/2014

Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2014

Statsrådets förordning om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § 2 mom., 6 § 3 mom. och 12 § 2 mom. i lagen om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd (22/2014):

1 §
Ordnande av ombudsexamen

Nämnden för ombud för industriellt rättsskydd fastställer en förteckning över den lagstiftning, litteratur och det övriga material som frågorna i examensprovet baserar sig på.

Tidpunkten och platsen för ombudsexamen bestäms av nämnden för ombud för industriellt rättsskydd. Meddelande om dessa ska läggas ut på Patent- och registerstyrelsens webbplats senast två månader före examensdagen.

2 §
Godkännande av ombudsexamen

Godkännande av ombudsexamen förutsätter att samtliga delar av examen har godkänts.

Examen bedöms som antingen godkänd eller underkänd.

3 §
Intyg över examen

Nämnden för ombud för industriellt rättsskydd utfärdar ett intyg över en ombudsexamen som avlagts med godkänt resultat. Namnet på examen är patentombudsexamen, varumärkesombudsexamen eller mönsterrättsombudsexamen beroende på vilket av de delområden enligt 2 § 1 mom. 2 punkten i lagen om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd (22/2014) som deltagaren avlagt.

I intyget över ombudsexamen ska följande uppgifter anges:

1) examens namn,

2) de författningar som examen grundar sig på,

3) namnet på den nämnd som utfärdat intyget,

4) personuppgifter för den som avlagt examen,

5) var och när intyget utfärdats.

Intyget undertecknas av ordföranden och av sekreteraren för nämnden för ombud för industriellt rättsskydd eller, vid förhinder för ordföranden, av vice ordföranden och sekreteraren.

4 §
Intyg över auktorisation

I intyget över auktorisation ska följande uppgifter anges:

1) yrkesbeteckningen för det auktoriserade ombudet,

2) de författningar som auktorisationen grundar sig på,

3) namnet på den nämnd som beviljat auktorisation,

4) personuppgifter för det auktoriserade ombudet,

5) datum då auktorisationen beviljats eller förlängts,

6) auktorisationens giltighetstid.

Intyget undertecknas av ordföranden och av sekreteraren för nämnden för ombud för industriellt rättsskydd eller, vid förhinder för ordföranden, av vice ordföranden och sekreteraren.

5 §
Behandling av ärenden i nämnden för ombud för industriellt rättsskydd

Nämnden för ombud för industriellt rättsskydd sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förhinder för ordföranden, av vice ordföranden. Nämnden ska sammankallas om minst tre medlemmar kräver det.

Nämnden för ombud för industriellt rättsskydd behandlar ärenden som hör till dess behörighet på föredragning av nämndens sekreterare. Som sekreterare i nämnden fungerar en person som nämnden utser till uppdraget.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014 .

Helsingfors den 22 maj 2014

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Regeringsråd
Tuomo Knuuti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.