226/2014

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2014

Finansministeriets förordning om verksamheten för förvaltare av alternativa investeringsfonder

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 kap. 12 § 2 mom. 1 och 2 punkten, 12 kap. 9 §, 13 kap. 7 §, 17 kap. 5 §, 18 kap. 9 § och 19 kap. 7 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014):

1 §
Tillämpningsområde och proportionalitetsprincipen

I denna förordning föreskrivs det om följande innehåll i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014):

1) rapportering till Finansinspektionen enligt 7 kap. 3 §,

2) hantering av intressekonflikter enligt 7 kap. 6 §,

3) underrättelse enligt 12 kap. 1 §,

4) information enligt 12 kap. 4 § som ska ges investerarna,

5) förutsättningar enligt 13 kap. 2 § 3 mom., 3 § 4 mom., 4 § 4 mom. och 6 § 4 mom. för att Finansinspektionen ska bevilja undantag,

6) tillräcklig information enligt 17 kap. 3 §,

7) tömning av bolag på tillgångar enligt 18 kap. 7 § när målbolaget är ett annat bolag än ett finländskt aktiebolag,

8) dokumentation och information som anmälan enligt 19 kap. 4 § ska innehålla,

9) villkor för Finansinspektionens tillstånd enligt 19 kap. 6 §.

På registreringspliktiga förvaltare av alternativa investeringsfonder (nedan AIF-förvaltare) tillämpas vad som bestäms i 1 mom. 3—5 punkten.

Denna förordning ska tillämpas på ett sätt som beaktar en AIF-förvaltares och ett särskilt förvaltningsinstituts samt dessas finansiella företagsgruppers storlek, juridiska och administrativa struktur samt verksamhetskvalitet och verksamhetsomfattning (proportionalitetsprincipen). AIF-förvaltarens eller det särskilda förvaringsinstitutets styrelse ska godkänna grunderna för tillämpningen av proportionalitetsprincipen.

2 §
Information och handlingar som ska rapporteras

En AIF-förvaltare ska på begäran till Finansinspektionen sända en detaljerad förteckning över alla AIF-fonder som förvaltaren vid slutet av varje kvartal har förvaltat.

En AIF-förvaltare ska för varje EES-baserad AIF-fond som den förvaltar och för varje AIF-fond som den marknadsför i en EES-stat på begäran lämna information till Finansinspektionen om det bokslut och den verksamhetsberättelse som avses i 11 kap. 1 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt regelbundet rapportera till Finansinspektionen om

1) andelen av AIF-fondens tillgångar för vilka särskilda arrangemang gäller på grund av deras illikvida natur,

2) eventuella nya arrangemang för AIF-fondens likviditetshantering,

3) AIF-fondens aktuella riskprofil och de riskhanteringssystem som AIF-förvaltaren tillämpar på dessa risker,

4) de viktigaste kategorierna av tillgångar som AIF-fonden investerar i,

5) resultaten av de stresstest som lämpar sig för hanteringen av investeringsrisker enligt 8 kap. 3 § 2 mom. och av de stresstest enligt 8 kap. 6 § 2 mom. som lämpar sig för tryggande av likviditeten.

3 §
Hantering av intressekonfliktsituationer vid användning av en prime broker

En AIF-förvaltare som för en AIF-fond som den förvaltar anlitar en prime broker ska för att undvika intressekonflikter ingå ett skriftligt avtal om detta med denna prime broker. Avtalet ska stämma överens med AIF-fondens stadgar. Förvaringsinstitutet eller det särskilda förvaringsinstitutet ska underrättas om avtalet. Avtalet ska innehålla villkor om möjligheten till överföring av och förfoganderätt till AIF-fondens tillgångar.

AIF-förvaltare ska i syfte att undvika intressekonflikter vid valet av prime broker särskilt fästa uppmärksamhet vid kompetens, försiktighet och noggrannhet.

4 §
Anmälan om AIF-fonder som ska marknadsföras

Den underrättelse som avses i 12 kap. 1 § 1 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska innehålla

1) en verksamhetsplan med uppgifter om vilka AIF-fonder som AIF-förvaltaren avser att marknadsföra och var de är etablerade,

2) AIF-fondernas stadgar,

3) identifieringsuppgifter för AIF-fondens förvaringsinstitut eller särskilda förvaringsinstitut,

4) en beskrivning av AIF-fonden och annan information som lämnas till investerarna,

5) uppgifter om var den AIF-fond som är mottagarfond är etablerad, om AIF-fonden är en matarfond,

6) den ytterligare information som avses i 5 § om varje enskild AIF-fond som AIF-förvaltaren avser att marknadsföra,

7) information om arrangemang med hjälp av vilka marknadsföring av AIF-fondens aktier eller andelar till icke-professionella kunder förhindras, om andelar ska marknadsföras enbart till professionella kunder,

8) information om hur de ytterligare villkor om marknadsföringen av AIF-fonder som ställs i 13 kap. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder uppfylls, om fondandelar marknadsförs till icke-professionella kunder.

Vad som föreskrivs i 1 mom. 3 punkten gäller inte registreringspliktiga AIF-förvaltare.

Vad som föreskrivs i 1 mom. 8 punkten gäller inte registreringspliktiga AIF-förvaltare, om inte Finansinspektionen har beviljat undantag enligt 6 § för marknadsföring av AIF-fondandelar till icke-professionella kunder.

5 §
Skyldighet att informera investerare

Den väsentliga och tillräckliga information som avses i 12 kap. 4 § 1 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och som en AIF-förvaltare åtminstone ska hålla tillgänglig för investerare innan de investerar i en AIF-fond är

1) en beskrivning av AIF-fondens investeringsstrategi och mål,

2) information om var en AIF-fond som är mottagarfond är etablerad och var mottagarfonderna är etablerade, om AIF-fonden är en fond-i-fond,

3) en beskrivning av de typer av tillgångar som AIF-fonden får investera i,

4) en beskrivning av de investeringstekniker som AIF-fonden använder och alla risker som är förenade med dem,

5) en beskrivning av eventuella tillämpliga restriktioner för investeringarna,

6) en redogörelse för de förutsättningar under vilka AIF-fonden kan dra nytta av finansiell hävstång, tillåtna typer av och källor till finansiell hävstång och därmed förenade risker, eventuella restriktioner som gäller för användningen av finansiell hävstång och eventuella arrangemang avseende rätt att förfoga över säkerheter och tillgångar samt den högsta nivå av finansiell hävstång som AIF-förvaltare har rätt att använda för en fonds räkning,

7) en beskrivning av de förfaranden enligt vilka AIF-fonden kan ändra sin strategi eller policy, eller vardera, för investeringarna,

8) en beskrivning av de viktigaste rättsliga följderna av det avtalsförhållande som inletts i investeringssyfte, inbegripet information om behörig domstol, tillämplig lagstiftning och förekomsten av rättsliga instrument som reglerar erkännande och verkställande av domar inom det territorium där AIF-fonden är etablerad,

9) uppgifter om vilka som är AIF-förvaltare, AIF-fondens förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, revisor och andra tjänsteleverantörer med beskrivning av deras uppgifter och av investerarnas rättigheter,

10) en beskrivning av hur AIF-förvaltaren uppfyller kraven på täckning av potentiella risker enligt 6 kap. 4 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

11) en beskrivning av förvaltningsfunktioner som delegerats av AIF-förvaltaren och förvaringsfunktioner som delegerats av förvaringsinstitutet eller det särskilda förvaringsinstitutet samt uppgifter om till vem uppgifterna har delegerats och om intressekonflikter som kan uppstå till följd av dessa delegeringar,

12) en beskrivning av AIF-fondens värderingsförfarande och prissättningsmetoder för värdering av tillgångarna,

13) en beskrivning av arrangemangen för hantering av AIF-fondens likviditetsrisker,

14) en beskrivning av rätten att kräva inlösen, under såväl normala som exceptionella omständigheter, samt gällande ordning för investerarnas inlösen,

15) en beskrivning av alla avgifter och kostnader och av det maximala belopp av dessa som investerarna står för direkt eller indirekt,

16) en beskrivning av hur AIF-förvaltaren säkerställer en rättvis behandling av investerare och, om någon investerare ges förmånsbehandling eller rätt att få förmånsbehandling, en beskrivning av förmånsbehandlingen i fråga, vilken typ av investerare som ges sådan förmånsbehandling samt, i tillämpliga fall, deras juridiska eller ekonomiska koppling till AIF-fonden eller AIF-förvaltaren,

17) det senaste bokslut och den senaste verksamhetsberättelse som avses i 11 kap. 1 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

18) förfarande och villkor för emission och försäljning av AIF-fondandelar,

19) AIF-fondens senaste nettotillgångsvärde eller det senaste marknadspriset för AIF-fondens andelar eller aktier,

20) AIF-fondens historiska avkastning eller värdeutveckling, i den mån informationen är tillgänglig,

21) uppgifter om vem som är prime broker och en beskrivning av eventuella relevanta arrangemang mellan AIF-fonden och dess prime brokers samt på vilket sätt intressekonflikter med anledning av detta hanteras,

22) uppgifter om bestämmelser i avtalet med förvaringsinstitutet eller det särskilda förvaringsinstitutet om möjligheter till överföring av och förfoganderätt till AIF-fondens tillgångar och information om alla former av överföring av ansvar till prime brokern som kan förekomma,

23) beskrivning av hur och när den information som krävs enligt 12 kap. 5 och 6 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska lämnas.

6 §
Undantag från auktorisationsvillkoret och från skyldigheten att offentliggöra faktablad

Finansinspektionen kan på det sätt som avses i 13 kap. 2 § 3 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder bevilja rätt att marknadsföra en AIF-fond till icke-professionella kunder i Finland, om sökanden kan visa att AIF-fonden bedriver en moderat investeringsverksamhet och Finansinspektionen kan försäkra sig om att investerarskyddet inte äventyras.

Finansinspektionen kan på det sätt som avses i 13 kap. 4 § 4 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder bevilja rätt att marknadsföra en AIF-fond till icke-professionella kunder i Finland utan faktablad, om sökanden kan visa att AIF-fonden bedriver en moderat investeringsverksamhet och Finansinspektionen kan försäkra sig om att informationsskyldigheten enligt 12 kap. 4 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och investerarskyddet inte äventyras.

Sökanden ska för att beviljas den rätt som avses i 1 och 2 mom. dessutom visa att avsikten är att det investerade kapitalet samlas in hos professionella kunder och sådana icke-professionella kunder som inte är konsumenter och som förstår de risker som är förenade med investeringen, som investerar långsiktigt och som med beaktande av investeringsvolymen har tillräckliga förutsättningar att bära den risk som hänför sig till investeringen.

Som äventyrande av investerarskyddet enligt 1 och 2 mom. betraktas inte sådan marknadsföring av andelar i en AIF-fond som inte riktar sig till konsumenter. Som sådana konsumenter som avses i 3 mom. betraktas inte privata investerare som investerar i tillväxtföretag, acceleratorfonder eller mikrofonder (businessänglar), förmögna enskilda, vars engångsinvestering uppgår till minst 50 000 euro, eller professionella investerare som är fysiska personer.

Som icke-professionella kunder som uppfyller kraven enligt 1—3 mom. kan betraktas åtminstone family office vehicles, stiftelser och andra allmännyttiga samfund, industribolags investeringsrörelser, kommuner samt universitet och högskolor. En AIF-förvaltare behöver inte hos Finansinspektionen ansöka om undantagstillstånd enligt denna paragraf, om AIF-fonden marknadsförs enbart till sådana icke-professionella kunder vars erfarenhet av och kunskap om investeringsverksamheten AIF-förvaltaren inte har någon motiverad anledning att ifrågasätta. Marknadsföring av en sådan AIF-fond kan inledas när AIF-förvaltaren förutom den information som avses i 13 kap. 6 § 1 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder dessutom lämnat uppgifter om uppfyllandet av kraven i denna paragraf till Finansinspektionen.

Om de villkor som föreskrivs i 1—3 mom. uppfylls ska Finansinspektionen bevilja tillstånd att marknadsföra en AIF-fond till sådana icke-professionella kunder som avses i 3 mom., om det i AIF-fondens stadgar förutsätts att

1) de icke-professionella kunder som investerar i AIF-fonden har bett om att bli bemötta i enlighet med vad som föreskrivs om professionella kunder i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och

2) de icke-professionella kunder som investerar i AIF-fonden investerar eller förbinder sig att investera till ett värde av minst 100 000 euro, eller om det är fråga om en AIF-fond som investerar i tillväxtföretag (venture capital), till ett värde av minst 50 000 euro, och värdet av kundens placeringsförmögenhet överstiger 500 000 euro, eller

3) ett prospekt som avses i 3—5 kap. i värdepappersmarknadslagen (746/2012) har upprättats över AIF-fonden och avsikten är att fonden inte marknadsförs till icke-professionella kunder.

Trots det som föreskrivs i 1 mom. ska Finansinspektionen bevilja tillstånd att marknadsföra fonder som uppfyller kraven enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande till de icke-professionella kunder som definieras i dessa förordningar.

7 §
Undantag från förbudet mot förhandsteckning och skyldigheten till ytterligare investeringar

Finansinspektionen kan bevilja undantag enligt 13 kap. 6 § 4 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder för marknadsföring av AIF-fonder till icke-professionella kunder innan de handlingar och uppgifter som avses i 12 kap. 1 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder har lämnats, om sökanden kan visa att AIF-fonden bedriver en moderat investeringsverksamhet och Finansinspektionen kan försäkra sig om att investerarskyddet inte äventyras.

Finansinspektionen kan bevilja undantag enligt 13 kap. 6 § 4 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt vilket en AIF-fond som medför skyldighet till ytterligare investeringar får marknadsföras till icke-professionella kunder, om sökanden kan visa att AIF-fonden bedriver en moderat investeringsverksamhet och Finansinspektionen kan försäkra sig om att investerarskyddet inte äventyras.

Sökanden ska för att beviljas den rätt som avses i 1 och 2 mom. dessutom visa att avsikten är att det investerade kapitalet samlas in hos professionella kunder och sådana icke-professionella kunder som inte är konsumenter och som förstår de risker som är förenade med investeringen, som investerar långsiktigt och som med beaktande av investeringsvolymen har tillräckliga förutsättningar att bära den risk som hänför sig till investeringen.

Som äventyrande av investerarskyddet enligt 1 och 2 mom. betraktas inte sådan marknadsföring av andelar i en AIF-fond som inte riktar sig till konsumenter. Som sådana konsumenter som avses i 3 mom. betraktas inte privata investerare som investerar i tillväxtföretag, acceleratorfonder eller mikrofonder (businessänglar), förmögna enskilda, vars engångsinvestering uppgår till minst 50 000 euro, eller professionella investerare som är fysiska personer.

Som icke-professionella kunder som uppfyller kraven enligt 1—3 mom. kan betraktas åtminstone family office vehicles, stiftelser och andra allmännyttiga samfund, industribolags investeringsrörelser, kommuner samt universitet och högskolor. En AIF-förvaltare behöver inte hos Finansinspektionen ansöka om undantagstillstånd enligt denna paragraf, om AIF-fonden marknadsförs enbart till sådana icke-professionella kunder vars erfarenhet av och kunskap om investeringsverksamheten AIF-förvaltaren inte har någon motiverad anledning att ifrågasätta. Marknadsföring av en sådan AIF-fond kan inledas när AIF-förvaltaren förutom den information som avses i 13 kap. 6 § 1 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder dessutom lämnat uppgifter om uppfyllandet av kraven i denna paragraf till Finansinspektionen.

Om de villkor som föreskrivs i 1—3 mom. uppfylls ska Finansinspektionen bevilja tillstånd att marknadsföra en AIF-fond till sådana icke-professionella kunder som avses i 3 mom., om det i AIF-fondens stadgar förutsätts att

1) de icke-professionella kunder som investerar i AIF-fonden har bett om att bli bemötta i enlighet med vad som föreskrivs om professionella kunder i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och

2) de icke-professionella kunder som investerar i AIF-fonden investerar eller förbinder sig att investera till ett värde av minst 100 000 euro, eller om det är fråga om en AIF-fond som investerar i tillväxtföretag (venture capital), till ett värde av minst 50 000 euro, och värdet av kundens placeringsförmögenhet överstiger 500 000 euro, eller

3) ett prospekt som avses i 3—5 kap. i värdepappersmarknadslagen har upprättats över AIF-fonden och avsikten är att fonden inte marknadsförs till icke-professionella kunder.

8 §
Tillräcklig information om användningen av finansiell hävstång

Tillräcklig information enligt 17 kap. 3 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder är

1) uppgift om den samlade nivån på den finansiella hävstång som används för varje AIF-fond,

2) uppgift om uppdelningen av finansiell hävstång genom lån av kontanter eller värdepapper och finansiell hävstång som härrör från finansiella derivatinstrument,

3) uppgift om den omfattning i vilken förfogandet över AIF-fondernas tillgångar har skötts med stöd av ordningar för finansiell hävstång.

I samband med den information som avses i 1 mom. ska uppgifter lämnas om vilka som är de fem mest betydande utlånarna av kontanter eller värdepapper för varje förvaltad AIF-fond samt uppgift om beloppen för den finansiella hävstång som de tagit emot från var och en av dessa utlånare för var och en av dessa AIF-fonder.

9 §
Tömning av andra bolag än aktiebolag på tillgångar

När en AIF-fond förvärvar kontroll över ett onoterat bolag eller en emittent i enlighet med 18 kap. 7 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och målbolaget inte är ett aktiebolag enligt aktiebolagslagen (624/2006)

1) får AIF-förvaltaren inte underlätta, stödja eller ge instruktioner om utdelningar, minskning av eget kapital, inlösen av andelar eller förvärv av egna andelar,

2) får AIF-förvaltaren, i den mån förvaltaren har rätt att rösta för AIF-fondens räkning vid möten i bolagets ledningsorgan, inte rösta för utdelning av bolagets tillgångar, minskning av eget kapital, inlösen av andelar eller förvärv av egna andelar,

3) är AIF-förvaltaren skyldig att göra sitt yttersta för att förhindra utdelningar, minskning av eget kapital, inlösen av andelar eller förvärv av egna andelar.

Som annat bolag betraktas vid tillämpningen av denna paragraf öppna bolag, kommanditbolag, invsteringsbolag med rörligt kapital och dessas utländska motsvarigheter. Den skyldighet som föreskrivs i 1 mom. är i kraft i 24 månader efter det att kontroll förvärvades.

I syfte att uppfylla vad som bestäms i 1 mom. ska en AIF-förvaltare

1) hindra varje utdelning av bolagets tillgångar till innehavare av andelar om nettotillgångarna enligt bolagets bokslut på bokslutsdagen för det senaste räkenskapsåret understiger eller till följd av en sådan utdelning skulle understiga det tecknade kapitalet plus de reserver som inte får utdelas enligt lag eller bolagsordning, varvid ska gälla att när den icke inbetalade delen av det tecknade kapitalet inte är antecknad under aktiva i balansräkningen ska detta belopp dras av från det tecknade egna kapitalet,

2) hindra varje utdelning av bolagets medel till innehavare av andelar där beloppet skulle överstiga vinsten för det senast avslutade räkenskapsåret plus balanserad vinst och belopp från reserver som får användas för detta och minus balanserad förlust och belopp som enligt lag eller bolagsordning har avsatts i reserver.

I den kalkyl som avses i 3 mom. 1 punkten beaktas de andelar som tidigare förvärvats och fortfarande innehas av bolaget, och de andelar som förvärvats av personer som agerar i eget namn men för företagets räkning, och som skulle leda till att nettotillgångarna understiger det belopp som anges i punkten i fråga. På denna begränsning tillämpas artikel 22.1 b—h i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/30/EU om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 54 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga.

Som utdelning av tillgångar betraktas vid tillämpningen av denna paragraf utbetalning av avkastning samt räntor som hänför sig andelar.

När denna paragraf tillämpas ska bestämmelserna om kapitalminskning inte gälla en minskning av det tecknade kapitalet där syftet är att uppväga gjorda förluster eller att inkludera penningsummor i en icke utdelningsbar reserv, under förutsättning att beloppet i en sådan reserv efter denna åtgärd inte överstiger 10 procent av det minskade tecknade kapitalet.

10 §
Information och dokumentation vid marknadsföring i andra EES-stater

Den dokumentation och information som avses i 19 kap. 4 § 1 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och som AIF-förvaltare åtminstone ska lämna till Finansinspektionen innan de kan marknadsföra andelar i en AIF-fond i någon annan EES-stat än Finland är

1) en verksamhetsplan med uppgifter om vilka AIF-fonder som AIF-förvaltaren avser att marknadsföra och var de är etablerade,

2) AIF-fondernas stadgar,

3) identifieringsuppgifter för AIF-fondens förvaringsinstitut eller särskilda förvaringsinstitut,

4) en beskrivning av AIF-fonden och annan information som lämnas till investerarna,

5) uppgifter om var den AIF-fond som är mottagarfond är etablerad, om AIF-fonden är en matarfond,

6) den ytterligare information som avses i 5 § om varje enskild AIF-fond som AIF-förvaltaren avser att marknadsföra,

7) uppgifter om de EES-stater där AIF-förvaltaren avser att marknadsföra andelar i AIF-fonden,

8) information om arrangemang med hjälp av vilka marknadsföring av AIF-fondens aktier eller andelar till icke-professionella kunder förhindras.

11 §
Förutsättningar för förvaltare av EES-baserade AIF-fonder att tillhandahålla investeringstjänster i Finland

Det tillstånd av Finansinspektionen som avses i 19 kap. 6 § 2 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder förutsätter att Finansinspektionen av sökanden mottagit en utredning om

1) de investeringstjänster som sökanden avser att tillhandahålla i Finland,

2) AIF-förvaltarens rätt att i sin hemmedlemsstat tillhandahålla de investeringstjänster som förvaltaren ansöker om att få tillhandahålla i Finland,

3) AIF-förvaltarens auktorisation,

4) organiseringen av tillräcklig tillsyn över investeringstjänsterna,

5) sökandens förmåga att uppfylla de skyldigheter som föreskrivs i lagen om investeringstjänster (747/2012).

Finansinspektionen ska bevilja en sökande som uppfyller villkoren samma rätt att tillhandahålla investeringstjänster som en AIF-förvaltare som är skyldig att ansöka om auktorisation.

12 §
Påföljder

För överträdelse av denna förordning föreskrivs en administrativ påföljd i 22 kap. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och i 4 kap. i lagen om Finansinspektionen (878/2008).

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 29 mars 2014.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU; (32011L0061); EUT L 174, 1.7.2011, s. 1

Helsingfors den 20 mars 2014

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Lagstiftningsråd
Ilkka Harju

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.