855/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 5 december 2013

Statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk år 2014

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 4 mom. och 30 § 2 mom. i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid beviljande av i 7 § i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) avsett investeringsstöd för gårdsbruk till sökande som uppfyller de förutsättningar för beviljande av stöd som anges i statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare (299/2008).

Denna förordning tillämpas på ansökningar som gäller investeringar som kan beviljas stöd enligt fullmakten att bevilja räntestödslån under moment 30.20.49 i statsbudgeten för 2014 eller av de medel som anvisas för bidrag för investeringsstöd i gårdsbrukets utvecklingsfonds dispositionsplan för 2014.

2 §
Tillämpning av unions lagstiftningen om statligt stöd

För en i denna förordning avsedd investering kan det beviljas nationellt stöd, om investeringen uppfyller de förutsättningar som anges i kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001. En förutsättning för att stöd ska kunna beviljas är att den sammanfattning som avses i artikel 20 i nämnda, av kommissionen antagna förordning har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2 kap.

Investeringar i husdjursskötsel

3 §
Bygginvesteringar inom husdjursskötseln

Med husdjursskötsel avses i denna förordning mjölkboskaps- och nötkreatursskötsel, svinhushållning, fjäderfähushållning, får- och getskötsel samt hästhushållning.

Med byggnader, konstruktioner eller anläggningar som behövs inom husdjursskötseln avses produktionsbyggnader med rastgårdar, foderförråd som behövs inom husdjursproduktionen och gödselstäder.

Vid investeringar enligt 4–8 § är kostnaderna för att bygga, bygga ut eller grundligt reparera en maskinhall eller reparationsverkstad eller någon annan lokal som inte har ett direkt samband med husdjursproduktionen men som finns i en byggnad som avses i 2 mom. inte stödberättigande kostnader. Inte heller andra kostnader som hänför sig till de nämnda objekten utan att ha något direkt samband med husdjursproduktion är stödberättigande kostnader.

4 §
Mjölkboskaps- och nötkreatursskötsel

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utbyggnad och grundlig reparation av byggnader, konstruktioner eller anläggningar som behövs inom mjölkboskaps- och nötkreatursskötseln.

Om utfodringen av mjölk- eller nötboskap inte baserar sig på ett fast monterat utfodringssystem, kan stöd i samband med byggande som avses i 1 mom. beviljas för anskaffning av foderutdelningsanordningar eller fullfodervagnar inom de enhetskostnadsgränser som gäller för utfodringssystem.

Stöd beviljas inte för anskaffning av kompaktlastare eller minitraktorer.

5 §
Svinhushållning

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utbyggnad och grundlig reparation av byggnader, konstruktioner eller anläggningar som behövs inom svinhushållningen.

6 §
Fjäderfähushållning

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utbyggnad och grundlig reparation av byggnader, konstruktioner eller anläggningar som behövs inom produktionen av fjäderfäkött.

7 §
Får- och getskötsel

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utbyggnad och grundlig reparation av byggnader, konstruktioner eller anläggningar som behövs inom får- och getskötseln.

Om utfodringen av får eller getter inte baserar sig på ett fast monterat utfodringssystem, kan stöd i samband med byggande som avses i 1 mom. beviljas för anskaffning av foderutdelningsanordningar eller fullfodervagnar inom de enhetskostnadsgränser som gäller för utfodringssystem.

Stöd beviljas inte för anskaffning av kompaktlastare eller minitraktorer.

8 §
Hästhushållning

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utbyggnad och grundlig reparation av stall eller andra produktionsbyggnader som behövs för hästuppfödning.

Stöd beviljas inte för investeringar som hänför sig till serviceverksamhet inom hästhushållningen.

3 kap.

Investeringar som anknyter till växtodling

9 §
Växthusproduktion

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utbyggnad och grundlig reparation av byggnader som behövs inom växthusproduktionen.

Ett växthus kan betraktas som en stödberättigande byggnad, om

1) det har uppförts på betongsockel eller betongpelare eller på annan motsvarande fast grund,

2) det har ett uppvärmningssystem och ett ventilations- eller kylsystem,

3) täckmaterialet är avsett för växthus och utgörs av glas, flerskiktsmaterial eller dubbel plastfolie.

10 §
Täckdikning

Stöd kan beviljas för täckdikning av åker. Beviljandet av stöd förutsätter att täckdikningen uppfyller vad som föreskrivs i statsrådets förordning om kvalitetskrav och maximikostnader för stödberättigad åkerdränering (333/2008).

Stöd beviljas inte för täckdikning av utfallsdiken och inte heller för investeringar i små pumpstationer.

11 §
Torkanläggningar

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utbyggnad och grundlig reparation av varm- och kalluftstorkar som är avsedda för torkning av spannmål eller hö samt för anskaffning av vagnstorkar för spannmål. Stöd kan beviljas för värmeproduktionssystem i torkar endast, om de förutsättningar som anges i 20 § 3 och 4 mom. uppfylls.

Stöd som beviljas i form av understöd kan beviljas höjt med fem procentenheter, om torkanläggningen används för att torka två eller flera gårdsbruksenheters spannmål eller hö. Behovet av torkanläggningskapacitet för gemensamt bruk ska visas på behörigt sätt och en väsentlig del av torkanläggningens totalkapacitet ska vara avsedd för torkning av spannmål eller hö från en eller flera gårdsbruksenheter som innehas av någon annan än sökanden.

12 §
Produktlager

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utbyggnad och grundlig reparation av lager för jordbruksprodukter.

Förhöjt stöd kan beviljas för nybyggnad, utbyggnad och grundlig reparation av lager för trädgårdsprodukter, om stöd för lagring av trädgårdsprodukter enligt 12 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) betalas för lagring av produkterna.

13 §
Skördemaskiner för gemensamt bruk

Stöd kan beviljas för anskaffning av sådana skördemaskiner för gemensamt bruk som behövs inom jordbruket. En väsentlig del av maskinens brukstid ska utnyttjas vid skörd på en eller flera gårdsbruksenheter som innehas av någon annan än sökanden. Gemensamt bruk som två eller flera jordbrukare tillämpar ska visas på behörigt sätt.

4 kap.

Andra produktionsinriktningar

14 §
Pälsdjursuppfödning

Stöd kan beviljas för

1) bygginvesteringar som föranleds av att pälsdjursuppfödningen av miljöskyddsskäl flyttas från ett grundvattenområde till någon annan plats,

2) nybyggnad, utbyggnad och grundlig reparation av skugghus, oisolerade djurhallar, foderförvaringsutrymmen och gödselstäder samt för kringgärdande av farmen med ett stängsel som hindrar djuren från att rymma från farmen,

3) bygginvesteringar i dricksvattensystem för åretruntbruk eller en gemensam gödselstad för två eller flera pälsdjursfarmer samt för att förse befintliga skugghus med vattentäta underlag.

Beviljandet av stöd enligt 1 mom. 1 punkten förutsätter att pälsdjursuppfödningen på grundvattenområdet måste upphöra till följd av ett myndighetsbeslut. Sålunda kan understöd beviljas bara till den del de godtagbara kostnaderna föranleds av att det byggs en pälsdjursfarm vars produktionskapacitet motsvarar kapaciteten på den farm som enligt myndighetsbeslutet ska läggas ned.

15 §
Biodling

Stöd kan beviljas för anskaffning av bikupor som behövs vid biodling, för nybyggnad, utbyggnad och grundlig reparation av behandlingslokaler och lager samt för anskaffning av honungsslungor.

16 §
Vissa andra produktionsinriktningar

Stöd kan beviljas för investeringar som gäller nybyggnad, utbyggnad eller grundlig reparation av byggnader, konstruktioner eller anläggningar som behövs vid svampodling, vid uppfödning av vilt i hägn eller vid plockning av vilda bär eller svampar.

Stöd beviljas inte för investeringar som främjar uppfödning av vildsvin, struts, emu och bison i hägn eller produktion av kött som härrör från dessa djur.

5 kap.

Särskilda investeringar

17 §
Iordningställande av jordbruksprodukter för försäljning

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utbyggnad och grundlig reparation av byggnader, konstruktioner och anläggningar som behövs vid iordningställande av jordbruksprodukter för försäljning och samt för anskaffning av maskiner och anordningar som behövs i sådan verksamhet. Stöd beviljas dock inte för investeringar som hänför sig till iordningställande av renkött för försäljning och inte heller för äggpackeriernas investeringar.

Beviljande av stöd förutsätter att

1) vid iordningställande för försäljning ska i huvudsak råvaror från den gårdsbruksenhet som stödet avser utnyttjas,

2) produkterna ska beredas för försäljning till återförsäljare eller vidareförädlare,

3) produkten är efter åtgärden fortfarande en jordbruksprodukt enligt bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

18 §
Investeringar som främjar miljöskydd, djurens välbefinnande och produktionshygien

Stöd kan beviljas för investeringar som omfattar kostnader för skydd eller förbättring av miljön, förbättrade hygienförhållanden i jordbruksföretag som bedriver husdjursskötsel, husdjurens välbefinnande eller förbättring av arbetsmiljön.

Stöd kan beviljas för kostnader för

1) sådana komadrasser och båsmattor för nötkreatur som ska bli fast installerade i en produktionsbyggnad,

2) sådana anläggningar och system som är avsedda för avsvalkning av enskilda djur och som ska bli fast installerade i ett svinhus, med undantag för kostnader för ventilations-anordningar i svinhus,

3) att avlägsna grisningshäckar och bygga om grisningsboxar vid övergång till fri grisning,

4) att ersätta spaltgolv i en svinbox med ett golv som till minst två tredjedelar har fast underlag,

5) att förstora utfodringshäckarna för sinsuggor så att utfodringshäcken är minst 650 millimeter bred,

6) sådana mekaniska anordningar för utdelning av strö eller motsvarande material för svinen att böka i som ska bli fast installerade i ett svinhus,

7) sådana anordningar eller system som ska bli fast installerade i gödselrännan i ett svinhus och användas för att kyla ned gödseln så att gödselgaserna minskar,

8) nybyggnad, utbyggnad eller grundlig reparation av sådana byggnader, konstruktioner eller anläggningar, eller anskaffning av sådana anordningar som ska användas för att lagra eller bränna kadaver av döda nötkreatur, får, getter, svin, fjäderfän eller pälsdjur.

19 §
Förbättring av arbetsmiljön

Stöd kan beviljas för anskaffning av mjölkningssystem, utrustning för utgödsling, behandlingsburar för nötkreatur, ensilageskärare, foderutdelningsanordningar eller fullfodervagnar vars främsta syfte är att förbättra arbetsförhållandena för dem som arbetar i produktionsbyggnaden. Stöd för anskaffning av ensilageskärare, foderutdelningsanordningar och fullfodervagnar kan dock beviljas bara, om sökanden inte tidigare har beviljats stöd för samma ändamål.

Stöd beviljas inte för

1) anskaffning av kompaktlastare eller minitraktorer,

2) anskaffning av mjölkningsrobotar,

3) investeringar som omfattar grundlig reparation av en produktionsbyggnad som används inom husdjursskötseln.

20 §
Värmecentraler och biogasanläggningar på gårdsbruksenheter

Stöd kan beviljas för

1) nybyggnad, grundlig reparation och utbyggnad av värmecentraler på gårdsbruksenheter,

2) nybyggnad av biogasanläggningar med hjälp av vilka det ur biomassa produceras gas för uppvärmning eller annan energi; som biomassa betraktas råvara för bioenergi och biprodukter från gårdsbruksenheten, organiskt avfall från livsmedelstillverkare och handeln samt slam från reningsverk och avloppsslam från glesbebyggelse.

Värmecentraler och biogasanläggningar är stödberättigande endast till den del den värme eller den övriga energi som de producerar är avsedd att användas i byggnader och konstruktioner som behövs inom produktionen på gårdsbruksenheten.

Beviljande av stöd för de investeringar som avses i 1 mom. 1 punkten förutsätter att det i värmecentralen utnyttjas förnybara energikällor. I en värmecentral där det är möjligt att utnyttja torv också ska kunna produceras värme med hjälp av trä eller någon annan förnybar energikälla.

Stöd beviljas inte för kostnaderna som enbart föranleds av att det i värmecentralen är möjligt att använda en icke-förnybar energikälla.

Beviljande av stöd för de investeringar som avses i 1 mom. 2 punkten förutsätter att mer än hälften av den biomassa som används i biogasanläggningen härrör från gårdsbruksenheter som innehas av sökanden eller av sökandens delägare.

21 §
Hallar för förvaring av jordbruksmaskiner

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utbyggnad och grundlig reparation av hallar som används för förvaring av jordbruksmaskiner. Förutsättningen för att stöd ska kunna beviljas är att maskinhallen är oisolerad och att fasaderna till största delen och de bärande konstruktionerna till den del det är möjligt är av trä. Maskinhallen får innehålla en värmeisolerad gårdsverkstad för reparation av egna jordbruksmaskiner, förutsatt att den är måttligt stor med beaktande av antalet maskiner och redskap på gårdsbruksenheten och deras beskaffenhet.

22 §
Förvärv av en bebyggd jordbruksfastighet

Stöd för förvärv av en bebyggd jordbruksfastighet kan beviljas när det gäller

1) betalning av inlösningsandel för en gårdsbruksenhet eller en del av den, om gårdsbruksenheten vid avvittring eller arvskifte förblir i sökandens uteslutande ägo,

2) betalning av utjämning för en gårdsbruksenhet som vid avvittring förblir i sökandens uteslutande ägo,

3) betalning av utfyllnad av laglott för en gårdsbruksenhet eller en del av den som testamenterats till sökanden, om hela gårdsbruksenheten förblir i sökandens ägo,

4) förvärv av en gårdsbruksenhet eller en del av den för vilken det har ansökts om startstöd, om startstödet har sökts genom en ansökan som blivit anhängig senast den 31 december 2007 och startstöd har beviljats,

5) anskaffning av produktionsbyggnader med mark.

Som godtagbara kostnader betraktas kostnaderna för förvärv av sådana produktionsbyggnader eller produktionsbyggnader med mark, konstruktioner eller anläggningar som används i jordbruket. Stöd kan dessutom beviljas för kostnader för jordbruksmark som sökanden förvärvar i samband med en byggnad till den del jordbruksmarkens andel inte överskrider tio procent av alla stödberättigande investeringskostnader. I de stödberättigande kostnaderna beaktas byggnadens, konstruktionens eller anläggningens placering, storlek, skick och användningsändamål i jordbruket.

Stöd beviljas inte för förvärv av bostadshus eller skog. Stöd för förvärv av en bebyggd jordbruksfastighet beviljas inte, om sökanden på basis av en ansökan som blivit anhängig den 12 maj 2008 eller senare har beviljats startstöd för förvärv av en sådan lägenhet eller del av en sådan lägenhet där byggnaden finns och som hör till samma gårdsbruksenhet. Med del av en lägenhet avses både en kvotdel och ett outbrutet område av en registerlägenhet.

23 §
Godtagbara kostnader för förvärv av en bebyggd jordbruksfastighet

Som godtagbara kostnader för förvärv av en bebyggd jordbruksfastighet räknas vederlaget för den förvärvade egendomens värde i jordbruksanvändning, till den del vederlaget består av

1) ett lån som sökanden enligt överlåtelsehandlingen har förbundit sig att betala eller ansvara för och som har beviljats med stöd av lagen om strukturstöd till jordbruket, lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/1994), landsbygdsnäringslagen (1295/1990) eller lagen om gårdsbruksenheter (188/1977) eller med stöd av i 59 § 1 och 2 mom. i landsbygdsnäringslagen nämnd lagstiftning, eller en motsvarande statlig försäljningsprisfordran som har uppstått med stöd av ovan nämnda lagstiftning eller med stöd av lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966),

2) någon annan kredit som gäller den lägenhet som förvärvas och som sökanden enligt överlåtelsehandlingen har förbundit sig att betala eller ansvara för,

3) den köpeskilling eller del av den som senast när den sista låneposten lyfts ska betalas i pengar till säljaren eller till personer som säljaren anger.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

24 §
Byggkostnader som inte omfattas av stöd

Stöd beviljas inte för kostnader för nybyggnad, utbyggnad eller grundlig reparation av

1) byggnader, konstruktioner och anläggningar som inte är nödvändiga ur produktionssynpunkt,

2) lokaler och utrymmen vars användningsändamål är något annat än produktion av jordbruksprodukter.

25 §
Stödets form och maximibelopp

Stöd för investeringar enligt denna förordning beviljas som understöd, som räntestöd för räntestödslån eller som statsborgen, eller som en kombination av dessa, med beaktande av de maximibelopp av stöd och de stödformer som anges i bilagan.

Stöd kan beviljas förhöjt med tio procentenheter enligt bilagan, om sökanden är

1) en fysisk person som uppfyller förutsättningarna för beviljande av startstöd för unga jordbrukare, om det vid tiden för ansökan inte har förflutit mer än fem år sedan etableringen,

2) en sammanslutning där alla delägare eller medlemmar uppfyller de förutsättningar som anges i 1 punkten,

3) två eller flera lantbruksföretagare gemensamt eller var för sig, om alla uppfyller de förutsättningar som avses i 1 punkten.

Som räntestödslån beviljas minst 60 procent och högst 80 procent av de godtagbara kostnaderna i enlighet med vad som anges i bilagan. Om den godtagbara totalkostnaden för en investering är mindre än 7 000 euro, beviljas räntestöd dock inte.

Investeringsstöd kan beviljas endast till den del stödbeloppet inte överstiger 500 000 euro per gårdsbruksenhet under en period på tre skatteår.

26 §
Maximibeloppet av det stöd som ingår i statsborgen

Statsborgen kan beviljas för investeringar som avses i 4–9 och 14 §. Statsborgen kan uppgå till högst 500 000 euro per investering. Statsborgen kan gälla högst 80 procent av det lånebelopp som borgen beviljats för under hela lånetiden.

Om statsborgen beviljas för en investering, får det stöd som ingår i statsborgen vara större än maximibeloppet av stöd enligt bilagan. Maximibeloppet får dock inte överskridas till den del det stöd som ingår i statsborgen tillsammans med något annat stöd som beviljas för samma ändamål överstiger 60 procent av de godtagbara kostnaderna för investeringen, om stödmottagaren uppfyller vad som föreskrivs i 25 § 2 mom., eller 50 procent, om det är fråga om andra stödmottagare.

27 §
Ansökningstider

Ansökningstiderna för investeringsstöd för de stödobjekt som avses i 4–21 § är följande:

1) den första ansökningstiden börjar den 16 december 2013 och går ut den 31 januari 2014,

2) den andra ansökningstiden börjar den 17 februari 2014 och går ut den 28 mars 2014,

3) den tredje ansökningstiden börjar den 14 april 2014 och går ut den 15 augusti 2014,

4) den fjärde ansökningstiden börjar den 1 september 2014 och går ut den 17 oktober 2014.

Ansökningstiden för stöd som gäller det stödobjekt som avses i 22 § börjar den 16 december 2013 och går ut den 28 november 2014.

Investeringsstöd får sökas också vid någon annan tidpunkt än under de ansökningstider som anges i 1 mom., om en produktionsbyggnad som är nödvändig inom gårdsbruksenhetens produktionsverksamhet, och för vilken det enligt denna förordning kan beviljas stöd, har förstörts så att den inte längre kan användas för sitt ändamål, och detta har orsakats av en plötslig och oförutsebar yttre skadehändelse som inte beror på sökanden.

28 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 10 december 2013.

Denna förordning tillämpas på ansökningar om beviljande av stöd som har blivit anhängiga den 16 december 2013 eller därefter.

  Helsingfors den 5 december 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Regeringssekreterare
Mika Saari

Bilaga

STÖDFORMER OCH MAXIMIBELOPP

Stödobjekt Räntestödslånets maximibelopp av de godtagbara kostnaderna inom stödregion A och B, procent Räntestödets maximibelopp av de godtagbara kostnaderna inom stödregion A och B, procent Understödets maximibelopp av de godtagbara kostnaderna inom stödregion A och B, procent Räntestödslånets maximibelopp av de godtagbara kostnaderna inom anda regioner än A och B, procent Räntestödets maximibelopp av de godtagbara kostnaderna inom anda regioner än A och B, procent Understödets maximibelopp av de godtagbara kostnaderna inom anda regioner än A och B, procent
Mjölkboskaps- och nötkreatursskötsel (4 §) 60 10 401 75 15 251
Svinhushållning (5 §) 70 15 151 70 15 151
Fjäderfähushållning (6 §) 70 15 151 70 15 151
Får- och getskötsel (7 §) 60 10 401 75 15 251
Hästhushållning (8 §) 65 15 351 75 15 251
Växthusproduktion (9 §) 65 15 351 70 15 301
Täckdikning (10 §) 70 15 25 70 15 25
Torkanläggningar (11 §) 70 15 202 70 15 102
Lager för trädgårdsprodukter som får stöd för lagring (12 § 2 mom.) 65 15 351 70 15 301
Övriga produktlager (12 § 1 mom.) 70 15 20 70 15 10
Skördemaskiner för gemensamt bruk (13 §) 70 15 - 70 15 -
Pälsdjursuppfödning
- flyttning från ett grundvattenområde (14 § 1 mom. 1 punkten) - - 45 - - 45
- skugghus, djurhallar, utrymmen för förvaring av foder, gödselstäder och stängsel (14 § 1 mom. 2 punkten) 70 10 10 70 10 10
- dricksvattensystem, gemensamma gödselstäder och vattentäta underlag (14 § 1 mom. 3 punkten) - - 20 - - 20
Biodling (15 §) 70 15 15 70 15 15
Vissa andra produktionsinriktningar (16 §) 70 15 15 70 15 15
Iordningställande av jordbruksprodukter för försäljning (17 §) 70 15 15 70 15 15
Investeringar som främjar miljöskydd, djurens välbefinnande och produktionshygien (18 §) - - 50 - - 50
Förbättring av arbetsmiljön (19 §) 70 15 15 70 15 15
Värmecentraler och biogasanläggningar på gårdsbruksenheter (20 §) - - 35 - - 35
Hallar för förvaring av jordbruksmaskiner (21 §) 70 15 - 70 15 -
Förvärv av en bebyggd jordbruksfastighet (22 §) 70 15 - 70 15 -

1 Understödets maximibelopp kan höjas med 10 procentenheter, om villkoren i 25 § 2 mom. uppfylls.

2 Understödets maximibelopp kan höjas med 5 procentenheter, om villkoren i 11 § 2 mom. uppfylls.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.