322/2013

Utfärdad i Helsingfors den 3 maj 2013

Lag om ändring av 8 § i lagen om skattelättnad för investeringsverksamhet skatteåren 2013—2015

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om skattelättnad för investeringsverksamhet skatteåren 2013—2015 (993/2012) 8 § 3 mom. och

fogas till 8 § ett nytt 4 mom. som följer:

8 §
När avdraget räknas som inkomst

Om en investerare enligt finsk lagstiftning eller ett avtal om undvikande av dubbelbeskattning anses ha bosatt sig i någon annan stat än Finland innan han eller hon har överlåtit aktierna eller det belopp som dragits av från kapitalinkomsten har räknats som inkomst för investeraren, ska det belopp som dragits av från kapitalinkomsten räknas som inkomst för det skatteår då investeraren senast varit bosatt i Finland.

Om en investerare anses ha bosatt sig i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, beviljar Skatteförvaltningen på ansökan för ett år åt gången uppskov med betalningen av skatt som debiterats. Betalningstid beviljas högst till den tidpunkt då avdraget räknas som inkomst för investeraren med stöd av 1 eller 2 mom. eller då han eller hon anses ha bosatt sig i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. På indrivning av skatt och på betalningsarrangemang för betalning av skatt tillämpas bestämmelserna i lagen om skatteuppbörd (609/2005) och bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, dock så att betalningstid ska beviljas utan att säkerhet krävs och utan att ränta tas ut. Med avvikelse från vad som bestäms i 20 § i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) preskriberas en skatt som debiterats med stöd av 3 mom. i denna paragraf fem år efter ingången av året efter det år då den sista betalningstid som beviljats för betalning av skatten utgår.


Denna lag träder i kraft samma dag som lagen om skattelättnad för investeringsverksamhet skatteåren 2013—2015 (993/2012).

RP 22/2013
FiUB 7/2013
RSv 47/2013

  Helsingfors den 3 maj 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.