21/2013

Utfärdad i Helsingfors den 17 januari 2013

Statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2013

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom., 7 § 1 mom. och 9 § 3 mom. lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), av dem 9 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1446/2006, som följer:

1 §
Allmänt

Till sockerbetsodlare kan för år 2013 som annat i 6 § 4 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) avsett nationellt stöd betalas sådant nationellt stöd som anges i artikel 182.3 tredje stycket i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden).

2 §
Grunderna för beviljande av stöd

Stöd betalas utgående från den odlingsareal för sockerbeta för år 2013 som odlaren uppgett eller som har godkänts vid en eventuell övervakning. Stöd betalas för högst den sockerbetsareal som används till produktion av socker och som odlaren år 2013 har uppgivit på en av Landsbygdsverket fastställd blankett.

Till sockerbetsodlare kan nationellt stöd betalas till ett belopp som är högst 350 euro per hektar.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 23 januari 2013.

  Helsingfors den 17 januari 2013  

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Konsultativ tjänsteman
Martti Patjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.