722/2012

Utfärdad i Helsingfors den 5 december 2012

Kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och 24 a § i lagen om koncession för fordonsbesiktning (1099/1998), sådana de lyder, 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten i lag 348/1994, 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet i lag 495/2005 och 24 a § i lagen om koncession för fordonsbesiktning i lag 1102/2002:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Trafiksäkerhetsverkets offentligrättsliga prestationer och grunderna för dem samt om de avgifter som tas ut för övriga avgiftsbelagda prestationer.

2 §
Offentligrättsliga prestationer som prissätts enligt självkostnadsvärde

De avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten, för vilka Trafiksäkerhetsverket tar ut fasta avgifter till självkostnadsvärde för prestationer enligt bilaga 1, är:

1) prestationer i anslutning till registrering av trafikmedel,

2) prestationer i anslutning till registrering av behörigheter,

3) prestationer i anslutning till examina, tillstånd och tillsyn.

3 §
Offentligrättsliga prestationer som prissätts lägre än självkostnadsvärdet

Trafiksäkerhetsverket kan låta bli att ta ut en avgift eller ta ut en fast avgift som är lägre än självkostnadsvärdet för sådana utbildnings- och informationstillfällen som verket ordnar i enlighet med Europeiska unionens rättsakter eller sådana som är icke formella.

För följande prestationer tar Trafiksäkerhetsverket ut en avgift som är lägre än självkostnadsvärdet enligt avgiftstabellen i bilagan till förordningen:

1) muntligt teoriprov av hälsoskäl,

2) avgörande av rättelseyrkande som gäller beslut av en koncessionsinnehavare eller en innehavare av koncession för besiktning och utbildningsrätt eller den som håller förarexamen eller den som håller körtillståndsprov,

3) andra intyg som inte prissatts separat,

4) förhandsavgörande som gäller fordonsskatt, bilskatt eller bränsleavgift.

4 §
Offentligrättsliga prestationer som prissätts högre än självkostnadsvärdet

För följande prestationer tar Trafiksäkerhetsverket ut en avgift som är högre än självkostnadsvärdet:

1) beslut om beviljande av särskilt registreringstecken,

2) provnummerintyg,

3) beviljande av tillstånd till undantag i fråga om största tillåtna mått och massor för fordon som har registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

5 §
Uppbärande av avgift för prestationer som belagts med årsavgift

Avgiften för en prestation som belagts med årsavgift tas ut varje kalenderår, om inte annat föreskrivs i avgiftstabellen.    

Om ett tillstånd eller ett godkännande som är belagt med årsavgift beviljas för kortare tid än ett år, tas det för varje hel period på 30 dagar som ingår i tillståndsperioden ut en på avgiftstabellen baserad månadsandel av årsavgiften för tillståndet eller godkännandet, om inte annat föreskrivs i avgiftstabellen.

6 §
Avgift för besiktningsverksamheten

Trafiksäkerhetsverket tar av koncessionshavarna ut en avgift för besiktningsverksamhet enligt 24 a § i lagen om koncession för fordonsbesiktning (1099/1998) för varje besiktning som utförts månaden innan i enlighet med bilaga 2.

7 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria prestationer är:

1) prestationer som enligt de avgiftstabeller som ingår i bilagan till förordningen är avgiftsfria,

2) rampinspektioner som avses i 4 kap. i luftfartslagen (1194/2009)och intyg som utfärdats med anledning av dem,

3) tillstånd som avses i 73—75 § i luftfartslagen,

4) tillträdesrätter som hänför sig till de skyddsregler för den civila luftfarten som avses i 11 kap. i luftfartslagen,

5) sådan inspektion av luftfartyg (provexemplar) som ingår i det kontrollprogram som hänför sig till övervakning av fortsatt luftvärdighet för luftfartyg, som avses i punkt M.A.303 i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 2042/2003 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter,       

6) inspektion enligt 3 eller 4 kap. i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995), om inte annat föreskrivs i 21 a § i lagen,

7) avgöranden av regleringsorganet inom järnvägsbranschen i ärenden som gäller begäran om omprövning samt meningsskiljaktigheter, 

8) övervakning av ADR-körtillståndsutbildning, förarundervisning och utbildning för yrkeskompetens,

9) övervakning av trafikförnödenheter,

10) sedvanliga tryckalster och sedvanligt informationsmaterial som producerats för främjande av medvetenheten om trafiksäkerheten.

För omfattande tryckalster och informationsmaterial som producerats för främjande av medvetenheten om trafiksäkerheten kan emellertid tas ut en avgift som inte får överstiga självkostnadspriset.

8 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Om avgiften för prestationen inte fastställs med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, tar Trafiksäkerhetsverket ut en avgift på företagsekonomiska grunder för följande prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten:

1) utlämnande av uppgifter ur fordonstrafikregistret,

2) annan än i 2 § 2 mom. avsedd utbildning som inte ingår i informationsverksamheten,

3) trycksaker som inte ingår i informationsverksamheten, med undantag för material enligt 7 § 10 punkten som produceras för främjande av medvetenheten om trafiksäkerheten,

4) undersöknings- och beställningstjänster som grundar sig på uppdrag,

5) andra prestationer som Trafiksäkerhetsverket utför på uppdrag,

6) kopior och andra avskrifter,

7) avsändande av handlingar och annat material, om de kostnader detta medför inte ingår i en avgift som tas ut för någon annan prestation.

Trafiksäkerhetsverket beslutar om de avgifter som tas ut för att ta fram uppgifter på det sätt som avses i 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för att lämna ut kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag, med beaktande av vad som sägs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

9 §
Avgifter för avslagsbeslut och annullerad ansökan

Avgifter som avses i denna förordning tas ut också för avslagsbeslut, om inte något annat bestäms särskilt. Om avgiften för avslagsbeslutet eller den annullerade ansökan för vilka förskottsavgift har betalats överstiger 10 000 euro, kan avgiften jämkas, dock med beaktande av den arbetsinsats som behandlingen av ansökan har krävt.

10 §
Befrielse från avgift

Trafiksäkerhetsverket tar inte ut en sådan behandlingsavgift som avses i 2 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006).

Trafiksäkerhetsverket kan på ansökan befria luftfartygets ägare, innehavare eller operatör från avgiften för luftvärdighetsövervakning, om luftfartyget inte används eller har använts för flygverksamhet under ett helt kalenderår. En ansökan om befrielse från en avgift som redan har betalats ska lämnas in till Trafiksäkerhetsverket senast en månad efter utgången av det kalenderår då avgiften har betalats.

Trafiksäkerhetsverket kan på ansökan ta ut avgifter till ett lägre belopp eller låta bli att ta ut de avgifter som enligt denna förordning ska tas ut för godkännande för användning på statens bannät av rullande museimateriel som är i bruk på statens bannät, eller ta ut till ett lägre belopp eller inte alls ta ut avgifter för andra prestationer som har samband med bedrivande av museitrafik, om syftet med sökandens verksamhet är att främja järnvägskulturen utan att skaffa sökanden vinst eller annan omedelbar ekonomisk fördel och om sökanden kan visa upp en officiellt styrkt handling av skattemyndigheten på att sökandens verksamhet är av allmännyttig karaktär.

11 §
Behandlingsavgift för ärenden som behandlas på nytt

Behandlingsavgiften i ett ärende som av en domstol har återsänts för behandling till följd av överklagande ska minskas med de avgifter som tidigare tagits ut för beslutet i ärendet.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till och med den 31 december 2015.

För de prestationer som ändras så att de blir belagda med en årsavgift, tas årsavgiften ut från och med det kalenderår som inleds den 1 januari 2013. 

För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts innan denna förordning träder i kraft tas avgiften ut i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ärendets anhängiggörande.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 5 december 2012

Trafikminister
Merja Kyllönen

Överingenjör
Maria Rautavirta

KMf om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.