710/2012

Utfärdad i Helsingfors den 30 november 2012

Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) 7 e § 1 mom., 15 §, 16 b § 1 mom., 17 och 27 § samt 35 § 2 mom. 1 och 3 punkten,

av dem 7 e § 1 mom. sådant det lyder i lag 1135/2001, 15 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1161/2010, 16 b § 1 mom. sådant det lyder i lag 1161/2010, 17 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1101/1999 och 27 § sådan den lyder i lag 998/2008, samt

fogas till lagen en ny 17 a § som följer:

7 e §
Vikariehjälp på grund av vuxenutbildning

En till vikariehjälp berättigad lantbruksföretagare har rätt att för att utveckla eller upprätthålla sitt yrkeskunnande få vikariehjälp för deltagande i vuxenutbildning som hänför sig till hans eller hennes lantbruksföretagsverksamhet, för högst 15 dagar per kalenderår.


15 §
Ordnande av avbytarservice

Den lokala enheten ska på ett flexibelt och ekonomiskt sätt ordna den avbytarservice som avses i detta kapitel.

Den lokala enheten kan ordna avbytarservice genom att

1) anlita lantbruksavbytare som är i dess tjänst, eller genom att

2) köpa tjänster av en offentlig eller privat serviceproducent.

Om en lantbruksföretagare av något särskilt skäl inte kan anlita en i 2 mom. avsedd lantbruksavbytare, kan den lokala enheten som avbytare även godkänna en person som företagaren föreslår. Den avbytare som godkänts på förslag av företagaren står i arbetsavtalsförhållande till den lokala enheten.

16 b §
Avgiftsbelagd avbytarhjälp

Den lokala enheten kan ordna avgiftsbelagd avbytarhjälp för en semesterberättigad lantbruksföretagare mot den avgift som avses i 28 § 1 mom. för högst 120 timmar per kalenderår. I så fall får servicen inte äventyra ordnande av semester eller vikariehjälp och den får bara genomföras av en avbytare som regelbundet utför avbytararbete i den lokala enhetens tjänst eller en avbytare som avses i 15 § 2 mom. 2 punkten.


17 §
Semester på en söndag eller högtidsdag

I en lantbruksföretagares semester får ingå högst tre söndagar eller sådana högtidsdagar för vilka ersättning för söndagsarbete eller motsvarande ersättning enligt det allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalet betalas till avbytaren för arbete som utförs dessa dagar.

17 a §
Semesterdagar som ska tas ut samtidigt

Lantbruksföretagare som arbetar i samma lantbruksföretag ska ta ut minst 20 dagar av sin semester samtidigt, om företagsverksamhetens kontinuitet med beaktande av förhållandena i företaget kan tryggas med en heltidsanställd lantbruksavbytares arbetsinsats. Företagsverksamhetens kontinuitet anses vara tryggad på ovan avsett sätt om

1) lantbruksföretaget har högst 20 husdjursenheter, eller

2) den tid som åtgår till de nödvändiga göromål som hör till driften av företaget och som motsvarar lantbruksföretagarnas sammanlagda uppgiftsandelar, enligt 8 § har uppskattats till högst nio timmar.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte om särskilda förhållanden i lantbruksföretaget gör att de i företaget verksamma lantbruksföretagarna inte kan ta ut ens en del av sin semester samtidigt.

Till den del de lantbruksföretagare som arbetar i lantbruksföretaget tar ut sin semester vid olika tidpunkter ska andra företagare än de som tar ut semester sköta sina uppgiftsandelar genom att själva arbeta på gården eller genom att anlita en vikarie som utför arbetet för deras räkning.

27 §
Avgift för vikariehjälp

För vikariehjälp tas en timavgift ut hos den som får service. Avgiften får inte överstiga kostnaderna för tillhandahållandet av servicen. Den är 3 euro per timme avbytartjänst ökad med ett belopp som fås genom att arbetsinkomsten i euro enligt 14 § i lagen om pension för lantbruksföretagare för den som får vikariehjälp divideras med 6 000, om inte något annat bestäms nedan i denna lag. Avgiften bestäms enligt den arbetsinkomst som gällde för den som får vikariehjälp den första dagen under det år då vikariehjälpen inleds. Om sådan arbetsinkomst saknas, bestäms avgiften enligt den indexförhöjda arbetsinkomst som senast gällde för den som får vikariehjälp. Om den som får vikariehjälp inte har haft någon försäkring enligt 10 § i lagen om pension för lantbruksföretagare, ska den årliga arbetsinkomst för en ny företagare som i tillämpliga delar uppskattats enligt grunderna i den lagen läggas till grund för avgiften.

35 §
Kostnader för avbytarservice som berättigar till ersättning av staten

Såsom kostnader enligt 1 mom. ersätts

1) kostnaderna för avlöning av och övriga förmåner till lantbruksavbytare som avses i 15 § 2 mom. 1 punkten och 3 mom. till högst det belopp som ska anses behövligt med avseende på en ändamålsenlig och ekonomisk skötsel av verksamheten och som gällande kollektivavtal för avbytare och andra för arbetsgivaren förpliktande avtal förutsätter,


3) kostnaderna för köp av tjänster som avses i 15 § 2 mom. 2 punkten till högst det belopp som motsvarande utgifter för avlöning av och andra förmåner till avbytare som står i arbetsavtalsförhållande till den lokala enheten ger upphov till och som ersätts enligt 1 punkten i detta moment,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På beslut om avgift för vikariehjälp eller beviljande av vikariehjälp för deltagande i vuxenutbildning som fattas innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

På semester till vilken rätt uppstår innan denna lag träder i kraft och som i enlighet med 19 § 2 mom. i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare har framskjutits att hållas efter lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 110/2012
ShUB 13/2012
RSv 87/2012

  Helsingfors den 30 november 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.