329/2012

Utfärdad i Helsingfors den 20 juni 2012

Finansministeriets förordning om schemat för den resultaträkning och balansräkning som ingår i fondbolags och placeringsfonders bokslut och om den verksamhetsberättelse som fogas till bokslut samt om placeringsfonders halvårsrapport

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om placeringsfonder (48/1999):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om schemat för den resultaträkning och balansräkning som ingår i fondbolags och placeringsfonders bokslut och om noterna till dem samt om de uppgifter som ska anges i den verksamhetsberättelse som fogas till fondbolags och placeringsfonders  bokslut, samt föreskrivs om innehållet i placeringsfonders halvårsrapport  och om det sätt på vilket uppgifterna i halvårsrapporten och verksamhetsberättelsen ska presenteras.

Bokslutet för en placeringsfond upprättas i enlighet med denna förordning oberoende av om det fondbolag som förvaltar placeringsfonden upprättat sitt bokslut i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. i bokföringslagen (1336/1997).

Vad som i denna förordning föreskrivs om bokslut tillämpas på motsvarande sätt på fondbolags koncernbokslut, om inte något annat föreskrivs särskilt.

2 §
Resultaträkning och balansräkning för fondbolag

Resultaträkningen och balansräkningen för fondbolag upprättas i enlighet med bilaga I .

För förvaltningsarvoden som antecknats under arvoden ska i resultaträkningen separat anges deras bruttobelopp och det belopp som har återburits till placerarna. Av arvodena ska de arvoden specificeras som fås från verksamhet enligt 5 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder (48/1999). Arvodena kan specificeras antingen i resultaträkningen eller i noterna.

3 §
Innehållet i fondbolags verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen ska innehålla åtminstone följande uppgifter om viktiga omständigheter gällande utvecklingen av fondbolagets verksamhet:

1) en redogörelse som ger en rättvisande bild av utvecklingen av fondbolagets verksamhet och av resultatet samt av fondbolagets ställning, inklusive en beskrivning av de viktigaste framtida riskerna och osäkerhetsfaktorerna,

2) väsentliga händelser under räkenskapsperioden och efter dess utgång,

3) en uppskattning om den sannolika framtida utvecklingen,

4) de risker som anknyter till finansiella instrument och en redogörelse för målen och principerna för  hanteringen av dem,  separat för kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och kassaflödesrisker, inklusive principerna för säkrande av varje huvudtyp av sådana planerade transaktioner där säkringsredovisning används.

  Om fondbolaget har blivit moderföretag eller har varit övertagande företag vid en fusion eller om fondbolaget har delats ska verksamhetsberättelsen innehålla en redogörelse för detta. I verksamhetsberättelsen ska utländska filialer och representationskontor uppges.

I fondbolagets verksamhetsberättelse ska ingå styrelsens förslag till åtgärder beträffande räkenskapsperiodens vinst eller förlust samt ett förslag till eventuell annan utdelning av  fritt eget kapital.

Den redogörelse som avses i 1 mom. 1 punkten ska vara en opartisk och heltäckande analys av utvecklingen i fråga om fondbolagets verksamhet och av resultatet samt av fondbolagets ställning, och den ska motsvara omfattningen och diversifieringen hos fondbolagets verksamhet.

Verksamhetsberättelsen för ett fondbolag som avses i 5 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder ska innehålla en kapitaltäckningsanalys med uppgifter om fondbolagets kapitalbas och minimibeloppet för kapitalbasen.

I fråga om nyckeltalen och de viktigaste posterna i resultat- och balansräkningen ska i verksamhetsberättelsen ingå en tabell som upptar åtminstone de tre senaste räkenskapsperioderna. Nyckeltal och andra uppgifter ska också anges om övriga faktorer som eventuellt har betydelse för fondbolagets verksamhet, såsom om personalen.

4 §
Allmänna principer för upprättande av placeringsfonders bokslut

Bokslutet för en placeringsfond upprättas med iakttagande av de bestämmelser om beräkning av placeringsfondens värde som ingår i placeringsfondens stadgar.

Vad som i denna förordning föreskrivs om värdepapper tillämpas även på penningmarknadsinstrument som avses i 2 § 13 punkten i lagen om placeringsfonder.

5 §
Resultaträkning och balansräkning för placeringsfonder

Resultaträkningen och balansräkningen för placeringsfonder upprättas i enlighet med bilaga II.

Om en specialplaceringsfond har placerat medel i fastigheter eller fastighetsvärdepapper ska de värdeförändringar, intäkter och kostnader som de orsakar i resultaträkningen anges separat på egen rad till nettobelopp före ränteintäkter.

Om en specialplaceringsfond som investerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter eller fastighetsvärdepapper har tagit långfristigt lån ska det anges först under gruppen främmande kapital i balansräkningen.

De fastigheter och fastighetsvärdepapper som avses ovan i 2 mom. anges separat för vardera posten, värderade till marknadsvärde som första post före värdepapper under aktiva i balansräkningen.

6 §
Noter angående upprättande av bokslut

Noterna till bokslutet ska bestå av åtminstone de noter som anges i 2 kap. 2 § 1 mom. i bokföringsförordningen (1339/1997).

En specialplaceringsfond som investerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter eller fastighetsvärdepapper ska dessutom i noterna ange uppgifter om metoderna för värdering av fastigheterna och eventuella ändringar av dessa.

7 §
Noter till resultaträkningen

Noterna till resultaträkningen ska innehålla resultaträkningens poster ”Nettointäkter från värdepapper” och ”Nettointäkter från derivatinstrument” specificerade enligt följande:

Nettointäkter från värdepapper:

Aktierelaterade poster

Överlåtelsevinster

Överlåtelseförluster

Icke-realiserade värdeförändringar, netto

Ränterelaterade poster

Överlåtelsevinster

Överlåtelseförluster

Icke-realiserade värdeförändringar, netto

Sammanlagt

Nettointäkter från derivatinstrument:

Aktierelaterade poster

Vinster

Förluster

Icke-realiserade värdeförändringar, netto

Ränterelaterade poster

Vinster

Förluster

Icke-realiserade värdeförändringar, netto

Andra än aktie- eller ränterelaterade poster

Vinster

Förluster

Icke-realiserade värdeförändringar, netto

Sammanlagt

Av nettointäkterna av fastigheter och fastighetsvärdepapper ska specificeras hyresinkomster, vederlag, realiserade och icke-realiserade vinster och förluster samt övriga intäkter och kostnader specificerade på  ett lämpligt sätt.

I noterna till resultaträkningen ska följande anges:

Utdelad och återinvesterad avkastning

Ökning och minskning av placeringarnas  verkliga värde, brutto

Övriga förändringar som påverkar placeringsfondens tillgångar och åtaganden

Transaktionskostnader som hänför sig till placeringsfondens placeringar.

8 §
Noter till balansräkningen

I noterna till balansräkningen ska anges

1) förändring av fondens värde under räkenskapsperioden, specificerad enligt fondens värde 1.1, teckning av fondandelar, inlösen av fondandelar, utdelning av avkastning, räkenskapsperiodens vinst eller förlust samt fondens värde 31.12.

2) en beräkning av den utdelningsbara avkastningen 31.12. enligt fondens stadgar.

3) placeringar i värdepapper enligt slag samt derivatinstrument klassificerade enligt bilaga III  och avstämda mot fondens värde 31.12.; en specialplaceringsfond ska dessutom ange fastighetsvärdepappersplaceringar och fastighetsplaceringar klassificerade enligt nämnda bilaga och avstämda mot fondens värde 31.12.

4) uppgift om skulder och andra åtaganden för vilka placeringsfonden har pantsatt, intecknat eller på annat sätt som säkerhet ställt egendom, specificerade per säkerhetsslag.

9 §
Innehållet i en placeringsfonds verksamhetsberättelse

Utöver vad som anges i 96 § i lagen om placeringsfonder ska en placeringsfonds verksamhetsberättelse förutom det föregående bokslutet samt revisionsberättelsen innehålla åtminstone

1) en redogörelse, med beaktande av fondens placeringspolitik, för fördelningen av placeringarna per bransch, geografiskt marknadsområde eller enligt andra ändamålsenliga grunder som beskriver placeringarnas sammansättning som en procentuell andel av fondens värde,

2) en redogörelse för fördelningen av placeringarna enligt olika andelsserier som en procentuell andel av fondens värde,

3) en redogörelse för de ändringar som inträffat i placeringarnas sammansättning under rapportperioden,

4) en redogörelse för i vilken omfattning fonden i sin verksamhet har använt olika derivatinstrument, låne- och återköpsavtal samt för antalet dylika avtal i slutet av året separat fördelade på avtal som ingåtts för att avvärja risker som hänför sig till placeringsverksamhet och i övrigt som en del av placeringsverksamhet enligt målen,

5) fondens värde och värdet av en fondandel under den senaste räkenskapsperioden och de två föregående räkenskapsperioderna,

6) en redogörelse för de arvoden som betalats till fondbolaget eller förvaltningsinstitutet fördelade på arvoden för förvaltning och förvaring av fondens medel samt på motsvarande kostnader för de placeringsfonder och fondföretag som varit föremål för fondens placeringar, ifall fonden på grundval av sina stadgar kan placera egna medel i andelar i andra placeringsfonder och fondföretag, samt

7) en redogörelse för de anskaffningar och överlåtelser av fastigheter som gjorts för en specialplaceringsfond som investerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter eller fastighetsvärdepapper.

Om placeringsfonden är en matarfond eller mottagarfond ska dess verksamhetsberättelse innehålla också en redogörelse för totalkostnaderna. I en matarfonds verksamhetsberättelse ska det anges var och hur man kan få dess mottagarfonds verksamhetsberättelse eller årsberättelsen för ett fondföretag som är mottagarfond.

En specialplaceringsfond som investerar huvudsakligen i fastigheter eller fastighetsvärdepapper ska i sin verksamhetsberättelse ange sådana uppgifter om sina fastigheter som uppfyller minimikraven i 3 § i finansministeriets förordning om minimikraven på de uppgifter som skall lämnas med stöd av lagen om fastighetsfonder (819/2007).

De redogörelser som avses ovan i 1 mom. kan lämnas antingen som separata utredningar till verksamhetsberättelsen eller i samband med bokslutsuppgifterna.

10 §
Innehållet i halvårsrapporten

Utöver vad som anges i 94 § i lagen om placeringsfonder ska en placeringsfonds halvårsrapport åtminstone innehålla en sådan redogörelse för rapportperioden som avses i 8 § 3 punkten för placeringar i värdepapper, klassificerad enligt bilaga III, samt de redogörelser som avses i 9 § 1 mom. 1, 3 och 6 punkten. I en matarfonds halvårsrapport ska dessutom anges var och hur man kan få dess mottagarfonds halvårsrapport.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

Genom denna förordning upphävs finansministeriets förordning om fondbolags bokslut och verksamhetsberättelse samt om placeringsfonders bokslut, verksamhetsberättelse och halvårsrapport (820/2007).

Det som i denna förordning bestäms om en placeringsfonds bokslut och verksamhetsberättelse tillämpas första gången i det bokslut som upprättas för 2012.

Det som i denna förordning bestäms om en placeringsfonds halvårsrapport tillämpas första gången i den halvårsrapport som upprättas 2012.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (32009L0065); EGT nr L 302, 17.11.2009, s.32

  Helsingfors den 20 juni 2012

Näringsminister
Jyri Häkämies

Konsultativ tjänsteman
Irmeli Vuori

Bilaga I

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANSRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG

RESULTATRÄKNING

Provisionsintäkter

Förvaltningsarvoden

- Återburna förvaltningsarvoden

Teckningsprovisioner

Inlösningsprovisioner

Övriga arvoden

Intäkter från egetkapitalinstrument

Företag inom samma koncern

Ägarintresseföretag

Övriga företag

Ränteintäkter

Nettointäkter från finansiella tillgångar som kan säljas

Nettoresultat av säkringsredovisning

Övriga rörelseintäkter

FONDBOLAGSVERKSAMHETENS INTÄKTER

Provisionskostnader

Räntekostnader

Administrationskostnader

Personalkostnader

Löner och arvoden

Lönebikostnader

Pensionskostnader

Övriga lönebikostnader

Övriga administrationskostnader

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

Övriga rörelsekostnader

Nedskrivningar av krediter och andra förbindelser

Nedskrivningar av övriga finansiella tillgångar

RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)

Bokslutsdispositioner

Inkomstskatt

Vinst (förlust) av ordinarie verksamhet efter skatt

Intäkter från och kostnader för övrig verksamhet

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)

BALANSRÄKNING

AKTIVA

Kontanta medel

Fordringar på kreditinstitut

På anfordran betalbara

Övriga

Fordringar på allmänheten och den offentliga sektorn

På anfordran betalbara

Övriga

Skuldebrev

Den offentliga sektorn

Övriga

Aktier och andelar

Aktier och andelar i ägarintresseföretag

Aktier och andelar i företag inom samma koncern

Derivatinstrument

Immateriella tillgångar

Materiella tillgångar

Förvaltningsfastigheter samt aktier och andelar i förvaltningsfastigheter

Övriga fastigheter samt aktier och andelar i fastighetssammanslutningar

Övriga materiella tillgångar

Aktieemissionsfordringar

Övriga tillgångar

Resultatregleringar och förskottsbetalningar

Latenta skattefordringar

PASSIVA

FRÄMMANDE KAPITAL

Skulder till kreditinstitut

På anfordran betalbara

Övriga

Skulder till allmänheten och den offentliga sektorn

På anfordran betalbara

Övriga

Skuldebrev emitterade till allmänheten

Masskuldebrevslån

Övriga

Derivatinstrument och andra skulder som innehas för handel

Övriga skulder

Övriga skulder

Avsättningar

Resultatregleringar och erhållna förskott

Efterställda skulder

Kapitallån

Övriga

Latenta skatteskulder

ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER

Avskrivningsdifferens

Reserver

EGET KAPITAL

Aktiekapital

Överkursfond

Uppskrivningsfond

Övriga bundna fonder

Reservfond

Fond för verkligt värde

Säkring av kassaflödet

Omräkningsdifferenser

Värdering till verkligt värde

Fonder enligt bolagsordningen

Övriga fonder

Fria fonder

Balanserad vinst (förlust)

Räkenskapsperiodens vinst (förlust)

FÖRBINDELSER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN

Förbindelser for kunders räkning till förmån för tredje part

Garantier och panter

Övriga

Oåterkalleliga förbindelser till förmån för kunder

Återköpsförbindelser avseende värdepapper

Övriga

Bilaga II

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANSRÄKNINGSSCHEMA FÖR PLACERINGSFONDER

RESULTATRÄKNING

1. INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRINGAR

a) Nettointäkter från värdepapper

b) Nettointäkter från derivatinstrument

c) Utdelningsintäkter och vinstandelar

d) Ränteintäkter

e) Övriga intäkter

2. KOSTNADER

a) Arvodeskostnader

aa) Till fondbolag

ab) Till förvaringsinstitut

b) Räntekostnader

c) Övriga kostnader

3. RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)

BALANSRÄKNING

A k t i v a

1. Värdepapper till marknadsvärde

2. Kundfordringar

3. Övriga fordringar

a) Derivatinstrumentens värdestegringar

b) övriga

4. Resultatregleringar

5. Kassa och bank

Aktiva sammanlagt

P a s s i v a

A. FONDENS VÄRDE

1. Fondens värde

B. FRÄMMANDE KAPITAL

1. Långfristiga skulder

2. Leverantörsskulder

3. Övriga skulder

a) Nedskrivningar av derivatinstrument

b) Övriga

4. Resultatregleringar

Passiva sammanlagt

Bilaga III

KLASSIFICERINGEN AV PLACERINGSFONDERS OCH SPECIALPLACERINGSFONDERS VÄRDEPAPPERSPLACERINGAR OCH DERIVATINSTRUMENT
Värdepapper Antal St/nominellt, EUR Kurs EUR/% Marknadsvärde/värdeförändring, EUR Procent av fondens värde
Värdepapper med vilka bedrivs offentlig handel på fondbörsens börslista Sammanlagt
Värdepapper med vilka bedrivs handel på någon annan reglerad marknadsplats, som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten, än fondbörsens börslista Sammanlagt
Värdepapper vilkas emissionsvillkor innefattar ett åtagande att göra värdepapperen föremål för handel inom ett år efter att de emitterats inom någotdera av ovan nämnda omsättningssystem Sammanlagt
Övriga värdepapper Sammanlagt
Värdepapper sammanlagt
Standardiserade derivatinstrument
Räntederivat Terminskontrakt Optionskontrakt Köpta Utställda
Valutaderivat Terminskontrakt Optionskontrakt Köpta Utställda
Aktiederivat Terminskontrakt Optionskontrakt Köpta Utställda
Övriga derivat Terminskontrakt Optionskontrakt Köpta Utställda
Ickestandardiserade derivatinstrument
Räntederivat Terminskontrakt Optionskontrakt Köpta Utställda
Valutaderivat Terminskontrakt Optionskontrakt Köpta Utställda
Aktiederivat Terminskontrakt Optionskontrakt Köpta Utställda
Övriga derivat Terminskontrakt Optionskontrakt Köpta Utställda
Kassa och övriga tillgångar, netto
Fondens värde
Antalet utlöpande andelar Antalet tillväxtandelar Antalet avkastningsandelar
Värdet av en fondandel Värdet av en tillväxtandel Värdet av en avkastningsandel

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.