325/2012

Utfärdad i Helsingfors den 15 juni 2012

Lag om ändring av kommunallagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kommunallagen (365/1995) den svenska språkdräkten i 25 a § 2 mom. samt 50 § 1 mom. 15 punkten, 68 § 3 mom., 69 § 1 mom., 72 § 1 mom., 73 § 1 mom. 4 punkten, 87 c § 2 mom., 87 d § 1 mom., 87 i § 2 mom. och 87 k § 1 mom.,

av dem den svenska språkdräkten i 25 a § 2 mom., 50 § 1 mom. 15 punkten, den svenska språkdräkten i 73 § 1 mom. 4 punkten och den svenska språkdräkten i 87 d § 1 mom. sådana de lyder i lag 1068/2008, 68 § 3 mom., 69 § 1 mom., den finska språkdräkten i 73 § 1 mom. 4 punkten, den finska språkdräkten i 87 d § 1 mom., 87 i § 2 mom. och 87 k § 1 mom. sådana de lyder i lag 519/2007 och 87 c § 2 mom. sådant det lyder i lag 1375/2007, samt

fogas till 13 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 81/2002 och 519/2007, en ny 3 a-punkt som följer:

13 §
Fullmäktiges uppgifter

Fullmäktige skall


3 a) fatta beslut om grunderna för kommunens och kommunkoncernens interna kontroll och riskhantering,


25 a §
Koncernledning

Koncernledningen ansvarar för styrningen av kommunkoncernen och för ordnandet av koncernövervakningen.

50 §
Förvaltningsstadga

Fullmäktige godkänner en förvaltningsstadga som innehåller behövliga bestämmelser om åtminstone


15) granskning av förvaltningen och ekonomin samt om intern kontroll och riskhantering.


68 §
Bokslut

Bokslutet ska ge riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av kommunens verksamhet och om kommunens ekonomiska ställning och finansiering. De tilläggsupplysningar som behövs för detta ska lämnas i noterna.


69 §
Verksamhetsberättelse

I verksamhetsberättelsen ska ingå en redogörelse för hur de mål för verksamheten och ekonomin som uppställts av fullmäktige har nåtts i kommunen och kommunkoncernen. I verksamhetsberättelsen ska också ingå uppgifter om sådana väsentliga saker som gäller kommunens och kommunkoncernens ekonomi och som inte ska redovisas i kommunens eller kommunkoncernens balansräkning, resultaträkning eller finansieringsanalys. Sådana saker är åtminstone en uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen samt uppgifter om hur den interna kontrollen och riskhanteringen är ordnad och om de centrala slutsatserna.


72 §
Revisorer

För granskning av förvaltningen och ekonomin väljer fullmäktige en eller flera revisorer som utför sitt uppdrag under tjänsteansvar. Revisorerna kan väljas för granskning av förvaltningen och ekonomin för högst sex räkenskapsperioder. Revisorerna ska vara personer eller samfund som godkänts av revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-revisor eller OFR-samfund). Samfundet ska förordna en OFR-revisor till ansvarig revisor. Om ett samfund inte väljs till revisor och om endast en revisor väljs, ska minst en revisorsersättare väljas. På revisorsersättaren tillämpas vad som föreskrivs om revisor. Fullmäktige kan entlediga en revisor under mandattiden. En revisor kan lämna sitt uppdrag under mandattiden genom att meddela fullmäktige detta. Särskilda bestämmelser gäller för OFR-samfund.


73 §
Revisorernas uppgifter

Revisorerna ska senast före utgången av maj med iakttagande av god revisionssed granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut. Revisorerna ska granska om


4) kommunens och kommunkoncernens interna kontroll och riskhantering samt koncernövervakningen har ordnats på behörigt sätt.


87 c §
Direktion

Direktionen leder och övervakar affärsverkets verksamhet. Direktionen ansvarar för att affärsverkets förvaltning och verksamhet samt den interna kontrollen och riskhanteringen ordnas på behörigt sätt.


87 d §
Direktör

Ett kommunalt affärsverk ska ha en direktör som står i tjänsteförhållande till kommunen eller samkommunen. Direktören lyder under direktionen och leder och utvecklar affärsverkets verksamhet, sörjer för affärsverkets förvaltning samt för ordnandet av ekonomin, den interna kontrollen och riskhanteringen.


87 i §
Bokslut för en kommuns eller en samkommuns affärsverk

Till bokslutet hör balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Bokslutet ska ge riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av affärsverkets verksamhet och om dess ekonomiska ställning och finansiering. De tilläggsupplysningar som behövs för detta ska lämnas i noterna. Affärsverkets särskilda bokslut sammanställs i kommunens eller samkommunens bokslut.


87 k §
Verksamhetsberättelse och behandling av räkenskapsperiodens resultat

Ett kommunalt affärsverk ska i sin verksamhetsberättelse redogöra för hur målen för affärsverkets verksamhet och ekonomi har nåtts. I verksamhetsberättelsen ska också ingå uppgifter om sådana väsentliga saker som gäller affärsverkets ekonomi och som inte ska redovisas i resultaträkningen, finansieringsanalysen eller balansräkningen. Sådana saker är åtminstone en uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen samt uppgifter om hur den interna kontrollen och riskhanteringen är ordnad och om de centrala slutsatserna.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

Bestämmelserna i 13 § 2 mom. 3 a-punkten, 25 a § 2 mom., 50 § 1 mom. 15 punkten, 73 § 1 mom. 4 punkten, 87 c § 2 mom. och 87 d § 1 mom. träder dock i kraft först vid ingången av 2014.

Bokslutet och verksamhetsberättelsen ska upprättas enligt 68 § 3 mom., 69 § 1 mom., 87 i § 2 mom. och 87 k § 1 mom. första gången för räkenskapsperioden 2013. Uppgifter om ordnandet av den interna kontrollen och riskhanteringen och om de centrala slutsatserna ska införas första gången i den verksamhetsberättelse som upprättas för räkenskapsperioden 2014.

Lagens 72 § 1 mom. ska tillämpas första gången när revisorer väljs efter den mandattid för fullmäktige som går ut 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 24/2012
RvUB 9/2012
RSv 37/2012

  Helsingfors den 15 juni 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.