1491/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Lag om upphävande av lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland (225/2004), nedan den lag som upphävs.

2 §

En filial till ett fondbolag från tredjeland som vid denna lags ikraftträdande har giltigt verksamhetstillstånd som har beviljats med stöd av den lag som upphävs får fortsätta att bedriva verksamhet i Finland i enlighet med det tillståndet.

3 §

Om det i någon annan lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den hänvisas till den lag som upphävs ska hänvisningen anses avse motsvarande bestämmelser i lagen om placeringsfonder (48/1999).

4 §

Denna lag träder i kraft den 31 december 2011.

RP 113/2011
EkUB 10/2011
RSv 100/2011
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (32009L0065); EGT nr L 302, 17.11.2009, s. 32
Kommissionens direktiv 2010/43/EU (32010L0043); EGT nr L 176, 10.7.2010, s. 42
Kommissionens direktiv 2010/44/EU (32010L0044); EGT nr L 176, 10.7.2010, s. 28 (rättelser EGT nr L 179, 14.7.2010, s. 16)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU (32010L0078); EGT nr L 331, 15.12.2010, s 120

  Helsingfors den 29 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.