1251/2011

Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2011

Lag om ändring av lagen om främjande av integration

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om främjande av integration (1386/2010) 7 § 3 mom., 34 § 2 mom., 35 och 36 §, 37 § 2 mom., 59, 67, 68 och 81 §, 84 § 3 mom. samt 87 § 1 mom. som följer:

7 §
Basinformation om det finländska samhället

Varje myndighet som tillämpar denna lag svarar för sin del för produktionen och uppdateringen av innehållet i basinformationsmaterialet. Arbets- och näringsministeriet svarar för samordningen, översättningen och distributionen av basinformationsmaterialet.

34 §
Statens program för integrationsfrämjande

Arbets- och näringsministeriet svarar för beredningen av programmet. De ministerier som är centrala med avseende på utvecklingen av integrationsfrämjandet uppställer för sina respektive förvaltningsområden målen och åtgärderna för utvecklingen som en del av planeringen av verksamheten och ekonomin i förvaltningsområdet.


35 §
Arbets- och näringsministeriet uppgifter

Arbets- och näringsministeriet svarar för

1) den allmänna utvecklingen, planeringen och styrningen av integrationspolitiken,

2) samordningen av integrationspolitiken och främjandet av goda etniska relationer,

3) den nationella utvärderingen och uppföljningen av integrationspolitiken och främjandet av goda etniska relationer.

Arbets- och näringsministeriet styr närings-, trafik- och miljöcentralerna i uppgifter som hänför sig till integrationsfrämjande och främjande av goda etniska relationer.

36 §
Samarbetsorgan mellan ministerierna

För att främja samarbetet kring och informationen om integrationsfrämjande mellan ministerierna samt samordna åtgärderna bistås arbets- och näringsministeriet av ett samarbetsorgan som består av representanter för de ministerier som är centrala med avseende på integrationsfrämjandet.

37 §
Närings-, trafik- och miljöcentralens uppgifter

Närings-, trafik- och miljöcentralen stöder uppgörandet av programmen för integrationsfrämjande i kommunerna inom sitt verksamhetsområde och följer genomförandet av programmen. Närings-, trafik- och miljöcentralen lämnar årligen uppgifter till arbets- och näringsministeriet om programmen för integrationsfrämjande inom sitt område och genomförandet av dem.


59 §
Arvodet till företrädaren och kostnader

Närings-, trafik- och miljöcentralen betalar på ansökan arvode till en företrädare som förordnats för ett barn på basis av den tid som använts till företrädarens uppgifter och ersättning för kostnaderna för företrädandet, om företrädaren har förordnats med stöd av denna lag eller lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) och barnet har beviljats uppehållstillstånd. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om grunderna för utbetalning av arvode, arvodets storlek, kostnader som ska ersättas och förfarandet vid utbetalning av arvode och ersättning för kostnader.

67 §
Försökskommun

En försökskommun är en kommun som på basis av en ansökan som lämnats till inrikesministeriet eller arbets- och näringsministeriet har antagits till försöket.

68 §
Kriterier för val av deltagare i försöket

Arbets- och näringsministeriet godkänner på ansökan dem som får delta i försöket. Vid valet ska det beaktas hur projekten fördelas geografiskt. Vid bedömningen av ansökan ska uppmärksamhet fästas vid följande omständigheter:

1) projektet motsvarar försökets innehåll enligt 63 § och försökets syfte enligt 65 §,

2) i projektet ingår samarbete över förvaltningsgränserna,

3) i projektplanen anges de allmänna och specificerade målen för försöket Delaktig i Finland, projektets åtgärder, deltagare och tidtabell samt kostnadskalkyl, av vilken ska framgå för vilka kostnader finansiering söks.

81 §
Uppföljning och utvärdering av försöket

Försökskommunerna och arbets- och näringsbyråerna sköter uppföljningen och utvärderingen av försöket. De är skyldiga att lämna närings-, trafik- och miljöcentralen i sitt område samt arbets- och näringsministeriet de uppgifter som dessa begär om försöket. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska göra en utvärdering av försöken inom sitt område och lämna den till arbets- och näringsministeriet. Arbets- och näringsministeriet svarar för att en slutrapport om försöket avfattas.

84 §
Försäkringsskyddet för personer som deltar i integrationsfrämjande åtgärder

Arbets- och näringsministeriet ordnar gruppansvarsförsäkring för personer som deltar i sådana integrationsfrämjande åtgärder som avses i 1 mom.

87 §
Rätt att få uppgifter

Arbets- och näringsministeriet, regionförvaltningsverk, närings-, trafik- och miljöcentraler, arbets- och näringsbyråer, kommunala myndigheter och Folkpensionsanstalten har trots sekretessbestämmelserna rätt att av varandra, Migrationsverket, förläggningar och flyktingslussar, de som tillhandahåller åtgärder och tjänster som stöder integration och företrädare som förordnats för barn utan vårdnadshavare avgiftsfritt få den information som är nödvändig för att utföra uppgifterna enligt 2, 5 och 6 kap. i denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 73/2011
FvUB 3/2011
AjUU 5/2011
RSv 58/2011

  Helsingfors den 9 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.