1020/2011

Utfärdad i Helsingfors den 5 september 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om processhjälpmedel i livsmedel

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 3 mom. i livsmedelslagen (23/2006):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller processhjälpmedel och användningen av dem vid framställningen av ett livsmedel eller en beståndsdel av ett sådant.

Denna förordning tillämpas inte, om mera detaljerade föreskrifter meddelas någon annanstans.

Denna förordning tillämpas inte på extraheringslösningsmedel som används vid framställningen av tillsatsämnen för livsmedel, vitaminer och andra näringsämnen, om inte annat bestäms nedan.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) processhjälpmedel medel som

i.) inte konsumeras som egentliga livsmedel

ii.) avsiktligen används i ett visst teknologiskt syfte vid behandling eller processering av råvaror, livsmedel eller beståndsdelar av sådana.  

iii.) i sin egentliga form, eller i form av produkter som härrör ur det, kan finnas kvar oavsiktligt i slutprodukten på grund av att det är tekniskt oundvikligt, samt som inte orsakar hälsofara och inte har någon teknologisk effekt på slutprodukten,

2) lösningsmedel ett ämne för upplösning av livsmedel eller beståndsdelar av livsmedel samt av de föroreningar som kan finnas i detta livsmedel och

3) extraheringslösningsmedel ett sådant processhjälpmedel som används för extrahering av ett livsmedel eller en beståndsdel av ett sådant och som efter extraheringen avlägsnas ur livsmedlet eller beståndsdelen.

3 §
Egenskaperna hos och användningen av processhjälpmedel

Ett processhjälpmedel ska till sin renhet, kvalitet och sina övriga egenskaper vara lämpligt att användas vid framställningen av ett livsmedel eller en beståndsdel till ett sådant. Om ett processhjälpmedel också används som tillsatsämne för livsmedel, ska det uppfylla de kvalitetskrav som separat bestäms i fråga om tillsatsämne för livsmedel.

Användningen av processhjälpmedel får inte göra livsmedlet skadligt för hälsan.

4 §
Krav som ställs i fråga om extraheringslösningsmedel

Ett extraheringslösningsmedel får inte innehålla ett främmande ämne eller något annat ämne i en sådan mängd att livsmedlet eller dess beståndsdel blir skadligt för hälsan som en följd av att extraheringslösningsmedlet används.

Om inte något annat bestäms någon annanstans, får ett extraheringslösningsmedel innehålla arsen högst 1 mg/kg och bly högst 1 mg/kg.

5 §
Förpackningspåskrifter för extraheringslösningsmedel

Extraheringslösningsmedel om vilka bestäms i detta beslut får säljas för att användas vid framställning av livsmedel endast i sådana förpackningar eller kärl, där följande påskrifter har gjorts på ett bestående sätt och så att de är lätta att få syn på och läsa:

a) det namn på extraheringslösningsmedlet som nämns i bilagan,

b) en tydlig påskrift om att ämnet till sin kvalitet är lämpligt att användas vid framställning av livsmedel,

c) partikod,

d) tillverkarens, förpackarens eller den inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet verksamma säljarens namn, firma eller bifirma och adress,

e) innehållsmängden i volymenheter och

f) särskilda lagrings- eller bruksanvisningar vid behov.

Uppgifterna i punkterna c, d, e och f kan ges i en separat handling i anslutning till varupartiet vilken följer med varupartiet eller tillställs mottagaren på förhand.

Utöver bestämmelserna i denna förordning ska dessutom de mera detaljerade bestämmelserna om angivande av vikt samt om klassificering, förpackning och övrig märkning av farliga ämnen eller preparat följas.

Påskrifterna ovan ska göras på finska och svenska eller på något annat språk som köparen kan acceptera och förstå.

6 §
Tillåtelse att använda extraheringslösningsmedel

Vid framställningen av livsmedel får som extraheringsmedel användas vatten, i vilket tillåtna surhetsreglerande medel får tillsättas, samt andra livsmedel som lämpar sig för extrahering och som har lösningsmedelsegenskaper.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. får som extraheringslösningsmedel användas endast de ämnen som nämns i bilagan på de villkor som bestäms i den.

Jord- och skogsbruksministeriet kan begränsa eller förbjuda försäljningen av ett extraheringslösningsmedel, som tillåts enligt denna förordning, eller användningen av medlet för framställning av livsmedel, om det i nya forskningsrön eller vid en omvärdering av medlet framgår att medlet kan medföra fara eller men för konsumentens hälsa.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 september 2011.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut om processhjälpmedel i livsmedel (760/1998).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/32/EG, EUT nr L 141, 6.6.2009, s. 3; 2010/59/EU, EUT 225, 27.8.2010, s. 10

  Helsingfors den 5 september 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Livsmedelsöverinspektör
Liisa Rajakangas

Bilaga

EXTRAHERINGSLÖSNINGSMEDEL SOM FÅR ANVÄNDAS VID FRAMSTÄLLNING AV LIVSMEDEL OCH DERAS BESTÅNDSDELAR

I. Extraheringslösningsmedel (1) som enligt god framställningssed får användas för alla bruksändamål är

Propan

Butan

Etylacetat

Etanol

Koldioxid

Aceton (2)

Kväveoxid


(1) Ett extraheringslösningsmedel anses ha använts enligt god framställningssed, om följden av användningen av det endast är tekniska rester eller derivat av dessa, vilka är ofarliga för konsumentens hälsa.

(2) Det är förbjudet att använda aceton för rening av restolja av oliv.

II. Extraheringslösningsmedel som får användas på följande villkor:

Extraheringslösningsmedel Användning Maximimängd i livsmedel
Hexan (1) Framställning av fraktioner av fetter och oljor samt kakaosmör  1 mg/kg i fett, olja eller kakaosmör
Framställning av fettfria proteinpreparat och fettfria spannmålsprodukter 10 mg/kg i livsmedel som innehåller fettritt proteinpreparat och fettfritt mjöl 30 mg/kg i sojapreparat som är färdiga att säljas till konsumenten
Framställning av fettfria spannmålsgroddar  5 mg/kg i fettfria groddar
Metylacetat Avlägsnande av koffein samt irriterande ämnen och ämnen med bitter smak ur kaffe och te  20 mg/kg i kaffe eller te
Framställning av socker ur sirap 1 mg/kg i socker
Etylmetylketon (2) Fraktionering av fetter och oljor 5 mg/kg i fett eller olja
Avlägsnande av koffein samt irriterande ämnen och ämnen med bitter smak ur kaffe och te  20 mg/kg i kaffe eller te
Diklormetan  Avlägsnande av koffein samt irriterande ämnen och ämnen med bitter smak ur kaffe och te  2 mg/kg i rostat kaffe och 5 mg/kg i te
Metanol I alla livsmedel 10 mg/kg
Propan-2-ol I alla livsmedel  10 mg/kg
Dimetyleter  Framställning av avfettade animaliska proteinprodukter 0,009 mg/kg i avfettad proteinprodukt

(1) Med hexan avses ett kommersiellt preparat som i första hand består av acykliska mättade kolväten, som innehåller sex kolatomer och som destilleras i temperaturintervaller om 64... 70 C. Det är förbjudet att använda hexan tillsammans med etylmetylketon.

(2) Mängden n-hexan i lösningsmedlet får vara högst 50 mg/kg. Det är förbjudet att använda etylmetylketon tillsammans med hexan.

III. Extraheringslösningsmedel som får användas på följande villkor:

Extraheringslösningsmedel Extraheringslösningsmedlets maximalmängd i ett livsmedel i vilket det har hamnat sådana aromer som har framställts ur naturliga aromkällor med användning av extraheringslösningsmedel
Dietyleter 2 mg/kg
Hexan (1) 1 mg/kg
Cyklohexan 1 mg/kg
Metylacetat 1 mg/kg
Butan-1-ol 1 mg/kg
Butan-2-ol 1 mg/kg
Etylmetylketon (1) 1 mg/kg
Diklormetan 0,02 mg/kg
Propan-1-ol 1 mg/kg
Cyklohexan 1 mg/kg
1,1,1,2-tetrafluoretan 0,02 mg/kg
Metanol 1,5 mg/kg
Propan-2-ol  1 mg/kg

(1) Det är förbjudet att använda etylmetylketon tillsammans med hexan.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.