901/2011

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

Lag om ändring av kreditinstitutslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kreditinstitutslagen (121/2007) 5, 6, 12, 18, 32 och 53 §, 55 § 4 mom. samt 66 och 127 §,

av dem 12, 32 och 53 §, 55 § 4 mom. samt 66 § sådana de lyder i lag 299/2010, och

ändras 4 §, 8 § 1 mom., 13 och 20 §, 22 § 1 mom., 44 §, 76 § 1 mom., den finska språkdräkten i rubriken för 93 § samt 93 § 1 mom.,

av dem 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 299/2010, 8 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1357/2010, 20 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1357/2010 samt 22 § 1 mom., 44 § och 76 § 1 mom. sådana de lyder i lag 299/2010, som följer:

4 §
Kreditinstitutsverksamhet

Med kreditinstitutsverksamhet avses i denna lag affärsverksamhet som består i att från allmänheten ta emot återbetalbara medel samt i att erbjuda krediter eller annan finansiering för egen räkning.

Som finansiering enligt 1 mom. betraktas inte betalningstid som den som säljer varor eller tjänster beviljar köparen och inte heller finansiering uteslutande till sådana företag inom samma koncern som inte erbjuder finansiering enligt 1 mom. inom ramen för sin affärsverksamhet.

8 §
Kreditinstitut

Ett kreditinstitut är ett företag som har sådan koncession för kreditinstitutsverksamhet som avses i 3 kap. Ett kreditinstitut kan vara en inlåningsbank eller ett kreditföretag.


13 §
Finansiella institut

Med finansiella institut avses i denna lag finländska eller utländska företag som inte är kreditinstitut eller utländska kreditinstitut och vars huvudsakliga verksamhet är att tillhandahålla tjänster som avses i 30 § 1 mom. 3—11 punkten eller att förvärva aktier och andelar. Som finansiella institut betraktas också värdepappersföretag som avses i lagen om värdepappersföretag samt med dessa jämförbara utländska företag, om inte något annat föreskrivs nedan. Som finansiella institut betraktas dessutom betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut (297/2010) samt med dessa jämförbara utländska företag, vars huvudsakliga verksamhet är att tillhandahålla betaltjänster eller att bedriva någon annan affärsverksamhet som avses i denna paragraf. Som finansiella institut betraktas inte försäkringsholdingsammanslutningar som avses i 1 kap. 8 § i försäkringsbolagslagen (521/2008) och inte heller konglomerats holdingsammanslutningar som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004), om inte något annat följer av 73 § 2 mom. i denna lag.

20 §
Undantag från kreditinstituts ensamrätt att ta emot återbetalbara medel

Bestämmelserna i 19 § begränsar inte

1) Finlands Banks rätt att från allmänheten ta emot återbetalbara medel,

2) fondbolags rätt att bedriva fondverksamhet enligt lagen om placeringsfonder (48/1999),

3) värdepappersföretags och fondbolags rätt att tillhandahålla sparavtal enligt lagen om bundet långsiktigt sparande (1183/2009),

4) försäkringsföretags rätt att bedriva försäkringsrörelse enligt försäkringsbolagslagen,

5) rätten att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen om betalningsinstitut.

Aktiebolag och andelslag får dessutom trots 19 § från allmänheten ta emot återbetalbara medel genom att erbjuda andra skuldinstrument än sådana som ska återbetalas på anfordran. Om dessa skuldinstrument erbjuds allmänheten på andra sätt än genom att värdepapper enligt värdepappersmarknadslagen emitteras till allmänheten, ska aktiebolaget eller andelslaget upprätta och offentliggöra delårsrapporter, årsrapporter, bokslut och bokslutskommunikéer med iakttagande av 2 kap. 5, 5 a, 6 och 6 a § i värdepappersmarknadslagen. På undantag från informationsskyldigheten enligt denna paragraf tillämpas 2 kap. 11 § värdepappersmarknadslagen.

Bestämmelser om rätten för utländska värdepappersföretag, fondbolag, försäkringsbolag och betalningsinstitut att tillhandahålla tjänster i Finland inom ramen för sin koncession utfärdas särskilt.

22 §
Koncessionsansökan

Finansinspektionen beviljar på ansökan ett kreditinstitut koncession. Koncession kan beviljas för verksamhet som inlåningsbank eller kreditföretag. Finansministeriet föreskriver genom förordning vilka upplysningar som ska fogas till ansökan.


44 §
Minimikapital

En inlåningsbanks och ett kreditföretags aktiekapital, andelskapital eller grundkapital ska uppgå till minst fem miljoner euro. Kapitalet ska vara tecknat i sin helhet när koncessionen beviljas.

76 §
Gruppbaserade kapitalkrav

Ett kreditinstitut ska ha en tillräcklig gruppbaserad kapitalbas för att täcka de gruppbaserade exponeringar som avses i 55 § 1 mom.


93 §
Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter

Finansinspektionen utfärdar sådana närmare föreskrifter om de finansiella förutsättningar för kreditinstitutsverksamhet som avses i 5 kap. och som förutsätts för genomförande av kreditinstitutsdirektivet och kapitalbasdirektivet.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

RP 2/2011
EkUB 1/2011
RSv 3/2011
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG (32009L0110) EUT nr L 267, 10.10.2009, s. 7-17

  Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.