598/2011

Utfärdad i Helsingfors den 27 maj 2011

Lag om ändring av 2 och 4 § i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Sovjetunionen om en avtappningsstadga för Saimen och Vuoksen samt om tillämpning av överenskommelsen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Sovjetunionen om en avtappningsstadga för Saimen och Vuoksen samt om tillämpning av överenskommelsen (1331/1991) 2 § 1 och 3 mom. samt 4 § 1 mom.,

sådana de lyder, 2 § 1 mom. och 4 § 1 mom. i lag 78/1995 och 2 § 3 mom. i lag 1467/2009, som följer:

2 §

Jord- och skogsbruksministeriet ska med iakttagande av 18 kap. 6 § 1 mom. i vattenlagen (587/2011) ersätta skada, men och annan förlust av förmån som eventuellt förorsakas på finskt territorium till följd av verkställigheten av överenskommelsen.


Vid handläggningen av ersättningsansökningar samt när ersättningar fastställs och betalas tillämpas vattenlagen och de bestämmelser som har utfärdats med stöd av den.


4 §

Den som sköter avtappningen ska föra bok över datum för inledande och avslutande av avtappningar som avviker från det normala. Den närings-, trafik- och miljöcentral som avses i 3 § ska tillkännage dem med iakttagande i tillämpliga delar av 11 kap. 22 § i vattenlagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 277/2009
MiUB 22/2010
RSv 355/2010

  Helsingfors den 27 maj 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.