520/2011

Utfärdad i Helsingfors den 19 maj 2011

Statsrådets förordning om ändring av 6 och 43 § i reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från statsrådets kansli,

ändras i reglementet för statsrådet (262/2003) 6 § 14 punkten och 43 § 1 mom. 2 punkten, av dem 6 § 14 punkten sådan den lyder i förordning 905/2009, samt

fogas till 6 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 375/2007 och 905/2009, en ny 15 punkt som följer:

6 §
Ärenden som enligt lag eller förordning skall avgöras av statsrådet

Utöver vad som föreskrivs i 3—5 § skall följande ärenden, som enligt lag eller förordning skall avgöras av statsrådet, handläggas och avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde:


14) publicering av författningar på samiska i författningssamlingen och publicering av fördrag på samiska i författningssamlingens fördragsserie,

15) ställande av sådan försäkringsgaranti för undantagsförhållanden som avses i 1 § i lagen om försäkringsgaranti för undantagsförhållanden (408/2007).

43 §
Behörighetsvillkor för tjänstemän

Behörighetsvillkor är:


2) för statssekreterare såsom kanslichef, kanslichefer, understatssekreterare, avdelningschefer och för tjänstemän i motsvarande tjänsteställning högre högskoleexamen och sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

På tjänstetillsättningsförfaranden som har inletts före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas dock de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

  Helsingfors den 19 maj 2011

Vid förhinder för statsministern, Minister
Mauri Pekkarinen

Regeringsråd
Marika Paavilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.