393/2011

Given i Helsingfors den 29 april 2011

Lag om ändring av 4 § i lagen om ordningsbotsförseelser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ordningsbotsförseelser (756/2010) 4 § som följer:

4 §
Förseelser som gäller handlingar för ett motordrivet fordon

Föraren av ett motordrivet fordon föreläggs en ordningsbot på 20 euro för en uppsåtligen eller av oaktsamhet begången överträdelse av skyldigheten att ha med sig handlingar

1) enligt 66 a § 1 mom. i fordonslagen,

2) enligt vägtrafiklagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

3) enligt 29 § 1 mom. i lagen om kommersiell godstransport på väg (693/2003), om överträdaren är en annan än en trafikidkare,

4) enligt 32 § i körkortslagen (386/2011),

5) enligt 23 § i lagen om yrkeskompetens för taxiförare (695/2009), eller

6) enligt 17 § 2 mom. i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007).


Denna lag träder i kraft samma dag som lagen om ordningsbotsförseelser (756/2010).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 212/2010
KoUB 23/2010
RSv 269/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG; EGT nr L 403; 30.12.2006, s. 18
Kommissionens direktiv 2009/112/EG; EGT nr L 223; 26.8.2009, s. 26
Kommissionens direktiv 2009/113/EG; EGT nr L 223; 26.8.2009, s. 31

  Helsingfors den 29 april 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.