390/2011

Given i Helsingfors den 29 april 2011

Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för taxiförare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om yrkeskompetens för taxiförare (695/2009) 5 § 3 mom., 9 § 2 mom. 1 och 2 punkten, 18 §, 19 § 2 mom. och 25 § som följer:

5 §
Hälsa

Polisen kan även vid andra tillfällen kräva att föraren inom utsatt tid visar upp ett läkarutlåtande om att hälsokraven uppfylls, om det finns skäl att misstänka att innehavaren av körtillståndet inte längre uppfyller de föreskrivna kraven. Bestämmelser om läkares skyldighet att lämna anmälningar om hälsotillståndet finns i körkortslagen (386/2011).

9 §
Personliga egenskaper

Sökanden anses inte vara lämplig som taxiförare om han eller hon

1) under de fem år som föregår ansökan om körtillstånd har gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten enligt 23 kap. 2 §, rattfylleri enligt 23 kap. 3 §, grovt rattfylleri enligt 23 kap. 4 § eller förande av fortskaffningsmedel utan behörighet enligt 23 kap. 10 § i strafflagen (39/1889),

2) under det år som föregår ansökan om tillstånd har gjort sig skyldig till sådant äventyrande av trafiksäkerheten enligt 23 kap. 1 § i strafflagen som tyder på allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten eller en annan trafikförseelse så att förutsättningarna för att meddela körförbud med stöd av 65 § 1 eller 2 mom. i körkortslagen uppfylls eller om han eller hon under samma tid har haft körförbud på grund av sådana trafikbrott som avses i de nämnda bestämmelserna,


18 §
Återkallande av körtillstånd för viss tid

Av andra skäl än de som föreskrivs i 16 och 17 § återkallas ett körtillstånd för viss tid, minst två månader och högst fem år. När återkallandets längd bestäms ska det särskilt beaktas hur allvarlig den gärning eller allvarliga de gärningar som ligger till grund för återkallandet är och under vilka omständigheter den eller de begåtts.

Om den som har körtillstånd har gjort sig skyldig till en gärning enligt 9 § 2 mom. 1 punkten, med undantag av en gärning som tyder på allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten, eller till en gärning som avses i 9 § 2 mom. 3 eller 4 punkten, ska körtillståndet dock återkallas för minst sex månader.

Om det av grundad anledning behövs för att förordna om en skäligare påföljd, kan körtillståndet återkallas för en kortare tid än enligt 1 och 2 mom. ovan. Om körtillståndet återkallas på grund av att polisen meddelat körförbud, ska det återkallas för den tid som körförbudet gäller, om inte något annat följer av hur allvarlig gärningen eller allvarliga gärningarna är och under vilka omständigheter den eller de begåtts. Körtillståndet behöver inte återkallas om den som har körtillstånd ges en varning i stället för att meddelas körförbud.

19 §
Temporärt återkallande av körtillstånd

Ett körtillstånd ska återkallas temporärt, om föraren meddelas temporärt körförbud. Om polisen i ett fall som avses i 70 § 1 mom. 2 punkten i körkortslagen beslutar om fortsatt giltighet för det temporära körförbudet, ska polisen samtidigt besluta om temporärt återkallande av taxiförarens körtillstånd. Om polisen bestämmer att det temporära körförbudet ska upphöra enligt 72 § 1 mom. i körkortslagen, ska den bestämma att det temporära återkallandet av taxiförarens körtillstånd upphör samtidigt.

25 §
Överlåtande av taxi

En taxi får för körningar som avses i 1 § överlåtas endast för att framföras av en sådan person som visar upp ett giltigt körtillstånd. Bestämmelser om överlåtande av ett fordon för att framföras av någon annan finns dessutom i körkortslagen och vägtrafiklagen (267/1981).


Denna lag träder med de undantag som föreskrivs i 2 mom. i kraft den 19 januari 2013.

Bestämmelserna i 9 § 2 mom. 1 och 2 punkten och 18 § träder dock i kraft den 1 juni 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 212/2010
KoUB 23/2010
RSv 269/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG; EGT nr L 403; 30.12.2006, s. 18
Kommissionens direktiv 2009/112/EG; EGT nr L 223; 26.8.2009, s. 26
Kommissionens direktiv 2009/113/EG; EGT nr L 223; 26.8.2009, s. 31

  Helsingfors den 29 april 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.