138/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 februari 2011

Statsrådets förordning om ändring av 16 och 19 § i statsrådets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008—2013

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008—2013 (130/2008) 16 § 3 mom. och 19 § 1 mom., av dem 16 § 3 mom., sådant det lyder i förordning 243/2009, som följer:

16 §
Byte och frångående av tilläggsvillkor

Ett tilläggsvillkor ska frångås och det stöd som har betalats för tilläggsvillkoret ska betalas tillbaka, om gården upphör med sådan husdjursproduktion för om vilken tilläggsvillkoret har valts eller om det sker sådana förändringar i förhållandena i gårdens djurproduktion att de åtgärder som det valda tilläggsvillkoret omfattar inte längre kan genomföras, eller om djurantalet minskar annat än tillfälligt så att det minimiantal som anges i 6 § 4 mom. i axel 2-lagen inte längre uppfylls. Om en jordbrukare har valt ett för produktionsinriktningen olämpligt tilläggsvillkor, får jordbrukaren frångå tilläggsvillkoret. Om jordbrukaren frivilligt frångår ett olämpligt tilläggsvillkor, ska jordbrukaren betala tillbaka stödet för tilläggsvillkoret.


19 §
Minskning av djurantalet

Förbindelsen upphör att gälla och jordbrukaren ska betala tillbaka stödet för djurens välbefinnande, om gården upphör med husdjursproduktionen eller om antalet produktionsdjur inte uppnår det minimiantal som anges i 6 § 4 mom. i axel 2-lagen, utom när det gäller tillfällig minskning av djurantalet. En tillfällig minskning av djurantalet kan uppstå på grund av ett produktionsuppehåll som vissa produktionsinriktningar förutsätter, en grundlig renovering eller utbyggnad av husdjursbyggnaden, en ändring av produktionsinriktningen eller av i 9 § 2 mom. i axel 2-lagen avsedd orsak.Denna förordning träder i kraft den 23 februari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 februari 2011

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.