120/2011

Given i Helsingfors den 11 februari 2011

Lag om ändring av 1 och 5 § i lagen om inspektion av energieffektiviteten hos kylanläggningarna i en byggnads luftkonditioneringssystem

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om inspektion av energieffektiviteten hos kylanläggningarna i en byggnads luftkonditioneringssystem (489/2007) 1 § och 5 § 2 mom. som följer:

1 §
Kylanläggningar som ska inspekteras

Sådana kylanläggningar i ett luftkonditioneringssystem i en byggnad eller del av den som har en nominell kyleffekt på minst 12 kilowatt och vilkas effekt baserar sig på användningen av en kompressor ska inspekteras minst en gång på fem år.

Om kylanläggningar med en nominell effekt på mindre än 12 kilowatt är funktionellt sammankopplade så att den sammanlagda kyleffekten är minst 12 kilowatt, ska också dessa kylanläggningar inspekteras minst en gång på fem år.

System för fjärrkyla behöver dock inte inspekteras enligt denna lag.

5 §
Ikraftträdande

Kylanläggningar som har tagits i bruk före 2000 ska inspekteras senast 2012. Kylanläggningar som har tagits i bruk 2000—2007 ska inspekteras senast tio år efter det att de har tagits i bruk, dock senast 2012. Kylanläggningar som har tagits i bruk 2008 eller därefter ska inspekteras inom fem år från det att de har tagits i bruk.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 256/2010
MiUB 14/2010
RSv 265/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG (32002L0091); EUT nr L 1, 4.1.2003, s. 65

  Helsingfors den 11 februari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Bostadsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.