19/2011

Utfärdad i Helsingfors den 14 januari 2011

Lag om ändring av 18 § i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd

 I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006) 18 §, sådan den lyder i lag 364/2010, som följer:

18 §
Avbrytande av utbetalningen av stöd och återkrav i vissa situationer

 Utbetalningen av stöd för djurens välbefinnande och stöd enligt avtal om miljöspecialstöd för uppfödning av lantraser ska avbrytas, om det på stödtagarens gårdsbruksenhet har utförts tillsyn som gäller produktionsdjur eller någon annan tillsyn och det till följd av tillsynen på initiativ av djurskyddsmyndigheten har inletts åtalsprövning som gäller ett brott enligt 17 kap. 14, 14 a eller 15 § i strafflagen (39/1889) eller en förseelse enligt 54 § i djurskyddslagen.

 Om stödtagaren eller en familjemedlem som bedriver företagsverksamhet tillsammans med denne har dömts för ett brott enligt 17 kap. 14, 14 a eller 15 § i strafflagen och varken stödtagaren eller familjemedlemmen samtidigt har meddelats djurhållningsförbud enligt 17 kap. 23 § i strafflagen, ska stödet för djurens välbefinnande och stödet enligt avtal om miljöspecialstöd för uppfödning av lantraser återkrävas eller inget stöd betalas för det kalenderår under vilket gärningen har uppdagats i samband med tillsyn och till följd av vilket åtalsprövning som avses i 1 mom. har inletts.

 Om stödtagaren eller en familjemedlem som bedriver företagsverksamhet tillsammans med denne har dömts för något av brotten enligt 17 kap. 14, 14 a eller 15 § i strafflagen eller en förseelse enligt 54 § i djurskyddslagen och samtidigt meddelats djurhållningsförbud enligt 17 kap. 23 § i strafflagen, ska stödet för djurens välbefinnande och stödet enligt avtal om miljöspecialstöd för uppfödning av lantraser återkrävas eller inget stöd betalas från och med det kalenderår under vilket gärningen har uppdagats i samband med tillsyn och till följd av vilket åtalsprövning som avses i 1 mom. har inletts, till dess att djurhållningsförbudet upphör att gälla.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

RP 97/2010
LaUB 18/2010
RSv 170/2010

Helsingfors den 14 januari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Anni Sinnemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.