1400/2010

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

Lag om ändring av lagen om accis på elström och vissa bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om accis på elström och vissa bränslen (1260/1996) 12 § 4 mom.,

ändras den svenska språkdräkten i lagens rubrik, 1 § 1 mom., 2 § 2, 5, 15 och 16 punkten, 2 a och 4 §, 5 § 2 mom., 8 § 6 mom., 8 a § 2 mom., den svenska språkdräkten i 8 a § 4 mom., 9 § 3 mom., 14 och 16 §, 17 § 3 mom., 20―22 § och 23 § 1 och 2 mom. samt bilagan,

av dem 1 § 1 mom., 2 § 2, 5, 15 och 16 punkten, 2 a, 14, 20 och 22 § samt bilagan sådana de lyder i lag 1306/2007, 5 § 2 mom., 8 § 6 mom. och 8 a § 2 och 4 mom. sådana de lyder i lag 1168/2002, 16 § och 23 § 1 mom. sådana de lyder i lag 447/2005 och 21 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1168/2002, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder i lag 1306/2007, nya 17―20 punkter, till 15 § ett nytt 1 mom., i stället för det 1 mom. som upphävts genom lag 447/2005, och till lagen nya 20 a, 20 b och 21 a § som följer:

1 §

För elström, stenkol, bränntorv, naturgas, tallolja och de i 2 a § avsedda produkterna ska till staten som punktskatt (accis) betalas energiinnehållsskatt, koldioxidskatt och energiskatt i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag.


2 §

I denna lag avses med


2) energiprodukt

a) stenkol som hör till varukod 2701 i tulltariffen; med stenkol avses även brunkol som hör till varukod 2702 i tulltariffen och sådan koks av stenkol, brunkol eller torv som hör till varukod 2704 i tulltariffen,

b) bränntorv, med vilket avses till varukod 2703 i tulltariffen hänförlig stycketorv och frästorv,

c) naturgas i gasform enligt varukod 2711 21 00 i tulltariffen och flytande naturgas enligt varukod 2711 11 00 i tulltariffen,

d) råtallolja enligt varukod 3803 00 10 i tulltariffen,


5) elnätsinnehavare nätinnehavare som avses i 3 § 8 eller 9 punkten i elmarknadslagen,


15) skogsflis brännflis som framställs i skogen eller vid en terminal eller en fabrik av trädrester som uppstår i skogen i samband med avverkningar, såsom trädtoppar, grenar, barr, löv, stubbar och rötter,

16) kolväte organiska föreningar som består av kol och väte eller produkter som innehåller kolväteblandningar,

17) överföringsnät för naturgas ett sådant överföringsnät för naturgas som avses i 3 § 2 punkten i naturgasmarknadslagen (508/2000),

18) naturgasnätsinnehavare verksamhetsidkare enligt 3 § 6 punkten i naturgasmarknadslagen som utövar naturgasnätsverksamhet och överför naturgas i ett överföringsnät för naturgas,

19) registrerad användare en fysisk eller juridisk person som använder naturgas i skattefritt syfte som avses i denna lag och som är registrerad som skattskyldig hos tullmyndigheten,

20) uppvärmning användning av bränslen för förbränningsändamål.

2 a §

Utöver de i 2 § 2 punkten avsedda energiprodukterna ska alla andra kolväten i gasform och fast form som används, är avsedda att användas eller säljs för uppvärmning beskattas enligt skattesatsen för motsvarande uppvärmningsbränsle i skattetabellen.

Skattskyldig är den som överlåter eller själv använder bränslen som avses i 1 mom. för uppvärmning.

4 §

Punktskatt och försörjningsberedskapsavgift ska betalas enligt skattetabell 1 eller 2 i bilagan.

Skatt enligt skatteklass II i skattetabell 2 betalas för elström som används i industri och som vid leveransen kan mätas separat. För övrig elström betalas skatt enligt skatteklass I.

Om stenkol eller naturgas används i kombinerad el- och värmeproduktion är koldioxidskatten hälften av det som anges i skattetabellen.

5 §

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. 2 punkten gäller skyldigheten att betala punktskatt på elström och försörjningsberedskapsavgift dock inte den som producerar elström

1) i en generator vars effekt är högst 50 kilovoltampere eller med en helhet som består av flera elproduktionsanläggningar och vars nominella effekt är högst 50 kilovoltampere,

2) i en generator vars effekt är över 50 kilovoltampere men högst 2 000 kilovoltampere, om elströmmen inte överförs till ett elnät,

3) på ett fartyg eller tåg eller i en bil eller i något annat transportmedel för fordonets eget behov.

8 §

Om inte något annat bestäms i denna lag, tilllämpas på stödet vad som i punktskattelagen (182/2010) föreskrivs om skatterättelse, efterbeskattning, skatteförhöjning, bokföringsskyldighet, granskning av och skyldighet att lämna uppgifter, sökande av ändring samt om punktskatt i övrigt.


8 a §

Vid beräkningen av det i 1 mom. avsedda beloppet av betalda punktskatter avdras i 8 § avsett stöd som företaget varit berättigat till under räkenskapsperioden, skatteåterbäringar som avses i 14 och 22 § samt skatteåterbäringar som avses i 9 a i lagen om punktskatt på flytande bränslen och i 1 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006). Om företaget under räkenskapsperioden har överlåtit produkter som avses i denna paragraf, ska skatt som företaget betalat för dessa produkter eller som ingår i dessa produkter inte beaktas vid beräkningen av beloppet av betald punktskatt.


Om inte något annat bestäms i denna lag, gäller om skatteåterbäring i tillämpliga delar vad som i punktskattelagen eller med stöd av den bestäms om skatterättelse, efterbeskattning, skattehöjning, bokföringsskyldighet, granskning av och skyldighet att lämna uppgifter, sökande av ändring samt vad som i övrigt bestäms eller föreskrivs om punktskatt. Om företaget till någon annan efter räkenskapsperiodens utgång har överlåtit sådana i denna paragraf avsedda produkter för vilka punktskatt har återburits med stöd av 1 mom., återkrävs skatteåterbäringen. Företaget ska utan dröjsmål anmäla överlåtelsen till tulldistriktet på sin hemort för vidtagande av åtgärder som avses i detta moment.


9 §

På en i 1 mom. nämnd elnätsinnehavare och elproducent och på en skattskyldig enligt 5 § 1 mom. 3 och 4 punkten tillämpas vad som i punktskattelagen föreskrivs om skattskyldig som deklarerar per skatteperiod.

14 §

Om någon annan än en godkänd upplagshavare har använt stenkol enligt 4 § 3 mom. eller för ändamål som enligt 12 § 1 mom. 1 eller 3 punkten är skattefria, genomförs skattesänkningen eller skattefriheten genom att den betalda skatten helt eller delvis på ansökan återbärs till användaren.

Ansökan om återbäring kan avse det stenkol som använts under ett kalenderår eller separat det stenkol som använts under perioden januari―juni respektive perioden juli―december. Återbäring ska sökas inom tre år från utgången av den ovan nämnda användningsperioden. Återbäringen förutsätter att sökanden lägger fram en tillförlitlig redogörelse för den skattefria användningen av produkterna. Återbäring betalas inte ut, om det belopp som ska återbetalas är mindre än 330 euro. Närmare bestämmelser om utbetalningstidpunkten får utfärdas genom förordning av statsrådet. Om inte något annat bestäms i denna lag, gäller i tillämpliga delar för skatteåterbäringen vad som i punktskattelagen eller med stöd av den föreskrivs om skatterättelse, efterbeskattning, skattehöjning, bokföringsskyldighet, granskning av uppgifter, skyldighet att lämna uppgifter och ändringssökande samt vad som i övrigt föreskrivs om punktskatt.

15 §

Den som i sitt kraftverk eller sin värmecentral använder bränntorv för att producera mer värme än 5 000 MWh om året är skyldig att betala punktskatt på all den bränntorv som använts för att producera värmen enligt skattetabell 2 i bilagan.


16 §

Skatt på bränntorv och tallolja påförs för varje skatteperiod enligt de bestämmelser som är i kraft den dag då bränntorv och tallolja använts för i 15 § avsett ändamål. En i 15 § avsedd användare ska lämna tullmyndigheten en separat skattedeklaration för varje anläggning. Med skatteperiod avses en kalendermånad.

17 §

På en i 1 mom. nämnd skattskyldig tillämpas i övrigt vad som i punktskattelagen föreskrivs om skattskyldig som deklarerar per skatteperiod.

20 §

På överföringsnät för naturgas tillämpas bestämmelserna om skatteupplag i punktskattelagen och på naturgasnätsinnehavare bestämmelserna om godkänd upplagshavare i punktskattelagen med undantag för 21―29 § i punktskattelagen.

20 a §

Utöver vad som föreskrivs i punktskattelagen är naturgasnätsinnehavare och registrerade användare skyldiga att betala punktskatt och försörjningsberedskapsavgift på naturgas.

20 b §

Utöver vad som föreskrivs om beskattningsbara kvantiteter i punktskattelagen påförs registrerade användare skatt och försörjningsberedskapsavgift på naturgas som under skatteperioden har använts i skattepliktigt syfte.

21 §

Fri från punktskatt och försörjningsberedskapsavgift är naturgas som används

1) som råvara eller hjälpprodukt vid industriell produktion eller direkt vid första användningen då en vara tillverkas,

2) som energikälla vid oljeraffineringsprocessen,

3) vid elproduktion och vid idriftsättning, urdrifttagning eller upprätthållande av produktionsberedskap för separat elproduktion, med undantag för elproduktion som avses i 5 § 2 mom.

En naturgasnätsinnehavare eller en godkänd upplagshavare får överlåta naturgas skattefritt, om mottagaren är en registrerad användare.

21 a §

En naturgasnätsinnehavare ska skriftligen registrera sig som skattskyldig hos tullmyndigheten.

Den som använder naturgas för skattefritt ändamål kan ansöka om att bli registrerad användare separat för varje användningsställe. En registrerad användare som inte längre har i 21 § avsedd skattefri användning ska återta registreringen.

På en registrerad användare tillämpas vad som i punktskattelagen föreskrivs om skattskyldig som deklarerar per skatteperiod.

Tullmyndigheten får trots sekretessbestämmelserna lämna ut namn och kontaktuppgifter över dem som registrerats som registrerade användare till naturgasnätsinnehavare och godkända naturgasupplagshavare.

Tullstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om registreringsförfarandet enligt 1 och 2 mom.

22 §

Den i 4 § 3 mom. avsedda sänkningen av koldioxidskatt och den i 21 § avsedda skattefriheten kan genomföras så att den skatt som betalats för naturgas helt eller delvis återbärs till användaren på ansökan.

Ansökan om återbäring kan avse den naturgas som har använts under ett kalenderår eller separat den naturgas som använts under perioden januari―juni respektive perioden juli―december. Återbäring ska sökas senast inom tre år från utgången av den ovan nämnda perioden. Återbäring förutsätter att sökanden lägger fram en tillförlitlig redogörelse för den skattefria användningen av produkterna. Skatteåterbäringen betalas ut enligt den skattetabell som gäller när produkten har anskaffats. Återbäring betalas inte ut, om det belopp som ska återbetalas är mindre än 330 euro.

Om inte något annat bestäms i denna lag, tilllämpas på skatteåterbäringen vad som i punktskattelagen bestäms om skatterättelse, efterbeskattning, skattehöjning, bokföringsskyldighet, granskning av och skyldighet att lämna uppgifter och sökande av ändring.

23 §

Till den del något annat inte föreskrivs i denna lag tillämpas punktskattelagen. På elström, bränntorv och tallolja tillämpas dock inte bestämmelserna i 21―29 § och 8 kap. i punktskattelagen.

Om produkter som har skickats från en annan medlemsstat importeras eller tas emot i Finland av någon annan än en godkänd upplagshavare eller registrerad mottagare, tillämpas de bestämmelser i punktskattelagen som gäller produkter som frisläppts för konsumtion i en annan medlemsstat.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 147/2010
FiUB 51/2010
KoUU 12/2010
EkUU 24/2010
MiUU 18/2010
JuUU 20/2010
RSv 256/2010

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Bilaga

SKATTETABELL 1
Produkt Produktgrupp Energiinnehållsskatt Koldioxidskatt Försörjningsberedskapsavgift Sammanlagt
Stenkol, stenkolsbriketter, fasta bränslen av stenkol euro/t 1 54,54 72,37 1,18 128,09
Naturgas euro/MWh 2 7,70* 5,94 0,084 13,724
*Energiinnehållsskatten på naturgas är 3,00 euro/MWh 1.1.2011―31.12.2012 och 5,50 euro/MWh 1.1.2013―31.12.2014.
SKATTETABELL 2
Produkt Produktgrupp Energiskatt Försörjningsberedskapsavgift Sammanlagt
Elström cent/kWh
― skatteklass I 1 1,69 0,013 1,703
― skatteklass II 2 0,69 0,013 0,703
Tallolja cent/kg 3 18,79 0 18,79
Bränntorv euro/MWh 4 3,90* 0 3,90
*Skatten på bränntorv är 1,90 euro/MWh 1.1.2011―31.12.2012 och 2,90 euro/MWh 1.1.2013―31.12.2014.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.