1034/2010

Utfärdad i Helsingfors den 3 december 2010

Lag om handläggningen av brottmål som gäller personer som i samband med Europeiska unionens militära krishanteringsinsats EUNAVFOR Atalanta misstänks för sjöröveri eller väpnat rån

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på förfarandet när en person som gripits misstänkt för sjöröveri eller väpnat rån i samband med Europeiska unionens militära krishanteringsinsats EUNAVFOR Atalanta, nedan insatsen, befinner sig på ett fartyg under finsk flagg eller när Finland i något annat fall tillfrågas om önskan att utöva straffrättslig jurisdiktion.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) sjöröveri dråp, misshandel, frihetsberövande eller rån mot en person som befinner sig på ett fartyg eller ett luftfartyg, eller kapning, stöld eller skadegörelse av ett fartyg, ett luftfartyg eller egendom som finns på ett fartyg eller ett luftfartyg, som ska anses vara sjöröveri enligt Förenta Nationernas havsrättskonvention (FördrS 49 och 50/1996),

2) väpnat rån handlingar som motsvarar sjöröveri och som begås på somaliskt territorialvatten eller på en sådan stats territorialvatten som Europeiska unionen ingått avtal med om åtgärder på den statens territorialvatten.

3 §
Inledande av förundersökning

Förundersökning ska inledas, om det finns skäl att misstänka att ett brott enligt 1 § har begåtts och finsk lag enligt 1 kap. 2―6 § i strafflagen (39/1889) tillämpas på brottet. En ytterligare förutsättning är att det av skäl som gäller utredningen och för att straffansvaret ska förverkligas är ändamålsenligt med en förundersökning. Förundersökningsledaren fattar beslutet om förundersökning efter att först ha inhämtat riksåklagarens bedömning av om ett åtalsförordnande kommer att ges i målet.

På handläggningen av brottmål tillämpas i övrigt vad som bestäms i förundersökningslagen (449/1987) eller någon annanstans i lag.

4 §
Beslut om att inte utöva straffrättslig jurisdiktion

Inleds förundersökning inte, tillämpas på överföringen av misstänkta för brottsrannsakan och lagföring vad som bestäms i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1816(2008) och rådets gemensamma åtgärd 2008/851/GUSP om Europeiska unionens militära insats och i de regler som med stöd av dem har antagits för Europeiska unionens insats. En gripen person som befinner sig på ett fartyg under finsk flagg får emellertid inte överföras till en stat där den berörda personen kan dömas till dödsstraff eller riskera tortyr eller annan behandling som kränker människovärdet eller där det finns grundad anledning att anta att en rättvis rättegång inte genomförs eller till en stat, därifrån han eller hon kan överföras till en sådan stat.

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 117/2010
LaUB 22/2010
RSv 198/2010

Helsingfors den 3 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.